ความสำเร็จของเรา

ความสำเร็จส่วนหนึ่งของเด็ก 66

สอบติด คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เพนกวิน (แก้วอชิรญาณ์ คงเพ็ชร)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพร (โยษิตา เตียวสกุล)

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซาเนีย (ซาเนีย หมันเร๊ะ)

โรงเรียนดารุสสาลาม

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล็ก (เนื้อทอง ศรีสวาท)

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

โดนัท (กฤตพร พิเคราะห์แน่)

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ครีม (ถลัชนันท์ หนูอินทร์)

โรงเรียนสตรีพัทลุง

สอบติด คณะสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กาย (ธีรภัทร์ ถึงศรี)

โรงเรียนวรนารีเฉลิม

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิมติ๊ (วิกรม มั่นพิริยะ)

โรงเรียนบุญวัฒนา

สอบติด สำนักวิชาจีนศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมย์ (สกาวรัตน์ ทิมาสาร)

โรงเรียนหอวัง

สอบติด คณะบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

บูม (ณัฐสิทธิ์ แสงไชย)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

สอบติด คณะบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ้อมแอ้ม (ธนวรรณ ประนมพนธ์)

โรงเรียนสมุทรปราการ

สอบติด คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขวัญข้าว (อัจจิมา สุทธิเสงี่ยม)

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

สอบติด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล (กาญจนบุรี)

นาย (ชวพล ภู่มณี)

โรงเรียนสิริรัตนาธร

สอบติด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล

เกรซ (สุณัฏฐา บุญละออ)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย (กิจจาณัฎฐ์ กะจะวงษ์)

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

สอบติด สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โอ๊ค (คณพศ มังคละภูษิต)

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

สอบติด สาขาวิชาไทยศึกษา (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลอยชมพู (พิริยาภรณ์ เหลืองปฐมชัย)

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

สอบติด คณะมนุษยศาสตร์ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นีน่า (นีรชา ทั่งศรีวัฒนวงศ์)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟูโซ่ (ณัทธนกฤต ทุมนิมิตร)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยพะเยา

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

จีน่า (สุทัตตา คัมภิรานนท์)

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บีมมี่ (พัชรธิดา อภัย)

โรงเรียนชลประทานวิทยา

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บิ๊กบอส (พุทธพล นนท์พละ)

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสาตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

คุง (ธนกร ชวรางกูร)

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

สอบติด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีฟ (หิรัญญา สมานมิตร)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบติด คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หนุน (พศณัฏฐ์ จินจารักษ์)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สอบติด คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอิร์น (อรณิชา รัตนะรพิเชษฐ)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

สอบติด คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เนเน่ (จิณณาพัฒน์ บุญนาค)

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)

สอบติด คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจมมี่ (สุพิชญา ปภารัตนกุล)

โรงเรียนศึกษานารี

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุ้ม (นุชวรา สมศรี)

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปาล์ม (วณิชญา วณิชย์วงศ์วาน)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

สอบติด คณะพยาบาล ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพท (ภาสินี ภู่ห้อย)

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

สอบติด คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบล (นันท์นภัส ลิ้มยืนยงอมตะ)

โรงเรียนสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อิม (ณิชา ศรัณย์วิริยะพงศ์)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ราชบุรี

สอบติด คณะคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชหาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ก้าว (ปัณชญา ศรีสารสกุล)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

สอบติด คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บอส (ภูริภัทร พยัคใหม่)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย รังสิต

สอบติด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบลล์ (พิทยุตม์ กีรติภราดร)

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

สอบติด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นรี (นรีกานต์ ขุนบุญจันทร์)

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สอบติด คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้ำทิพย์ (กัญญพัชร ตรีวิทยา)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสำเร็จส่วนหนึ่งของเด็ก 62 - 65

สอบติด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แหวน (จินดาพร ทับทิม)

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พรีมโรส (ณัฐพัชร์ ลักษณะวิลาศ)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

สอบติด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใบเฟิร์น (ณัชชา มีสมมิตร)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

สอบติด คณะแพทย์แผนจีน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

หลุยส์ (อรญา พนาสันติภาพ)

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล (รังสีเทคนิค)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กีตาร์ (ภิญญาพัชญ์ บุญสงเคราะห์)

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

สอบติด คณะแพทยศาสตร์
Gullas College of Medicine

พั้นซ์ (พิชาฎา ใจดีเฉย)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตองอู (วิภวานี แก่นอินทร์)

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บิ๊ก (เจษฏากร แก้วพิมล)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สอบติด คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซิ่วซิ่ว (กัญณัฏฐ์ เต็มประเสิรฐ)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แก้ม (สภาวี ศรีสนอง)

รร.ราชวินิตบางแก้ว

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เติมใจ

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทิว

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ้าย

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลีโอ (กฤษฐิราช ขวัญคุ้ม)

รร.มัธยมวัดด่านสำโรง

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หุ่นยนต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชอรี่ (สุพิชญา กฤตพิทยาบูรณ์)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิศวะอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

นิว (ธนิภัทร ศิริระพร)

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิศวะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

นิว (ญาณิศา คูณทรัพย์ไพบูรณ์)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โอ๊ค (คณิน เกียรติขจรวิทย์)

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิศวชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฟาง (ฐิติรัตน์ วงศ์โสม)

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

สอบติด คณะวิศวะโยธา อินเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้ลาธนบุรี

พิม

รร.นานาชาติเอกมัย

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพร (ชลกนก อินทร์โท)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิศวะเครื่องกล
มหาวิทยาลัยมหิดล

นนท์ (รัฐธนินท์ อัครศักดา)

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ยานยนต์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โอม (เณจิฏ พันธ์เลิศ)

รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซาญ่า

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิศวะอุตสาหการ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพียวเพียว (ศศิชา น้ำแก้ว)

รร.สงวนหญิง

สอบติด คณะวิศวะ อินเตอร์
มหาวิทยาธรรมศาสตร์

โซดา

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพม

รร.นานาชาติสิงคโปร์

สอบติด คณะบริหาร สาขาวิชาบัญชี
ม.เกษตรศาสตร์

ตาต้า (ณัฐมน ปัญญาเลิศธาดา)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

สอบติด คณะวิศวะอุตสาหการ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หว่าหวา (วชิรญาณ์ ทิมสอน)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)

กวางตุ้ง (ณภัทร สรุดินทร์กูร)

รร.บดินทรเดชา ๒

สอบติด คณะวิศวะการบิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มิ้น (พิยดา สงค์จันทร์)

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดรีม(กนกรดา พึ่งประเสริฐ)

รร.ศึกษานารี

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปียโน

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พลอย (พรรษชล บุญมี)

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้าวฟ่าง (นภสร อินสะโร)

โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก

สอบติด วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิขาวิศวกรรมการผลิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กู๊ด (วิศรุต บุญนวล)

โรงเรียนเทพศิรินทร์

สอบติด คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไนน์ (เทียนไท สุขวิชชัย)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สอบติด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดา

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปอ

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะสถาปัตยกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เบล (นัทณิชชา กว้านทองธรรม)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นุ่ม(กมลลักษณ์ ชูธงชัย)

รร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สอบติด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติวเตอร์ (วรรยกร สุกสี)

โรงเรียนสวนกุหลาบ

สอบติด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอิร์ธ (ภาณุวัชร ล้อมสุขา)

โรงเรียนวัดราชบพิตร

สอบติด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจนนี่(กัลยรักษ์ กฤตพิทยบูรย์)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิทยา อินเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทจัง (สุปวีณ์ เลาหเลิศเดชา)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิทยา อินเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยูมิ (หทัยชนก อิชิดะ)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีฟเลิฟ (ศิรภัสสร วงษ์กะวัน)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อิง(กิตต์วดี ฉิมโห้)

รร. ชัยนาทพิทยาคม

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่ว (ลักษมณต์ พึ่งรส)

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะพยาบาลศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขนุน

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

เกรซ

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอิร์ท(พรหมพร กุลจณีย์)

รร.เลยพิทยาคม

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอ๋(พีรดา ไพศาลเรืองรุ่ง)

รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

น้ำ(นันทภัค เจริญสุข)

รร.สุรวิวัฒน์

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนน

รร.นานาชาติไทย-จีน

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โฟล์ค

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดนัท (ภมุกา ขันธ์เครือ)

โรงเรียน

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น้ำผึ้ง

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไอซ์

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลอย

รร.นานาชาติเอกมัย

สอบติด คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีการอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพลง (ภรนภัส โรจนาประดับ)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ ชีวนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล (นานาชาติ)

หมิว (พิมพ์ลภัส สุขเพสน์)

รร. สตรีวิทยาศึกษา

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไมตี้ (ธนิสร แสงทองพินิจ)

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พลอย (นภัสสร พุหิรัญ)

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

สอบติด คณะอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซัมมีม (กัลยากร นาคนาวา)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ไหม(ญาดา ปิดตานัง)

รร. อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

สอบติด คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เก้า (ปภพ ศรีสนอง)

รร.ราชวินิตบางแก้ว

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ (เคมีบูรณาการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครีม(ณัฐวลัย แซ่เฮ้ง)

รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

สอบติด คณะสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซีเนียร์ (เบญญาภา ด่านกิจยิ่งยง)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แพรวา (ชนิกานต์ พิทักษ์)

โรงเรียนโยธินบูรณะ

สอบติด คณะกายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มายด์(ศุภกา ชตาฤกษ์)

รร. สาธิต มศว ประสานมิตร

สอบติด คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นัจ (นวียา คามณีวงศ์)

รร. สรรพวิทยาคม

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์สถิติประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิน (ชพลวิชญ์ โชคตระกูลเกียรติ)

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

สอบติด คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

แพร (ณัฐณิชา สวิง)

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์อาหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กระแต (อภินันท์บุตรี วงศ์เดิมดี)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะอัญมณี

มหาวิทยาลัยบูรพา

ซัน (พินตะวัน บุบผามาตะนัง)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

สอบติด คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ณัฐ (ณัฐธิดา หนูไชยา)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี)

มหาวิทยาลัยพะเยา

อัฟนาน(อัฟนาน ยาวอ)

รร.ธรรมวิทยามูลนิธิ

สอบติด คณะแพทย์บูรณาการ (กายภาพบำบัด)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สปาย(วิภาดา วังสินธุ์)

รร.สุวรรณารามวิทยาคม

สอบติด คณะเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ฟาร์ม (นิตยา นิยม)

โรงเรียนวังหลวงพิยาสรรพ์

สอบติด คณะบริหารธุรกิจ (อินเตอร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แจ็คกี้ (Kwok-fui lau)

Thai Chinese International School

สอบติด คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มายด์มายด์ (ทอฝัน ผึ่งประเสริฐ)

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สอบติด คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบญ

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลูกหมู

รร.วัฒนาวิทยา

สอบติด คณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หยก

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แตงโม

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะนิเทศศาสตร์ อินเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออม (อัญชิษฐา หวังพงษ์สวัสดิ์)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แอนนา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะคุรศาสตร์ วิชาเอกมัธยมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เฟิร์น (อภิชยา สุดโลก)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สอบติด คณะบริหารธุรกิจ (อินเตอร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปตอง (นภัสรพี โลหะกิจเสถียร)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

สอบติด คณะศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไอซ์ (ณัชชารีย์ วัฒนเหลืองอรุณ)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สอบติด คณะศิลปศาสตร์ (รัสเซีย)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟ้าใส (ไปรยา สุขตระกูล)

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนนนี่ (ขวัญฤทัย ศรีสัจจะเลิศวาจา)

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะศิลปศาสตร์ (PPE)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมิว (ฐิตารีย์ อรุณพันธกุล)

รร.วัฒนาวิทยาลัย

สอบติด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบัญชีบูรณาการ
ม.ธรรมศาสตร์

นิหน่า (ชาลิสา พรหมรา)

โรงเรียน

สอบติด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์

นกแก้ว (กมลวรรณ แก้วคงสุข)

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

สอบติด คณะศิลปศาสตร์ (อินเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมวย (ถิรดา หลู)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการละคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้นข้าว (นภัสนันท์ ฤกษ์สมโภชน์)

โรงเรียน

สอบติด คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พั้นซ์ (พิมพ์มาดา บุญพัฒนพงศ์)

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการกำกับภาพยนตร์และภาพนิ่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แพร (พรนัชชา คูเอกชัย)

โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร

สอบติด วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แพร (ปณาลี ทองวัง)

โรงเรียนพระหฤทันคอนแวนต์

สอบติด วิทยาลัยนวัตกรรม การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น้ำหวาน (อาทิมา แสนอุบล)

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สอบติด คณะนิติศาสตร์ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพรว

รร.นานาชาติเอกมัย

สอบติด คณะบัญชีบริหาร อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพจเจอร์

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะวารสารศาสตร์ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พริ้ม

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะบัญชีบริหาร อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คิม

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะศิลปกรรมศาสตร์ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไอซ์

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะสังคมสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอ๋ย(วัรญญา สบายแท้)

รร.เจนอยุธยา

สอบติด คณะวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ออย

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไหมฟ้า

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เดียร์ (พิมพ์พจี อภิญญาอภิชัย)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินืก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชะเอม (กัญญาวีร์ นันทวิญญู)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (จ.อำนาจเจริญ)

หมิง (พีรบูรณ์ ธรรมอัครวงศ์)

โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุราชภัฎพระนคร

สอบติด คณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลอย

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พี

รร.สตรีสมุทรปราการ

สอบติด คณะนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครีม

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิส

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กาฟี่ (ณภษภร โชติเนตร)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

สอบติด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อิง (ธนภัทร บุญเลี้ยง)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

สอบติด วิทยาลัยศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

มิวสิค (ณัฐปพน ธนะโสภณ)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

สอบติด คณะบริหารธุรกิจ อินเตอร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

มนต์ (มณฑ์ปราบัญ์ เด่นสินเกษม)

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เซินเซิน(พรมนัส อึ้งตระกูล)

รร.สามัคคีวิทยาคม

สอบติด คณะมนุษยศาสตร์ (นิเทศ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แตงกวา(ธัญญรัตน์ เปี่ยมหน้าไม้)

รร. ชลกันยานุกูล

สอบติด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซามีมี่

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะเศรษฐศาสตร์เกษตรประยุกต์ และธุรกิจเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไบร์ท (ปัณณธร ปิยชัยกุล)

โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี

สอบติด คณะบริหาร อินเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

มาย

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด บัญชี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

มีบุญ (มีบุญ วัชราเกียรติ)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บีม (ศุรภัสสร ตัวติวิภา)

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอิร์ธ (ณิชาพัฒน์ ไวทยธนพันธ์)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สอบติด คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เชอรี่ (ปภัสสิริย์ กุลศิลารัตน)

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สอบติด คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มะปราง (สิริณัฏฐ์ โรจนวิเชียร)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบติด คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โซ่

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พลอย

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นานา(ทิวาวรรณ เจริญวงศ์)

รร.ราชวินิตบางแก้ว

สอบติด วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แพร (อรณัฐ แซ่โซว)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มาย

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เฟิร์ส(อภิชญาภรณ์ เพ็ชรพราว)

รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

สอบติด คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีฟ (ธัญลักษณ์ สร้อยสุวรรณ)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฏหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เก็ต (ธนวิชญ์ ทองไสว)

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

upload success
upload fail
File
uploading