0(0)

Foundation ไทย

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

54 Lessons

Foundation ไทย

ชุดที่ ๑.๑ วรรณคดีเบื้องต้น15:43
ชุดที่ ๑.๒ นมัสการมาตาปิตุคุณ29:57
ชุดที่ ๒.๑ เนื้อหาอิเหนา57:13
ชุดที่ ๒.๒ ข้อสอบอิเหนา21:12
ชุดที่ ๒.๓ ข้อสอบอิเหนา1:08:16
ชุดที่ ๓ นิทานเวตาล37:17
ชุดที่ ๔ นิราศนรินทร์1:10:18
ชุดที่ ๕.๑ หัวใจชายหนุ่ม17:01
ชุดที่ ๕.๒ หัวใจชายหนุ่ม00:23:15
ชุดที่ ๕.๓ หัวใจชายหนุ่ม00:8:12
ชุดที่ ๖ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี00:19:38
ชุดที่ ๗.๑ มงคลสูตร4:08
ชุดที่ ๗.๒ มงคลสูตร43:51
ชุดที่ ๘.๑ เวสสันดร47:52
ชุดที่ ๘.๒ เวสสันดร00:15:18
ชุดที่ ๙.๑ มัทรี22:40
ชุดที่ ๙.๒ มัทรี00:45:50
ชุดที่ ๙.๓ มัทรี00:11:03
ชุดที่ ๑๐.๑ ลิลิตตะเลงพ่าย19:27
ชุดที่ ๑๐.๒ ลิลิตตะเลงพ่าย8:00
ชุดที่ ๑๐.๒ ลิลิตตะเลงพ่าย50:00
ชุดที่ ๑๑.๑ มัทนะพาธา39:29
ชุดที่ ๑๑.๒ มัทนะพาธา10:14
ชุดที่ ๑๑.๓ มัทนะพาธา19:15
ชุดที่ ๑๒.๑ คัมภีร์ฉันทศาสตร์00:13:05
ชุดที่ ๑๒.๒ คัมภีร์ฉันทศาสตร์00:15:03
ชุดที่ ๑๒.๓ คัมภีร์ฉันทศาสตร์00:7:41
ชุดที่ ๑๓.๑ โคลนติดล้อ00:21:40
ชุดที่ ๑๓.๒ โคลนติดล้อ00:42:09
ชุดที่ ๑๔.๑ ขุนช้างขุนแผน00:5:19
ชุดที่ ๑๔.๒ ขุนช้างขุนแผน00:48:55
ชุดที่ ๑๔.๓ ขุนช้างขุนแผน00:21:22
ชุดที่ ๑๔.๔ ขุนช้างขุนแผน00:14:33
ชุดที่ ๑๕.๑ สามก๊ก26:41
ชุดที่ ๑๕.๒ สามก๊ก11:26
ชุดที่ ๑๖.๑ กาพย์เห่เรือ00:28:19
ชุดที่ ๑๖.๒ กาพย์เห่เรือ00:56:04
ชุดที่ ๑๗.๑ สามัคคีเภท00:38:40
ชุดที่ ๑๗.๒ สามัคคีเภท00:26:27
หลักภาษาชุดที่ ๑.๑1:15:42
หลักภาษาชุดที่ ๑.๒00:14:37
หลักภาษาชุดที่ ๑.๓00:20:47
หลักภาษาชุดที่ ๑.๔00:26:54
หลักภาษาชุดที่ ๑.๕00:11:36
หลักภาษาชุดที่ ๑.๖00:33:49
หลักภาษาชุดที่ ๑.๗00:18:00
หลักภาษาชุดที่ ๑.๘00:10:03
หลักภาษาชุดที่ ๑.๙00:3:41
หลักภาษาชุดที่ ๑.๑๐00:7:01
หลักภาษาชุดที่ ๖00:36:57
หลักภาษาชุดที่ ๑๒.๑1:03:59
หลักภาษาชุดที่ ๑๒.๒00:45:31
หลักภาษาชุดที่ ๑๓.๑00:24:54
หลักภาษาชุดที่ ๑๓.๒00:34:00

Pick a plan