0(0)

Foundation ไทย

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

89 Lessons

Foundation ไทย

ชุดที่ ๑.๑ วรรณคดีเบื้องต้น15:44
ชุดที่ ๑.๒ นมัสการมาตาปิตุคุณ29:56
ชุดที่ ๒.๑ เนื้อหาอิเหนา57:13
ชุดที่ ๒.๒ ข้อสอบอิเหนา21:12
ชุดที่ ๒.๓ ข้อสอบอิเหนา1:08:16
ชุดที่ ๓ นิทานเวตาล37:17
ชุดที่ ๔ นิราศนรินทร์1:10:18
ชุดที่ ๕.๑ หัวใจชายหนุ่ม17:01
ชุดที่ ๕.๒ หัวใจชายหนุ่ม23:15
ชุดที่ ๕.๓ หัวใจชายหนุ่ม8:09
ชุดที่ ๖ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี19:38
ชุดที่ ๗.๑ มงคลสูตร4:08
ชุดที่ ๗.๒ มงคลสูตร43:51
ชุดที่ ๘.๑ เวสสันดร47:52
ชุดที่ ๘.๒ เวสสันดร15:18
ชุดที่ ๙.๑ มัทรี22:40
ชุดที่ ๙.๒ มัทรี45:50
ชุดที่ ๙.๓ มัทรี11:03
ชุดที่ ๑๐.๑ ลิลิตตะเลงพ่าย19:28
ชุดที่ ๑๐.๒ ลิลิตตะเลงพ่าย8:00
ชุดที่ ๑๐.๓ ลิลิตตะเลงพ่าย50:00
ชุดที่ ๑๑.๑ มัทนะพาธา39:29
ชุดที่ ๑๑.๒ มัทนะพาธา10:15
ชุดที่ ๑๑.๓ มัทนะพาธา19:15
ชุดที่ ๑๒.๑ คัมภีร์ฉันทศาสตร์13:05
ชุดที่ ๑๒.๒ คัมภีร์ฉันทศาสตร์15:03
ชุดที่ ๑๒.๓ คัมภีร์ฉันทศาสตร์19:27
ชุดที่ ๑๓.๑ โคลนติดล้อ21:39
ชุดที่ ๑๓.๒ โคลนติดล้อ42:09
ชุดที่ ๑๔.๑ ขุนช้างขุนแผน5:18
ชุดที่ ๑๔.๒ ขุนช้างขุนแผน5:18
ชุดที่ ๑๔.๓ ขุนช้างขุนแผน5:18
ชุดที่ ๑๔.๔ ขุนช้างขุนแผน14:33
ชุดที่ ๑๕.๑ สามก๊ก26:41
ชุดที่ ๑๕.๒ สามก๊ก11:26
ชุดที่ ๑๖.๑ กาพย์เห่เรือ28:19
ชุดที่ ๑๖.๒ กาพย์เห่เรือ56:04
ชุดที่ ๑๗.๑ สามัคคีเภท38:40
ชุดที่ ๑๗.๒ สามัคคีเภท26:27
ชุดที่ ๑๘ ไตรภูมิพระร่วง1:00:52
ชุดที่ ๑๙.๑ ขัตติยพันธกรณี31:36
ชุดที่ ๑๙.๒ ขัตติยพันธกรณี18:58
หลักภาษาชุดที่ ๑.๑1:15:42
หลักภาษาชุดที่ ๑.๒14:37
หลักภาษาชุดที่ ๑.๓20:46
หลักภาษาชุดที่ ๑.๔22:49
หลักภาษาชุดที่ ๑.๕11:36
หลักภาษาชุดที่ ๑.๖33:48
หลักภาษาชุดที่ ๑.๗14:46
หลักภาษาชุดที่ ๑.๘10:03
หลักภาษาชุดที่ ๑.๙3:40
หลักภาษาชุดที่ ๑.๑๐7:01
หลักภาษาชุดที่ ๒.๑1:06:39
หลักภาษาชุดที่ ๒.๒20:42
หลักภาษาชุดที่ ๒.๓25:31
หลักภาษาชุดที่ ๒.๔28:52
หลักภาษาชุดที่ ๒.๕33:25
หลักภาษาชุดที่ ๒.๖11:54
หลักภาษาชุดที่ ๒.๗14:41
หลักภาษาชุดที่ ๒.๘26:55
หลักภาษาชุดที่ ๓.๑58:28
หลักภาษาชุดที่ ๓.๒41:48
หลักภาษาชุดที่ ๔.๑55:53
หลักภาษาชุดที่ ๔.๒1:25:37
หลักภาษาชุดที่ ๔.๓28:06
หลักภาษาชุดที่ ๕54:58
หลักภาษาชุดที่ ๖36:56
หลักภาษาชุดที่ ๗.๑54:10
หลักภาษาชุดที่ ๗.๒15:47
หลักภาษาชุดที่ ๗.๓38:48
หลักภาษาชุดที่ ๗.๔6:14
หลักภาษาชุดที่ ๘21:19
หลักภาษาชุดที่ ๙1:32:48
หลักภาษาชุดที่ ๑๐.๑29:24
หลักภาษาชุดที่ ๑๐.๒1:37:58
หลักภาษาชุดที่ ๑๑.๑1:37:58
หลักภาษาชุดที่ ๑๑.๒1:03:59
หลักภาษาชุดที่ ๑๒.๑1:03:59
หลักภาษาชุดที่ ๑๒.๒45:30
หลักภาษาชุดที่ ๑๓.๑24:54
หลักภาษาชุดที่ ๑๓.๒34:00
หลักภาษาชุดที่ ๑๔55:21
หลักภาษาชุดที่ ๑๕1:44:05
หลักภาษาชุดที่ ๑๖.๑52:20
หลักภาษาชุดที่ ๑๖.๒39:58
หลักภาษาชุดที่ ๑๖.๓58:16
หลักภาษาชุดที่ ๑๖.๔18:45
หลักภาษาชุดที่ ๑๖.๕31:45
หลักภาษาชุดที่ ๑๖.๖40:19
ข้อสอบชุดที่ 1 เสียงในภาษาไทย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ อักษรประสม
ข้อสอบชุดที่ 2 พยางค์ คำ กลุ่มคำ วลี และประโยค
ข้อสอบชุดที่ 3 ชนิดและหน้าที่ของคำ
ข้อสอบชุดที่ 4 ความหมายของคำ คำที่มีความหมายหลายนัย ลักษณนาม
ข้อสอบชุดที่ 5 คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ (การยืมภาษาบาลี สันสกฤต, คำทับศัพท์ / ศัพท์บัญญัติ)
ข้อสอบชุดที่ 6 คำมูล คำประสม คำซ้อนและคำซ้ำ คำสมาส
ข้อสอบชุดที่ 7 ระดับภาษา
ข้อสอบชุดที่ 8 คำราชาศัพท์
ข้อสอบชุดที่ 9 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
ข้อสอบชุดที่ 10 การแสดงทรรศนะ
ข้อสอบชุดที่ 11 การเขียนย่อความ การเขียนเรียงความ การเขียนจดหมาย การอธิบาย บรรยาย พรรณนา
ข้อสอบชุดที่ 12 การโน้มน้าวใจ
ข้อสอบชุดที่ 13 ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย
ข้อสอบชุดที่ 14 ฉันลักษณ์ รสวรรคดี โวหาร ภาพพจน์

Pick a plan