Foundation คณิต พี่นาม

 • Course level: Intermediate

Description

คอร์สเรียนอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา %การเข้าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

 • Foundation คณิต ม.4 เทอม 1
  FM1  เซต
  FM2  ตรรกศาสตร์
  FM3  จำนวนจริง
 • Foundation คณิต ม.4 เทอม 2
  FM4  ฟังก์ชัน
  FM5  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
  FM6  เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 • Foundation คณิต ม.5 เทอม 1
  FM7  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  FM8  เมทริกซ์
  FM9  เวกเตอร์
 • Foundation คณิต ม.5 เทอม 2
  FM10 จำนวนเชิงซ้อน
  FM11  หลักการนับ
  FM12  ความน่าจะเป็น
 • Foundation คณิต ม.6
  FM13  ลำดับและอนุกรม
  FM14  แคลคูลัส
  FM15  สถิติ
  FM16  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

หมายเหตุ : ระบบข้อสอบอยู่ในระหว่างปรับปรุง น้อง ๆ สามารถบันทึกโจทย์เพื่อทบทวนก่อนสอบรอบสองได้ครับ

Topics for this course

217 Lessons

Foundation Math ม.4 เทอม 1

พื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ ม.ปลาย2:40:40
เซต Part 1 | พื้นฐานเซต 12:40:39
เซต Part 2 | พื้นฐานเซต 2 และสับเซต33:47
เซต Part 3 | พาวเวอร์เซต28:40
เซต Part 4 | แผนภาพเวนน์ และการดำเนินการทางเซต29:01
เซต Part 5 | การดำเนินการทางเซตและการแรเงาแผนภาพ28:08
เซต Part 6 | การนับจำนวนสมาชิกของเซต 119:03
เซต Part 7 | การนับจำนวนสมาชิกของเซต 24:55
เซต Part 8 | การนับจำนวนสมาชิกของเซต 345:29
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องเซต
ตรรกศาสตร์ Part 1 | ประพจน์ และตัวเชื่อมประพจน์34:11
ตรรกศาสตร์ Part 2 | การหาค่าความจริงของประพจน์ 133:33
ตรรกศาสตร์ Part 3 | การหาค่าความจริงของประพจน์ 2 และการสร้างตารางค่าความจริง21:13
ตรรกศาสตร์ Part 4 | สมมูล 121:13
ตรรกศาสตร์ Part 5 | สมมูล 232:30
ตรรกศาสตร์ Part 6 | สัจนิรันดร์ 135:17
ตรรกศาสตร์ Part 7 | สัจนิรันดร์ 213:09
ตรรกศาสตร์ Part 8 | การอ้างเหตุผล26:57
ตรรกศาสตร์ Part 9 | ตัวบ่งปริมาณ 122:21
ตรรกศาสตร์ Part 10 | ตัวบ่งปริมาณ 249:00
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องตรรกศาสตร์
จำนวนจริง Part 1 | ระบบจำนวน29:21
จำนวนจริง Part 2 | ระบบจำนวน31:00
จำนวนจริง Part 3 | ระบบจำนวน31:00
จำนวนจริง Part 4 | พหุนามและทฤษฎีเศษเหลือ25:37
จำนวนจริง Part 5 | พหุนามและทฤษฎีเศษเหลือ29:23
จำนวนจริง Part 6 | พหุนามและทฤษฎีเศษเหลือ42:07
จำนวนจริง Part 7 | การแก้สมการของจำนวนจริง29:06
จำนวนจริง Part 8 | การแก้สมการของจำนวนจริง36:38
จำนวนจริง Part 9 | การแก้สมการของจำนวนจริง20:23
จำนวนจริง Part 10 | สมบัติของการไม่เท่ากันและการเขียนช่วง32:44
จำนวนจริง Part 11 | การแก้อสมการของจำนวนจริง27:57
จำนวนจริง Part 12 | การแก้อสมการของจำนวนจริง27:27
จำนวนจริง Part 13 | การแก้อสมการของจำนวนจริง39:45
จำนวนจริง Part 14 | การแก้อสมการของจำนวนจริง38:29
จำนวนจริง Part 15 | ค่าสัมบูรณ์36:50
จำนวนจริง Part 16 | ค่าสัมบูรณ์29:51
จำนวนจริง Part 17 | ค่าสัมบูรณ์26:49
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องระบบจํานวนจริง

Foundation Math ม.4 เทอม 2

Foundation Math ม.5 เทอม 1

Foundation Math ม.5 เทอม 2

Foundation Math ม.6

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading