แนบไฟล์ตรวจ Portfolio

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

นักเรียนฝั่งไทย

แนบไฟล์พอร์ตให้โค้ชตรวจ ครั้งที่ 1
แนบไฟล์พอร์ตให้โค้ชตรวจ ครั้งที่ 2
แนบไฟล์พอร์ตให้โค้ชตรวจ ครั้งที่ 3
แนบไฟล์พอร์ตให้โค้ชตรวจ ครั้งที่ 4
แนบไฟล์พอร์ตให้โค้ชตรวจ ครั้งที่ 5

นักเรียนฝั่งอินเตอร์

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading