0(0)

หนังสือรอบสด ฝั่งอินเตอร์

  • Course level: All Levels

Topics for this course

1 Lessons

1_SAT MATH

1_Exponents and Radical – ครั้งที่ 1 (1.5 ชม.)
2_Polynomials and Rational Expression – ครั้งที่ 2 (1.5 ชม.)
3_Solving Linear Equation and Word problems – ครั้งที่ 3 (1.5 ชม.)
4_Changing subject of the formula – ครั้งที่ 4 (1.5 ชม.)
5_Factoring – ครั้งที่ 4 (1.5 ชม.)
6_Quadratic Equation – ครั้งที่ 5 (1.5 ชม.)
7_System of Equation – ครั้งทีั่ 5(1.5 ชม.)

2_SAT VERBAL

3_SAT MATH

4(1)_SAT VERBAL

4(2)_IELTS

4(3)_SAT MATH L.2

5(1)_SAT MATH

5(2)_SAT CHEM

6(1)_SAT VERBAL

6(2)_SAT PHYSICS

7(1)_SAT MATH

7(2)_BMAT

8(1)_SAT VERBAL

8(2)_SAT MATH

9(1)_SAT VERBAL

9(2)_SAT MATH

11(1)_SAT MATH

11(2)_CU TEP

12(1)_SAT VERBAL

12(2)_TU GET

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading