สรุป Basic อังกฤษ ประถม

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

32 Lessons

สรุป Basic อังกฤษ ประถม

Week 1 Day 1 : Is / Am / Are1:20:51
Week 1 Day 2 : Present Continuous Tense1:21:14
Week 2 Day 1 : Present Simple Tense1:09:19
Week 2 Day 2 : Countable & Uncountable nouns1:11:30
Week 3 Day 1 : Adjective & Comparative1:17:45
Week 3 Day 2 : Question1:10:19
Week 4 Day 1 : in/ on/ at1:10:05
Week 4 Day 2 : Preposition1:07:17
Week 5 Day 1 : แนวข้อสอบชุดที่ 1 (ข้อ 1- 20)44:51
Week 5 Day 2 : แนวข้อสอบชุดที่ 1 (ข้อ 21- 40)53:48
Week 6 Day 1 แนวข้อสอบชุดที่ 2 (ข้อ 1- 20)52:12
Week 6 Day 2 : แนวข้อสอบชุดที่ 2 (ข้อ 21- 40)58:45
Week 7 Day 1 : แนวข้อสอบชุดที่ 3 (ข้อ 1- 20)1:00:22
Week 7 Day 2 : แนวข้อสอบชุดที่ 3 (ข้อ 21- 40)58:39
Week 8 Day 1 : แนวข้อสอบชุดที่ 4 (ข้อ 1- 20)1:11:25
Week 8 Day 2 : แนวข้อสอบชุดที่ 4 (ข้อ 21- 40)46:35
Week 9 Day 1 : Under/Above/ Between/ Near50:39
Week 9 Day 2 : Was/Were1:03:36
Week 10 Day 1 : Past Simple Tense1:07:35
Week 10 Day 2 : Present Perfect Tense1:08:47
Week 11 Day 1 : Past Continuous Tense1:19:57
Week 11 Day 2 : Like/Want48:10
Week 12 Day 1 : Conjunctions1:03:07
Week 12 Day 2 : Question Tags1:01:13
Week 13 Day 1 : แนวข้อสอบชุดที่ 5 (ข้อ 1- 20)1:03:07
Week 13 Day 2 : แนวข้อสอบชุดที่ 5 (ข้อ 21- 40)57:51
Week 14 Day 1 : แนวข้อสอบชุดที่ 6 (ข้อ 1- 20)1:01:44
Week 14 Day 2 : แนวข้อสอบชุดที่ 6 (ข้อ 21- 40)1:08:45
Week 15 Day 1 : แนวข้อสอบชุดที่ 7 (ข้อ 1- 20)59:44
Week 15 Day 2 : แนวข้อสอบชุดที่ 7 (ข้อ 21- 40)1:15:37
Week 16 Day 1 : แนวข้อสอบชุดที่ 8 (ข้อ 1- 20)1:08:48
Week 16 Day 2 : แนวข้อสอบชุดที่ 8 (ข้อ 21- 40)48:14
แบบทดสอบสรุป Basic อังกฤษ ชุดที่ 1
แบบทดสอบสรุป Basic อังกฤษ ชุดที่ 2

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading