สรุป Basic วิทย์ ม.1-3

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

36 Lessons

สรุป Basic วิทย์ ม.1-3

หน่วยของสิ่งมีชีวิต Week 1 Day 1 (สรุป Basic วิทย์)1:25:46
การดำรงชีวิตของพืช Week 1 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:55:41
สารรอบตัว Week 2 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:08:30
สารรอบตัว Week 2 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:10:11
สารละลาย Week 3 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)2:15:18
สารละลายกรดและเบส Week 3 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 11:03:29
สารละลายกรดและเบส Week 3 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 21:08:31
การเคลื่อนที่ Week 4 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 11:33:49
การเคลื่อนที่ Week 4 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 236:17
แรงในชีวิตประจำวัน Week 4 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 11:26:21
แรงในชีวิตประจำวัน Week 4 Day 2(สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 233:46
บรรยากาศ Week 5 Day 1 (Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 146:34
บรรยากาศ Week 5 Day 1 (Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 21:21:54
ลม ฟ้า อากาศ Week 5 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:29:27
งานและพลังงาน Week6 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:23:40
งานและพลังงาน Week6 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:10:39
อาหารกับการดำรงชีวิต Week 7 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:27:08
อาหารกับการดำรงชีวิต Week 7 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:22:43
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ Week 8 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)2:20:33
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ Week 8 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:35:50
การจำแนกสาร Week 9 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:13:30
ปฏิกิริยาเคมี Week 9 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)2:01:28
แสง Week 10 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 11:33:41
แสง Week 10 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 21:02:56
แสง Week 10 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:31:04
ทรัพยากรธรณี Week 11 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 11:36:05
ทรัพยากรธรณี Week 11 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น) Part 21:03:14
โลกของเรา Week 11 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:04:06
ระบบนิเวศ Week 12 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)47:11
ระบบนิเวศ Week 12 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)48:32
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Week 13 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)44:20
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Week 13 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:12:23
พลังงานไฟฟ้า Week 14 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:54:03
พลังงานไฟฟ้า Week 14 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:26:48
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ Week 15 Day 1 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)43:09
ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ Week 15 Day 2 (สรุป Basic วิทย์ ม.ต้น)1:27:57
แบบทดสอบสรุป Basic วิทย์ ชุดที่ 1
แบบทดสอบสรุป Basic วิทย์ ชุดที่ 2

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading