สรุป Basic วิทย์ ประถม

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

31 Lessons

สรุป Basic วิทย์ ประถม

Week 1 Day 1 พืช1:38:50
Week 1 Day 2 พืช1:30:01
Week 2 Day 1 สัตว์1:48:50
Week 2 Day 2 สัตว์1:37:36
Week 3 Day 1 ร่างกายมนุษย์1:35:42
Week 3 Day 2 ร่างกายมนุษย์1:25:44
Week 4 Day 1 อาหารและสารอาหาร1:26:02
Week 4 Day 2 อาหารและสารอาหาร1:28:56
Week 5 day 1 พันธุกรรม1:14:03
Week 5 Day 2 พันธุกรรม1:30:57
Week 6 Day 1 ระบบนิเวศ1:31:32
Week 6 Day 2 ระบบนิเวศ1:29:46
Week 7 Day 1 ทรัพยากรธรรมชาติ1:42:02
Week 7 Day 2 ทรัพยากรธรรมชาติ1:22:11
Week 8 Day 1 สารและสมบัติของสาร2:13:30
Week 8 Day 2 สารและสมบัติของสาร1:18:58
Week 9 Day 1 การจำแนกสาร Part 11:13:30
Week 9 Day 1 การจำแนกสาร Part 21:06:24
Week 9 Day 2 แรงและการเคลื่อนที่1:22:00
Week 10 Day 1 แสง1:38:59
Week 10 Day 2 แสง1:30:02
Week 11 Day 1 เสียง1:09:31
Week 11 Day 2 เสียง1:02:29
Week 12 Day 1 ไฟฟ้า1:36:10
Week 12 Day 2 ไฟฟ้า1:33:21
Week 13 Day 1 ดิน หิน แร่1:33:38
Week 13 Day 2 ดิน หิน แร่1:16:30
Week 14 Day 1 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ1:21:47
Week 14 Day 2 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ1:04:55
Week 15 Day 1 ดาราศาสตร์และอวกาศ1:21:44
Week 15 Day 2 ดาราศาสตร์และอวกาศ1:14:49
แบบทดสอบสรุป Basic วิทย์ ชุดที่ 1
แบบทดสอบสรุป Basic วิทย์ ชุดที่ 2

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading