สรุป Basic คณิต ม.1-3

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

59 Lessons

สรุป Basic คณิต ม.1-3

Week 1 Day 1 จำนวนและตัวเลข Part 11:23:03
Week 1 Day 1 จำนวนและตัวเลข Part 21:29:11
Week 1 Day 2 เลขยกกำลัง1:23:24
Week 1 Day 3 เลขยกกำลัง1:33:58
Week 2 Day 1 & 2 สมการและอสมการ1:22:31
Week 2 Day 3 สมการและอสมการ Part 11:27:50
Week 2 Day 3 สมการและอสมการ Part 21:30:30
Week 3 Day 1 จำนวนจริง เศษส่วนและทศนิยม1:25:18
Week 3 Day 2 จำนวนจริง เศษส่วนและทศนิยม1:26:39
Week 3 Day 3 จำนวนจริง เศษส่วนและทศนิยม1:26:13
Week 4 Day 1 ทฤษฎีพีทาโกรัสและความคล้าย1:29:26
Week 4 Day 2 ทฤษฎีพีทาโกรัสและความคล้าย1:31:14
Week 4 Day 3 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและความคล้าย57:54
Week 5 Day 1 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 147:34
Week 5 Day 1 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 21:19:22
Week 5 Day 1 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 349:41
Week 5 Day 2 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 12:43:12
Week 5 Day 2 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 21:18:14
Week 5 Day 3 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 156:55
Week 5 Day 3 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 21:45:21
Week 5 Day 3 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 319:58
Week 5 Day 3 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 442:01
Week 5 Day 3 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 51:42:02
Week 5 Day 3 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 61:18:00
Week 5 Day 3 พหุนามและการแยกตัวประกอบ Part 71:45:13
Week 6 Day 1 กราฟและระบบสมการเชิงเส้น1:35:00
Week 6 Day 2 กราฟและระบบสมการเชิงเส้น Part 139:39
Week 6 Day 2 กราฟและระบบสมการเชิงเส้น Part 21:01:37
Week 6 Day 2 กราฟและระบบสมการเชิงเส้น Part 354:44
Week 6 Day 2 กราฟและระบบสมการเชิงเส้น Part 433:16
Week 6 Day 2 กราฟและระบบสมการเชิงเส้น Part 519:10
Week 6 Day 3 กราฟและระบบสมการเชิงเส้น Part 11:42:06
Week 6 Day 3 กราฟและระบบสมการเชิงเส้น Part 21:52:22
Week 7 Day 1 Part 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร43:44
Week 7 Day 1 Part 2 พื้นที่ผิวและปริมาตร1:39:16
Week 7 Day 1 Part 3 พื้นที่ผิวและปริมาตร1:35:55
Week 7 Day 2 พื้นที่ผิวและปริมาตร1:43:01
Week 7 Day 3 พื้นที่ผิวและปริมาตร1:32:00
Week 8 Day 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ1:06:38
Week 8 Day 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ1:15:29
Week 8 Day 3 Part 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ44:23
Week 8 Day 3 Part 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ46:59
Week 9 Day 1 อสมการ2:01:29
Week 9 Day 2 อสมการ1:06:51
Week 9 Day 3 อสมการ58:47
Week 10 Day 1 Part 1 ความน่าจะเป็น41:30
Week 10 Day 1 Part 2 ความน่าจะเป็น26:31
Week 10 Day 2 Part 1 ความน่าจะเป็น22:42
Week 10 Day 2 Part 2 ความน่าจะเป็น58:10
Week 10 Day 3 ความน่าจะเป็น57:13
Week 11 Day 1 สถิติ1:50:53
Week 11 Day 2 สถิติ41:43
Week 11 Day 3 สถิติ22:14
Week 12 Day 1 สมการกำลังสอง1:14:05
Week 12 Day 2 พาราโบลา33:00
Week 12 Day 3 พาราโบลา1:15:11
Week 13 Day 1 วงกลม เส้นขนาน และเรขาคณิต1:14:47
Week 13 Day 2 วงกลม เส้นขนาน และเรขาคณิต57:13
Week 13 Day 3 วงกลม เส้นขนาน และเรขาคณิต55:37
แบบทดสอบสรุป Basic คณิต ชุดที่ 1
แบบทดสอบสรุป Basic คณิต ชุดที่ 2

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading