รวมข้อมูลคณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Art & Design)

กลุ่ม Art & Design
(สถาปัตยกรรมศาสตร์ / ศิลปกรรมศาสตร์ / นิเทศศิลป์)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. INDA / CommDe CU : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดสอนใน 2 หลักสูตร

          1. การออกแบบและสถาปัตยกรรม (International Program in Design and Architecture: INDA) – เป็นหลักสูตร 4 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ไม่สามารถสอบขอใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกได้ (จะขอได้เมื่อจบ ป.โท) เรียนรู้เรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง, Landscape Architecture และ Urban Design

          2. การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design Department of Industrial Design : CommDe) – เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสอนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่มีข้อจำกัดของมีเดียที่ใช้ ด้วยหลักสูตรการสอนที่เปิดกว้าง ทำให้นิสิตสามารถมุ่งเน้นไปทางด้านที่ตนเองสนใจได้อย่างเต็มที่ ได้เรียนรู้ตั้งแต่การคิดเชิงสร้างสรรค์ การทำวิจัยเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบ หรือแม้แต่การฝึกฝนและพัฒนาสกิล ซึ่งนอกจากจะพัฒนาด้านการทำมือแล้ว ยังได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เช่นกัน

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          CU-TEP ≥ 80

          TOEFL PBT ≥ 550 / IBT ≥ 79

          IELTS ≥ 6.0

          SAT (Verbal) ≥ 450

          CU – AAT (Verbal) ≥ 400

   –  Math Score (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT (Math) ≥  570 (INDA) / ≥  490 (CommDe)

          CU – AAT (Math) ≥ 550 (INDA) / ≥  450 (CommDe)

   – Design Score (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ (*สำหรับหลักสูตร INDA)

          CU – TAD ≥ 50

          INDA-TAD ≥ 50


เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าเล่าเรียน : INDA = 208,875 ต่อภาคการศึกษา / CommDe = 111,125 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.chula.ac.th/program/architectural-design/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

2. UDDI / DBTM TU : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

          1. ออกแบบพัฒนาชุมนเมือง (Urban Design and Development International program : UDDI) เป็นการบูรณาการศาสตร์อันประกอบไปด้วยศาสตร์ด้านการออกแบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิทยาการจัดการ และการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมยุคใหม่ และการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชน และเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี       

          เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษปริญญาตรีควบโท (3.5 + 1.5) โดยลักษณะการเรียน   

          ปีที่ 1 จะเป็นการเรียนวิชาเกี่ยวกับการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ

          ปีที่ 2 เป็นการเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบผังเมือง ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีการวางผังเมือง การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบผังเมือง

          ปีที่ 3 จะเริ่มมีการเรียนความเป็นเมืองแบบบูรณาการ โดยจะบวกเรื่องการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ การย้ายเมือง หรือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเข้ามาด้วย

          ปีที่ 4 จะเป็นการนำเอาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

          ปีที่ 5 จะเป็นเนื้อหาของปริญญาโทจะมีการเลือกว่าต้องการเรียนสาขาเอกใด ระหว่าง Tourism & Leisure Sector, Public & Private Partnerships หรือ Real Estate & Housing Development

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET CBT ≥ 500 / IBT ≥ 61

          TOEFL PBT ≥ 500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 6.0

  –  Portfolio หรือ สัมภาษณ์

ค่าเล่าเรียน 110,000 ต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.uddi.tds.tu.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

          2. การจัดกการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (Design, Business & Technology Management : DBTM) – เป็นศาสตร์เชิงธุรกิจในการออกแบบ ที่บูรณาการความรู้ด้านการคิดเชิงออกแบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการจัดการและการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรม ทั้งในเชิงผลิตภัณฑ์ (Product) กระบวนการ (Process) และการบริการ (Service) ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างมูลค่า (Value Creation) และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

          หลักสูตรนี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเรียนการสอนวิชาด้านธุรกิจในระดับปริญญาตรีและ School of Engineering and Environment, Northumbria University ประเทศอังกฤษ

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ยังได้มีความร่วมมือ

กับภาคธุรกิจและองค์กรที่เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ

ในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมทางด้านวิชาการ และโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET CBT ≥ 450 / IBT ≥ 45

          TOEFL  IBT ≥ 45

          IELTS ≥ 5.0

          SAT (Verbal) ≥ 400 (Reading & Writing ≥ 20)

  –  Workshop Interview (3C – Creativity , Collaboration and Communication)

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ค่าเล่าเรียน : 80,000 ต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tds.tu.ac.th/programs-dbtm/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

3. AAD KMITL : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดสอนหลักสูตรสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมอัจฉริยะ (Architectural Intelligence Design Thinking : AI.DT)

          จุดเด่นของหลักสูตร AI.DT สจล. คือความตั้งใจผลิตสถาปนิกในยุคดิสรัปชัน หรือสถาปนิกที่มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ และการจัดการกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนในทุกมิติ ที่นี่จึงจัดเต็มเครื่องมือการเรียนการสอนสุดล้ำ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีเออาร์ (AR) วีอาร์ (VR) รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ให้นักศึกษาได้สนุกกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ มั่นใจได้ว่าจบจากหลักสูตร AI.DT ไป จะได้เป็นสถาปนิกที่มีความสามารถใช้เครื่องมือล้ำๆ ในทุกสายงานแน่นอน

          เมื่อเรียนถึงชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะมีโอกาสเลือกฝึกงานในองค์กรที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง หรือจะเลือกเรียนในสถาบันคู่สัญญาของคณะ (Co-operative Education) เป็นเวลา 1 เทอม โดยตัวเลือกสถาบันคู่สัญญาของคณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ออสเตรเลีย (The University of Newcastle Australia) และวิทยาลัยสิงคโปร์โพลีเทคนิค (User Experience Centre, Singapore Polytechnic) การเลือกเรียนในสถาบันคู่สัญญาทำให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ไปพร้อมกับความรู้เชิงปฏิบัติการจากสถาบันที่เลือกเรียน เมื่อเรียนจบ 1 เทอมจะต้องนำความรู้กลับมาทำวิทยานิพนธ์ในปีสุดท้าย ตามโมเดล Capstone project ก็จะถือว่าสำเร็จหลักสูตร และพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพ

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL PBT ≥ 550 / IBT ≥ 79

          IELTS ≥ 6.0

          SAT (Verbal) ≥ 450

          CU-TEP ≥ 80

  – SAT (Math) ≥ 550

  –  Portfolion

เรียนที่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าเล่าเรียน : 90,000 ต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.arch.kmitl.ac.th/sadi/aidt/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

4. SAD KMUTT :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดสอน 5 สาขาวิชาได้แก่

          1. สถาปัตยกรรม (Architecture : 5 ปี ได้ B.Arch)

          2. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture : 5 ปี ได้ B.Int.Arch)

          3. นวัตกรรมการออกแบบ (Innovative Design : 4 ปี ได้ B.F.A.)

          4. ออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design 4 ปี ได้ B.F.A.)

          4. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture : 5 ปี ได้ B.L.Arch)

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 53

          IELTS ≥ 4.5

          CU-TEP ≥ 53

          RMIT Eng ≥ 4.5

          TOEIC =  540-604

          CEFR  =    41-50

  – วิชาความถนัด (ทางสถาบันจัดสอบเอง)

  – Portfolio

  –  สัมภาษณ์


เรียนที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่าเล่าเรียน : 626,000 – 831,000 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.arch.kmitl.ac.th/sadi/aidt/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

 5. IDEA CMU :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดสอนในสาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรม (Integrated Design in Emerging Architecture) มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถออกแบบได้อย่างอิสระโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการออกแบบ และเทคโนโลยี, นวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงสถาปัตยกรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL PBT ≥ 500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 5.0

          TOEIC =  600

  –  สัมภาษณ์

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าเล่าเรียน : 65,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.arc.cmu.ac.th/program/index.php?program=idea#home

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

6. BFA MUIC : หลักสูตรศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดสอนสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์   (Bachelor of Fine Arts in Communication Design) เป็นสาขาวิชาที่เน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริง ฝึกฝนการใช้ความรู้เชิงทฤษฎี ปฏิบัติทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีในการออกแบบอย่างมีคุณภาพ ในสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนที่เป็นสากล เพื่อผลิตงานออกแบบนิเทศศิลป์ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ เศรษฐกิจ และสังคม อันจะเอื้ออำนวยให้นักศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อรองรับการทำงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาขาอาชีพและสังคม

สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 69 ( Writing ≥ 22)

          IELTS ≥ 6.0 (Writing ≥ 6.0)

          PTE ≥ 50 (Writing ≥ 50)

          DET ≥ 100

    – Math Score (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT Math ≥ 500

          ACT ≥ 18

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ค่าเล่าเรียน : 954,600 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

7. BFA SU : หลักสูตรการออกแบบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดสอนในสาขา การออกแบบสื่อสารดิจิทัล (Bachelor of Fine Arts in Digital Communication Design) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบ 4 ปีการศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เปิดรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ดำเนินการตามความร่วมมือกับ Birmingham City University (สหราชอาณาจักร) ผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดของสถาบันจะได้รับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Birmingham City University (สหราชอาณาจักร) 

สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL PBT ≥ 500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 5.5

          SAT Verbal ≥ 450

    – สอบวิชาเฉพาะ (Design Test / Drawing Test / Interview Admission Test)

    – สอบสัมภาษณ์

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค่าเล่าเรียน : 1,235,150 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.suic.su.ac.th/programmes/digital-communication-design

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

upload success
upload fail
File
uploading