รวมข้อมูล วิศวกรรมชีวการแพทย์ ครบสุด!!

6Fคำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

ถาม :  วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างจากการเรียนแพทย์อย่างไร ?

ตอบ : วิศวกรรมชีวการแพทย์จะเรียนในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์การทำงานของอุปกรณ์รวมไปถึงการเก็บรักษาจะเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งหมดส่วนแพทย์จะเรียนในเรื่องการรักษาคนไข้และรักษาโรคต่างๆ

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม :  วิศวกรรมชีวการแพทย์คือเรียนหมอหรือเปล่า?

ตอบ : มีบางส่วนเท่านั้นที่เรียนเหมือนหมอการเรียนตรงตามชื่อเลยเราต้องมีความรู้เรื่องทั้งเรื่องวิศวกรรมและแพทย์ด้วย หลักๆที่ต้องเรียนเลยคือวิชาอนาโตมีเพราะในอนาคตเราต้องทำนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์จริงๆ

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม :  คุณสมบัติของนักวิศวกรชีวการแพทย์

ตอบ : อย่างแรกเลยคือความชอบเกี่ยวกับด้านชีววิทยาเพราะเป็นวิชาเกี่ยวกับความจำและต้องถนัดกับวิชาคณิตศาสตร์ด้วย

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม :  ผู้หญิงสามารถเรียนคณะนี้ได้ไหมคะ

ตอบ : เรื่องเพศไม่เป็นปัญหาเลยผู้หญิงผู้ชายก็เรียนได้เหมือนกันแล้วแต่น้องจะเลือกเรียนสำหรับสายงานก็มีให้เลือกหลากหลายเลย

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะนี้ต้องจบอะไร

ตอบ : พี่แนะนำเป็นเรียนมัธยมปลาย สายวิทย์-คณิต

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนี้เรียนยากไหม

ตอบ : บอกเลยว่ายาก เพราะต้องรู้หลายๆด้าน มีความรู้แค่มุมใดมุมหนึ่งก็สร้างเครื่องมือได้ไม่มีประสิทธิภาพ  ถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะสร้างเครื่องมือ หรือวิจัยการรักษาใหม่ๆแล้ว ก็ต้องทุ่มเทและให้เวลากับมันจริงๆ

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : วิชาที่เรียนมีอะไรบ้าง

ตอบ : แน่นอนว่าจะต้องไม่ธรรมดา  วิศวะ ชีวการแพทย์ ก็ต้องเรียนวิศวะ เสริมด้วยชีวะ และเรื่องการแพทย์

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

ตอบ : สำหรับคณะนี้มีหลากหลายอาชีพมากให้เราได้เลือกสายงาน เช่น เป็นนักวิจัยสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสามารถทำงานทั้งในหน่วยงานรัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาล, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วย งานวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือทำงานในหน่วยวิจัยของบริษัทเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล

สาขาของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์มีอะไรบ้าง ?

สำหรับคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์มีสาขาเฉพาะทางซึ่งจะมีสาขาต่างๆ ดังนี้

1. Bioinstrumentation 

                เป็นสาขาที่นำความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือคุณสมบัติทางไฟฟ้า  ที่ใช้ในการบอกจำนวนหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตในระดับอะตอมเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือระดับอวัยวะ โดยใช้อุปกรณ์มาเป็นตัวกลางในการติดต่อกับเครื่องจักรกล ไฟฟ้า หรือสัญญาณเสียง

2. systems Physiology

                 สำหรับสาขานี้เป็นสาขาที่รวมศาสตร์ทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ จะศึกษาโครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่อธิบายถึงพฤติกรรมของระบบสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปการคำนวณทางสรีรวิทยาได้จากการรวมเทคโนโลยีและฟังก์ชันการทำงาน ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายสิ่งมีชีวิต

3. Rehabilitation Engineering 

                สาขานี้จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมาออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง ทดสอบ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียความสามารถต่าง ๆ ของร่างกาย งานวิจัยด้านนี้ครอบคลุมการเคลื่อนไหว การติดต่อสื่อสาร การได้ยิน การมองเห็น การจดจำ และการช่วยให้ผู้พิการสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

4. Biomaterials 

                เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต หรืออุปกรณ์ด้านการแพทย์ ที่สามารถทำงานแทนอวัยวะเดิมที่ได้รับความเสียหาย

5. Biomechanics 

                สาขานี้เป็นการประยุกต์หลักทางกลศาสตร์เพื่อระบบของสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงการวิจัยและการวิเคราะห์ทางกลศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักทางวิศวกรรมในสิ่งมีชีวิต

6. Cellular, Tissue and Genetic Engineering 

                เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตอวัยวะเทียมจากวัสดุชีวภาพ สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อวัยวะปลูก ถ่าย โดยวิศวกรในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์มีหน้าที่ในการวิจัยเพื่อหาวิธีมาผลิตและนำอวัยวะเทียมมาใช้งานแทนอวัยวะเดิม เช่น ตับเทียม เป็นต้น

7. Clinical Engineering 

                เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมชีวการแพทย์ในการในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในสถานพยาบาล บทบาทหลัก คือการให้ความรู้และควบคุมดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ การเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ การควบคุมการผลิต

8. Medical Imaging

                 เป็นสาขาที่ศึกษาเทคนิคหรือกระบวนการที่ใช้ในการสร้างภาพของร่างกายมนุษย์ หรือบางส่วนของร่างกาย และหน้าที่การทำงานร่างกาย เพื่อจุดประสงค์ทางคลินิกหรือทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

9. Orthopedic Engineering 

                เป็นสาขาที่เน้นการทำให้โรคหรือการได้รับบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกทุเลาลง โดยการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานทางกลศาสตร์ของวัสดุชีวภาพร่วมกับวิศวกรรม เนื้อเยื่อ

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนพื้นฐานของวิศวกรรม

ปี 1วิชาที่เรียนรวมกันทั้งชั้นปีที่ 1 เรียนพื้นฐานวิศวกรรม  เช่นเดียวกับวิศวกรรมสาขาอื่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ทั่วไป การเขียนโปรแกรม เขียนแบบวิศวกรรม และเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่นวิชาภาษาไทย อังกฤษ จิตวิทยา

ปี 2 เรียน

วิชาพื้นฐานของสาขา

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ วงจรกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุวิศวกรรม ชีวกลศาสตร์สรีรวิทยาพื้นฐานเรียนเจาะลึกด้านวิศวกรรมมากขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบวงจรกึ่งอิเล็กทรอนิกส์

ปี 3

เรียนเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์

anatomy และ การประยุกต์ใช้งานในด้านการแพทย์ เริ่มเรียนด้านเครื่องมือการแพทย์ เช่น ระบบควบคุม ชีววัสดุ การออกแบบในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ การวัดและเครื่องมือทางชีวการแพทย์จะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาทางการแพทย์ anatomy วิชาการประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์

ปี 4

โปรเจค

จะเป็นการทำโปรเจคแล้วก็วิชาเลือกประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เน้นทำโปรเจคเป็นวิชาเลือก
ทำโปรเจคเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์หรือการออกแบบนวัตกรรมการแพทย์อื่นๆ

upload success
upload fail
File
uploading