วิเคราะห์แนวข้อสอบ A-Level 5 วิชา

"อ้างอิงจากข้อสอบจริงปีล่าสุด" ทำตามนี้ การันตี 50++ คะแนน

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

(พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

ฟังก์ชัน

(ชอบออกผสมแคลคูลัส)

Expo – Log

(น่าเก็บไม่ค่อยผสมกับเรื่องอื่น)

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

(มีโจทย์ปัญหา และแก้โดยใช้สูตรตรีโกณมิติ)

ลำดับและอนุกรม

(การคิดดอกเบี้ยออกตลอด)

แคลคูลัส

(พื้นที่ใต้กราฟ ความชัน)

สถิติ

(การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง แผนภาพกล่อง)

A-Level ชีววิทยา

         

ประชากร

(การเปลี่ยนแปลงแทนที่ กราฟเจริญเติบโตของประชากร)

โครงสร้างและการทำงานของเซลล์

(บทใหญ่ออกเยอะ กล้องจุลทรรศน์ การลำเลียงสาร เข้า-ออก การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์ออกทุกปี)

ระบบประสาทและการเคลื่อนที่

(มักออกการเคลื่อนไหวแบบแอนทาโกนิซึมการทำงานของสมอง หู ตา จมูก การตอบสนองของสัตว์)

ระบบสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโต

(มีเรื่องฮอร์โมนมาผสมด้วยเกี่ยวกับการตกไข่ การพัฒนาของเอ็มบริโอ)

เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช

(เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ)

การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช

(การคายน้ำ การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร)

การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช

(ออกทุกปี ระบบแสง การตรึงไนโตรเจนพืช C3 C4 CAM)

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

(มีคำนวณกฎเมนเดล / นอกเหนือกฎเมนเดล)

สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรม

(ออกเยอะ การเกิดมิวเทชันแบบต่างๆ การถอด-แปลรหัส)

A-Level ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แนวโค้ง

(แก้โจทย์หาค่าปกติ เช็คสมการ)

คลื่น

(การหักเห คำนวณหาค่าปกติ และวิเคราะห์)

แสงเชิงรังสี

(ไม่ยาก ต้องแม่นหลักการ)

ไฟฟ้ากระแส

(คำนวณและวิเคราะห์)

ไฟฟ้าสถิต

(เช็ค Concept และคำนวณ ถือว่ายาก!)

แม่เหล็กและไฟฟ้า

(หาแรงแม่เหล็ก เน้นออก Concept)

ความร้อนและแก๊ส

(คำนวณการเปลี่ยนสถานะ กับ Ideal gas)

ของแข็งและของไหล

(หาอัตราการไหล และแรงที่กระทำต่อภาชนะ)

ฟิสิกส์อะตอม

(การแผ่รังสีของวัตถุดำ และเดอบรอยส์)

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

(หาค่า B.E. และครึ่งชีวิต)

A-Level เคมี

อะตอมและสมบัติของธาตุ

(ออกสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ , ครึ่งชีวิต)

พันธะเคมี

(ออกสภาพความมีขั้วของสาร , รูปร่างโมเลกุล)

โมลและสูตรเคมี

(คำนวณสูตรโมเลกุล , มวลโมเลกุล)

กรด-เบส

(ออกการคำนวณ , คู่กรด-เบส)

เคมีไฟฟ้า

(ออกปฎิกิริยารีดอกซ์ , ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ , ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน)

เคมีอินทรีย์

(ออกไอไซเมอร์ , ปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์)

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

สถิติ

(ออกเยอะมากๆ 1 ใน 3 ของข้อสอบ)

ฟังก์ชัน

(เข้าใจความหมายชนิดของฟังก์ชัน)

ลำดับและอนุกรม

(แยกดีๆระหว่างเลขาคณิต เรขาคณิต)

ดอกเบี้ยทบต้น

(ออกแน่ๆ สูตรต้องแม่น)

เซต ตรรกศาสตร์

(ไม่เยอะแต่ง่ายคุ้มค่า)

upload success
upload fail
File
uploading