รวมข้อมูล คณะเศรษฐศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเศรษฐศาสตร์

ถาม : เศรษศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร?

ตอบ : เศรษฐศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การวิเคราะห์ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคนั้นเอง

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม :  เศรษฐศาตร์เรียนยากไหม?

ตอบ : ความยาก-ง่ายก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละคณะ/สาขาก็จะเรียนยากกันคนละแบบ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์จะยากตรงที่ “การวิเคราะห์”

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม :   เรียนเศรษฐศาสตร์ ต้องเก่งเลขจริงไหม?

ตอบ :  การเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเก่งเลขก็ได้ขอแค่เราตั้งใจ มั่นใจ ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแล้ว ซึ่งเวลาสอบใช้เครื่องคิดเลขได้ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือว่าแบบวิทยาศาสตร์ขอแค่ตอนเรียนเราพยายามทำความเข้าใจ

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเศรษฐศาสตร์หางานยากไหมและจะตกงานไหม?

ตอบ : ด้วยความที่คณะนี้เป็นสายสังคม ไม่ได้เป็นสายสามัญ หรือเจาะจงเหมือนกับคณะวิศวะ คณะบัญชี แต่ก็เป็นคณะที่จบออกมาแล้วสามารถทำงานหลากหลายสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับอาชีพสายอื่น ๆ ได้มากมายเลย ยังไงก็ไม่ตกงานแน่นอน ความก้าวหน้าหรือโอกาสในหน้าที่การงาน ก็ขึ้นอยู่กับทักษะและการพัฒนาตัวเองของแต่ละคนมากกว่า

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเศรษฐศาสตร์จบไปทำงานอะไรได้บ้าง?

ตอบ : สามารถทำงานได้ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเลย เช่น ธนาคาร, บริษัทเงิน, ทุนหลักทรัพย์, ครู, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทำงานในบริษัทประกันภัยและบริษัทธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการนักเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสภาวะการตลาด และการวางแผนดำเนินธุรกิจต่างๆ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม :   อยากเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ต้องจบมัธยมปลายสายอะไร

ตอบ : จริง ๆ สายไหนก็เข้าได้นะแต่ถ้าเป็นสอบตรง สายวิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวน จะดีกว่า

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ต้องใช้คะแนนและเกณฑ์อะไรบ้าง

ตอบ : สำหรับรับตรงหลัก ๆ เลยต้องสำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย  2.75 และผ่านการสอบของทางคณะ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษส่วนในรอบแอดมิชชั่นต้องใช้คะแนน GPAX : 20%, O-NET : 30%, GAT : 30% และ PAT1 : 20%

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม :   คณะเศรษฐศาสตร์เรียนกี่ปี ?

ตอบ :  คณะเศรษฐศาสตร์ใช้เวลาเรียน 4 ปี ถ้าเราเรียนตามแผนการเรียนของมหาลัยไม่และไม่ดรอปไม่ย้ายสาขา

___________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะเศรษฐศาสตร์มีสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ ?

   สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

            สาขานี้จะเน้นการจัดการสหกรณ์ด้วยความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก

2.เศรษฐศาสตร์การพัฒนา


            สำหรับสาขานี้จะเรียนเพื่อนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ

3.เศรษฐศาสตร์สาธารณะ


            เศรษฐศาสตร์สาธารณะจะศึกษาบทบาทของรัฐบาลที่มีต่อสังคม วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลเศรษฐกิจและการเมืองรวมไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณและภาษีอากรของราษฎรและศึกษาถึงการใช้นโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้น

4. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


            สาขาเป็นการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์และก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

5. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์การจัดการ


            เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการพลิกแพลงเอาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านขององค์กรหรือธุรกิจต่างๆ

6. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

            สาขานี้จะเป็นการผสมผสานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เข้ากับความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

7. เศรษฐศาสตร์เกษตร


            เศรษฐศาสตร์เกษตรสาขานี้เรียนเพื่อนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการจัดการการเกษตร

8. เศรษฐศาสตร์การเงิน


             เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยทฤษฎีและความรู้ทางเศรษฐศาสตร์


9. เศรษฐศาตร์การคลัง


              
เรียนเกี่ยวกับการหารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาลรวมไปถึงนโยบายและมาตรการการคลังและผลกระทบของมาตรการการคลังที่มีต่อเศรษฐกิจ

10. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน


             จะ
ศึกษาเรื่องนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและศึกษาบทเรียนตัวอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ


11. เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์


             
เน้นการเรียนเพื่อนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปแก้ปัญหาตลาดแรงงาน ปัญหาการว่างงาน และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น


12. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม


            เป็นสาขาที่ศึกษาเพื่อหาวิธีจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกนำไปใช้ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

13. เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย / เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ


             
เน้นการเรียนด้านทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก การคิดวิเคราะห์ และการเชื่อมโยง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับภาพรวมได้เป็นอย่างดี

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนวิชาพื้นฐาน

 ปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นโดยในปีนี้น้องคนไหนพื้นฐานการคำนวณดีจะไม่ลำบากและได้เปรียบมาก

ปี 2

วิชาด้านเศรษฐศาสตร์มาแล้ว

ปี 2 เราจะได้เรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์มากขึ้น เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหาภาค การนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และยังสามารถเลือกวิชานอกคณะได้ด้วย เช่น สนใจการเงิน ก็เลือกเรียนการเงินของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปี 3

วิชาเศรษฐศาสตร์แบบลึกซึ้ง

ในปีนี้จะได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ลึกขึ้น ยากขึ้น เริ่มแยกหมวดหรือสาขาวิชาในการเรียนรวมถึงเราเลือกสาขาการเรียนไหนก็จะเรียนลึกในส่วนของวิชานั้นเพื่อต่อยอดในการเรียนสำหรับปีต่อไป

ปี 4

เศรษฐศาสตร์ + วิจัย

สำหรับในปีสุดท้ายจะได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เฉพาะด้าน เช่นเศรษฐศาสตร์การคลัง, ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจไทย และจะมีการทำงานวิจัยสุดท้ายเพื่อที่จะจบการศึกษา โดยจะทำวิจัยหัวข้ออะไรก็อยู่ที่ความสนใจของเรา


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะเศรษฐศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. สามัญไทย
  2. สามัญสังคม
  3. สามัญอังกฤษ
  4. GAT
  5. PAT 1

คณะเศรษฐศาสตร์ต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

เศรษฐศาสตร์ Rank A (จุฬาฯ) คะแนนแนะนำ 23800

เศรษฐศาสตร์จุฬาฯ

GAT (40%) คะแนนแนะนำ270

PAT1 (40%) คะแนนแนะนำ220

สังคม (20%) คะแนนแนะนำ70

เศรษฐศาสตร์ Rank B (ธรรมศาสตร์)

คะแนนแนะนำ 21000

เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เกษตร

PAT1 (50%) คะแนนแนะนำ 210

ไทย (20%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 70

เศรษฐศาสตร์Rank C (มศว)    คะแนนแนะนำ 19200

เศรษฐศาสตร์ศรีนคริทร์วิโรฒ

เศรษฐศาสตร์ขอนแก่น

เศรษฐศาสตร์เชียงใหม่

GAT (30%) คะแนนแนะนำ 240

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 75

ไทย (10%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (15%) คะแนนแนะนำ 65

คณิต (15%) คะแนนแนะนำ 75

เศรษฐศาสตร์ Rank C (ขอนแก่น)

คะแนนแนะนำ    18000

ไทย (15%) คะแนนแนะนำ 60

สังคม (15%) คะแนนแนะนำ 60

อังกฤษ (35%) คะแนนแนะนำ 50

คณิต (35%) คะแนนแนะนำ 70

upload success
upload fail
File
uploading