รวมข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนเกี่ยวกับอะไร

ตอบ : จะเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ เป็นต้น

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

ตอบ : สำหรับคนจบคณะนี้สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพเลย เช่น  Web Developer หรือนักพัฒนาเว็บไซต์ , Web Programmer คือผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ , นักโปรแกรมบนมือถือ คือผู้ออกแบบและพัฒนา Application ต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือและนักพัฒนาเกมส์ คือผู้ออกแบบ สร้าง และพัฒนา เกมส์ออนไลน์ เป็นต้นและอื่น ๆ อีกมาหมาย

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนยากไหม

ตอบ : ไม่ยากเกินความสามารถถ้ามีความขยัน และ อดทน

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเรียนมัธยมปลายสายอะไร

ตอบ : แนะนำเป็นสาย วิทย์-คณิตหรือ สายศิลป์-คำนวณและแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปก็ได้

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเกดเฉลี่ยต้องเท่าไหร่

ตอบ : บางมหาลัยจะรับที่เกดเฉลี่ย 2.50 แต่ 3.00 ขึ้นจะดีกว่าสามารถเลือกมหาลัยได้เยอะกว่า

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนกี่ปี

ตอบ : เรียน 4 ปี

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเน้นเรียนพื้นฐาน ม.ปลายวิชาอะไร

ตอบ : สำหรับคณะนี้แนะนำให้น้องปูพื้นฐานในวิชา คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมตัวยังไงบ้าง

ตอบ : สำหรับน้องๆที่อยากเข้าคณะนี้ก่อนอื่นเลยตั้งใจเรียนในห้องและทำคะแนนสอบให้ดีๆและเวลาว่างอ่านจะเรียนพิเศษเพิ่มเติมหาข้อมูลเกี่ยวกับคณะว่าจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้างในการสอบเข้ารวมการแบ่งเวลาอ่านหนังสือและอย่ากดดันตัวเองมากเกินไป

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

สาขาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ ?

  สำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

            ในสาขาวิชานี้ จะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนโค้ดการพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในส่วน Network Software และ Hardware

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาวิชาประยุกต์ที่มีการเรียนการสอนคล้ายๆ กับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่ได้เรียนการเขียนโปรแกรมหรือเจาะลึกด้านระบบมากเหมือนกับวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่สาขาวนี้จะเน้นเรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเบื้องต้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

3. สาขาสารสนเทศการแพทย์

            จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข วิชาหลักๆ ที่จะได้เรียนก็คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการแพทย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

4. สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ

            สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟเป็นสาขาวิชาที่ได้รวมเอา วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเกมและมัลติมีเดีย จะเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและงานทางด้านกราฟิก

5. สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

            สาขาวิชาที่ได้มีการผสมผสานการเรียนรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานและการปฏิบัติจริง ทั้งการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ สู่การสร้างออกมาเป็นนวัตกรรม รวมถึงการปลูกฝังการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้หลายทักษะร่วมกัน ซึ่งจะเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

            สาขานี้จะเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะเป็นการนำเอาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจและการจัดการ

7. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

            จะเรียนในเรื่องการออกแบบ การสร้าง ทดสอบ วิเคราะห์ จนไปถึงเรื่องการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล

8. สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย

            สำหรับสาขานี้เราจะได้เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเครือข่าย การดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง เป็นต้น

9. สาขากราฟิกดีไซน์

            จะเรียนเกี่ยวกับการคิดและออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ เช่น งานถ่ายภาพ งานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาทั้ง เป็นต้น

10. สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

            สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียในสาขาวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางมัลติมีเดีย สื่อแอนิเมชัน 2D และ 3D นอกจากนี้เรายังจะเรียนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนพื้นฐาน

ชั้นปีที่ 1 จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาความรู้ที่จำเป็นในการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ เช่นรายวิชา algorithm , principles of it , Discrete Mathematics เพื่อให้มีพื้นฐานในการที่จะเรียนในปีต่อไปหรือในเทอมต่อไป

ปี 2

เนื้อหาการเรียนที่เพิ่มมากขึ้น

พอขึ้นชั้นปีที่ 2 วิชาที่จะได้เรียนเพิ่มขึ้นมาก็คือ web technology ซึ่งในรายวิชานี้จะได้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ในการออกแบบเป็นการปูพื้นฐานสู่การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งงานโปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เน็ตเวิร์ค หรือแม้กระทั่งนักพัฒนาระบบและพัฒนาซอฟต์แวร์และก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาที่สอนเรื่อง ความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ , สถิติและการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ปี 3

เนื้อหาที่เจาะลึกมากขึ้น + โครงงาน

สำหรับปี 3 จะได้เรียนลงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในปีนี้น้องๆจะได้ทำโครงงานหรือโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยรวมไปถึงการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนท้ายเทอมก็จะได้เรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ ระบบสารสนเทศการจัดการทางธุรกิจ 

ปี 4

ฝึกงาน + โครงงาน

ปีที่ 4 เป็นปีที่จะได้ทำโครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 และกลุ่มวิชาเอกเลือก ส่วนภาคปลายนั้นก็จะได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดทั้งภาคเรียน

ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. GAT

2. PAT 1

3. PAT 2

อยากเข้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

ม.ศิลปากร

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 10%

PAT 1 20%

PAT 2 20%

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 10%

PAT 1 10%

PAT 2 30%

upload success
upload fail
File
uploading