รวมข้อมูล คณะเกษตรศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเกษตรศาสตร์

ถาม : คณะเกษตรเรียนเกี่ยวกับอะไร

ตอบ : แน่นอนว่าต้องศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรแน่นอนมีการเรียนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการศึกษางานวิจัย เพื่อให้มีความรู้และความสามารถทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์ที่สุดการศึกษาการวิจัยนั้นก็เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตทางการเกษตร

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเกษตรวิชาอะไรสำคัญ

ตอบ : จริง ๆ สำคัญทุกวิชาเลย แต่ถ้าแนะนำหลัก ๆ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ น้องต้องอ่านเพิ่มเติม

____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเกษตรมีข้อดียังไง

ตอบ : การเกษตรกรรมของประเทศไทยค่อนข้างจะใหญ่มาก น้องคนไหนสนใจด้านนี้ การเรียนคณะนี้จะทำให้น้องได้ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา หรือทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรได้เยอะเลย ทั้งในด้านการผลิต พัฒนา หรือแปรรูป

____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเกษตรรับแค่เด็กสายวิทย์จริงหรือ ?

 ตอบ : รับเฉพาะเด็กที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพราะจากการเรียนที่ผ่านมาเด็กสายอื่นพอมาเรียนหนัก ๆ แล้วไปไม่รอด และถึงแม้การเรียนระดับมัธยมปลายสมัยใหม่ไม่มีการแยกสายวิทย์ สายศิลป์แล้ว แต่จะใช้วิธีกำหนดหน่วยกิตในระดับมัธยมปลายแทน คือต้องเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คือ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ ครบตามหน่วยกิตที่กำหนด เช่น ต้องผ่านกลุ่มวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต ต้องผ่านกลุ่มคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต หรือถ้าเรียนแผนอื่นที่ไม่ใช่วิทย์ – คณิต แต่เก็บหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ครบก็สามารถสมัครได้

____________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเรียนคณะเกษตร เตรียมตัวอย่างไร ?

ตอบ :  แนะนำในเรื่องการเตรียมตัวสอบ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างรอบ 3 กับ รอบ 4 ซึ่งใช้วิชาสอบที่ไม่เหมือนกัน รอบ 3 ใช้วิชาสามัญ 5 วิชา ส่วนรอบ 4 ใช้ GAT, PAT, O – Net และ GPAX  ต้องเตรียมตัวสอบให้ตรงกับวิชาที่ใช้ และรอบที่เลือก

____________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะเกษตรย้ายสาขาได้ไหม

ตอบ :  สามารถย้ายได้แต่มีเกณฑ์การย้ายคือ ต้องผ่านวิชาที่กำหนด ต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา  ยกเว้นคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนานาชาติไม่สามารถย้ายไป เรียนภาคปกติได้

____________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะนี้จบมาทำงานอะไร

ตอบ : สามารถทำอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน มีงานรองรับค่อนข้างกว้างมาก ถ้าเป็นงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ก็สามารถทำงานหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรฯ สำหรับงานเอกชน บริษัทธุรกิจเอกชนต่างๆ เช่น บริษัททางการเกษตรตลอดไปถึงธุรกิจส่วนตัว อย่างทำนา ทำสวน ทำไร่ ประมง ป่าไม้ รวมถึงงานที่ไม่ตรงสายอื่น ๆ

____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะเกษตรเรียนกี่ปี

ตอบ :  คณะเกษตรจะเรียน 4 ปี

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

สาขาของคณะเกษตรมีสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ ?

  สำหรับคณะเกษตร มีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. สาขาพืชสวน

            สาขานี้จะศึกษาการจำแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตกแต่งสวนและอาคารบ้านเรือนและจะเน้นถึงการใช้วิทยาการสมัยใหม่ มาช่วยในการผลิตให้ได้คุณภาพ เพิ่มผลผลิตการผลิตนอกฤดูการศึกษาการขยายพันธุ์การผสมพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ใหม่ การดูแลรักษา

2. สาขาพืชไร่

            ศึกษาเกี่ยวกับพืชที่สำคัญของประเทศ เช่น ข้าว ข้าวโพด ปาล์ม และศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพืชไร่ วิธีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร ศึกษาในหมวดต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ สรีรวิทยาการผลิตของพืชไร่

3. สาขาปฐพีศาสตร์

            เรียนในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ที่เน้นทางด้านปฐพีศาสตร์ และด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และพืช ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่นการจัดการทรัพยากรดิน ในการพัฒนาการเกษตร เรียนรู้เทคโนโลยีระบบการเกษตรแผนใหม่ และระบบการเกษตรยั่งยืนควบคู่กันไป

4. สาขาพืชผัก

            สาขานี้จะศึกษาด้านการผลิตพืชผัก ผักเมืองร้อน เมืองหนาวตระกูลต่าง ๆ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ปฏิบัติดูแลรักษาพืชในแปลงผลิต รวมไปถึงการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและการผลิตเห็ดด้วย

5. สาขาโรคพืชวิทยา

            จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของพืชและสาเหตุของโรคต่าง ๆ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการของเชื้อสาเหตุ วิธีการป้องกันกำจัดที่ถูกต้อง ศึกษาถึงผลกระทบต่าง ๆ เกิดขึ้นต่อพืชที่ปลูก ต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

6. สาขากีฏวิทยา

            สาขากีฏวิทยาจะเน้นศึกษาในเรื่องแมลงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับวิชานิเวศวิทยา สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา การจัดแจงชั้น จำแนกชนิดแมลงศัตรูพืช ศัตรูมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง สามารถแก้ไขปัญหาการระบาด ทำลายของแมลงศัตรูต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์การเลี้ยงและเพิ่มพูนปริมาณ แมลงที่มีประโยชน์

7. สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

            สาขานี้ต้องเรียนด้านเกษตรในทุกด้าน มีความรู้ความสามารถด้านเกษตรและเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มาแนะนำถ่ายทอดเทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนาชนบท

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนวิชาพื้นฐาน

ปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปก่อน ภาษาอังกฤษมีบ้าง วิชาที่ต้องเจอ เช่น Art of living ศิลปะการดำรงชีวิต มีฟิสิกส์ เคมี ชีวะ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กับศึกษาทั่วไปบางส่วน และจะเรียนรวมกัน โดยยังไม่แยกสาขา บางสาขาที่แยกตัวตั้งแต่ปี 1 เลย คือ คหกรรม อาหารและโภชณาการ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีระบบเกษตร

ปี 2

เรียนวิชาตามสาขา

พอปี 2 เริ่มแยกไปตามสาขา เรียนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม มีเคมีอย่างน้อย 2 วิชา สูงกว่านั้นจะเป็นพฤษศาสตร์วิทยา สัตววิทยา สรีระวิทยาของพืชของสัตว์ ในคณะเกษตรมี 9 ภาควิชาการเกษตร

ปี 3

วิชาเรียนเข้มข้นขึ้น

เรียนเข้มข้นในวิชาของแต่ละสาขาสำหรับปี 3 นี้ ส่วนมากจะเป็นวิชาของสาขาที่เลือกแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเลือกสาขาไหนทุกสาขาจะเน้นวิทยาศาสตร์หนัก ๆ แน่นอน

ปี 4

ฝึกงาน + ทำวิทยานิพนธ์

สำหรับปีสุดท้ายนี้จะเหลือวิชาเรียนไม่เยอะแล้วโดยส่วนมากในปีนี้จะเป็นการฝึกงาน ทำสัมมนาและทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะเกษตรศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. GAT
  2. PAT 1
  3. PAT 2

อยากสอบติด คณะเกษตรศาสตร์
ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

เกษตรศาสตร์

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 10%

PAT 1 10%

PAT 2 30%

มศว

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT10%

PAT 1 10%

PAT 2 30%

upload success
upload fail
File
uploading