รวมข้อมูล คณะสิ่งแวดล้อม ครบสุด !!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะสิ่งแวดล้อม

ถาม : คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร       

ตอบ : วิชาที่น้องๆทุกคนต้องเรียนหลักๆเลยจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะได้เรียนเทคนิคต่างๆที่จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ดูแล เพื่อนำไปพัฒนา

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คนที่จะมาเรียนคณะนี้ต้องมีลักษณธหรือคุณสมบัติแบบไหน?

ตอบ : น้องที่สนใจในเรื่องธรรมชาติและในเรื่องสิ่งแวดล้อมและต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะนี้ต้องเรียนอะไร

ตอบ : แนะนำด้านการเรียนคือน้อง ๆที่จบจากสายวิทยาศาสตร์มาเพราะคณะนี้เป็นการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมาใช้ในการเรียนหรือการทำงานในอนาคต

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนี้เรียนกี่ปี

ตอบ : สำหรับคณะนี้จะเป็นหลักสูตร 4 ปี

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะนี้ต้องฝึกงานไหม

ตอบ : มีฝึกงานด้วยโดยจะฝึกงานหลังจบชั้นปีที่ 3 น้องสามารถเลือกที่ฝึกงานที่สนใจได้นอกเหนือจากที่มหาลัยแนะนำ

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะนี้เกดเฉลี่ยเท่าไหร่

ตอบ : แนะนำเกดเฉลี่ย 3.75

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะสิ่งแวดล้อมเรียนยากไหม

ตอบ : ถามว่าเรียนยากไหมตอบเลยว่ายากแต่ถ้าน้องๆขยันตั้งใจเรียนมั่นทบทวนบทเรียนก็ไม่ยากเกินความสามารถนะ

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะสิ่งแวดล้อมเน้นวิชาอะไร

ตอบ : เน้นวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาแต่วิชาวิชาอื่นๆก็สำคัญเหมือนกันทุกวิชานะ

คณะสิ่งแวดล้อมมีอาชีพอะไรบ้าง

1. กรมป่าไม้

                ภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมทำนุบำรุงป่า และการดำเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทำไม้ การเก็บหาของป่าการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. กรมประมง

                หน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมง ตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา อาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

3. กรมปศุสัตว์

                ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การบำบัดโรค การบำรุงพันธุ์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

4. เจ้าหน้าที่ วิจัย, ควบคุม ระบบนิเวศ  

                จะดูแลในเรื่องระบบนิเวศทังหมดเกี่ยวลักษณะของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

5. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมคือ

                ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ประเภทนิติบุคคล โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขและพัฒนา ปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษ

คณะสิ่งแวดล้อมต้องเรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนพื้นฐาน

ปี 1 วิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ และวิชาสิ่งแวดล้อมเน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เหมือน ม.ปลายแต่เนื้อหาจะลึกและกระชับกว่า

ปี 2

ออกภาคสนาม

ปี 2 จะเรียนวิชาพื้นฐานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาของสิ่งแวดล้อม เช่น เคมีอินทร์ เคมีวิเคราะห์ จุลชีววิทยา สถิติ และมีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกเฉพาะของสาขามากขึ้นและจะเริ่มเข้าคณะน้องจะได้ทำแลบดิน แลบน้ำ แลบจุลชีวะ และที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยคือ ออก Field Trip การออกภาคสนาม

ปี 3

ลงลึกในวิชาของคณะ

ปี 3 จะลงลึกในวิชาของคณะมากขึ้น เช่น การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โครงการบำบัดน้ำเสียแล้วอีกอย่างที่สำคญคือแล๊บมลพิษจะได้ทำอะไรมากมายและมีอุปกรณ์ในการเรียนที่น่าสนใจ

ปี 4

ปีสุดท้ายทำวิจัย

ปี 4 หลักเลยก็จะเป็นการทำ Project หรือการทำวิจัยก่อนจบปี 4 ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเลือกตามที่น้องๆ สนใจ และเลือกทำโครงการวิจัยหรือสหกิจศึกษา

upload success
upload fail
File
uploading