รวมข้อมูล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ถาม : คณะสาธารณสุขศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร?

ตอบ : คณะสาธารณสุขศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งหมดของชุมชน ตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร เพื่อการมีสภาพชีวิตทั้งทางกายภาพ จิตใจและทางสังคมที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยจะศึกษา ค้นคว้า วิจัย การบริการด้านสาธารณสุข และศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป 

_________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะสาธารณสุขศาสตร์เรียนยากไหม?

ตอบ : เรียนยากหรือไม่ยากขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลว่าจะขยันมากแค่ไหน จะเก็บความรู้ได้มากไหม สำหรับบางคนก็มองว่าไม่ยากแต่คณะนี้จะเน้นหนักไปทางชีวะ

_________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์วิชาไหนสำคัญและจำเป็นต้องใช้มากที่สุด?

ตอบ : ไม่มีวิชาไหนสำคัญมากที่สุดแต่ทุก ๆ วิชาที่เรียนสำคัญและต้องใช้หมดไม่ว่าจะเป็น ฟิสิกส์ เคมี หรือวิชาอื่น ๆ ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญในทุก ๆ วิชา

_____________________________________________________________________________________________     

ถาม : กลัวเรียนคณะสาธารณสุขจบแล้วจะไม่มีงานทำ เพราะมีคนบอกมาว่าหางานยาก?

ตอบ : อาชีพสำหรับผู้ที่จบคณะนี้ สามารถปฏิบัติได้หลากหลาย เช่น ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น เป็นนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข การควบคุมโรคต่าง ๆ นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิชาการสุขศึกษา นอกจากนี้ ยังสามารถทำงาน ในลักษณะเดียวกันนี้ในบริษัทเอกชนต่าง ๆ ก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องตกงานเลย

_________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเรียนต่อคณะสาธารณสุขต้องเป็นสายวิทย์-คณิตอย่างเดียวใช่ไหม?

ตอบ :ไม่จำเป็นต้องเรียนแค่สายวิทย์ – คณิต เรียนสายอื่นมาตอนนี้ก็มีโอกาสเรียนสาธารณสุขได้เหมือนกันแต่ก็จะขึ้นอยู่ที่มหาลัยนั้น ๆ ด้วยว่ามีเงื่อนไขแบบไหนบ้าง ถ้าน้อง ๆ สนใจที่จะเรียนก็จะมีรอบโควต้าให้สอบกันอยู่ที่ตัวเราว่าจะทำคะแนนได้ดีไหม

_________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนต่อคณะสาธารณสุขดียังไง?

ตอบ : วิชาของคณะนี้มีความหลากหลายจะสอนเกี่ยวกับการดูแลอนามัยทั้งในครอบครัว และในชุมชน ทั้งการควบคุมโรคและการส่งเสริมสุขภาพ ทำให้เมื่อจบออกมาแล้วความรู้ที่ได้ สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน ในด้านการทำงานแล้วคณะนี้สามารถเลือกทำงานได้ทั้งงานเอกชนและงานราชการ

_________________________________________________________________________________________________________________

 ถาม : เรียนสาธารณสุขต้องฝึกงานไหม?

ตอบ : เรียนสาธารณสุขมีฝึกงานด้วย จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงที่ต้องออกฝึกงาน คือ ตอนปี 3 เทอม 1 และปีสุดท้ายเทอม 2 และก็ขึ้นอยู่แต่ละมหาวิทยาลัยด้วย

_________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เป็นคนเรียนไม่เก่งเลยแต่อยากต่อสาธารณสุขจะเรียนได้ไหม?

ตอบ : ทุกคนเป็นคนเก่ง ขอแค่เรามีความพยายาม และมั่นใจ แบ่งเวลาให้ถูกถ้าตังใจที่จะเรียนแล้วต้องเริ่มเตรียมตัวทั้งการฝึกทำแบบฝึกหัดและอ่านหนังสือหาข้อมูลล่วงหน้า

_________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะสาธารณสุขศาสตร์มีอะไรบ้าง ?

สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์มีสาขาเฉพาะทางซึ่งจะมีสาขาต่างๆ ดังนี้

1. สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม


            จะเรียนเกี่ยวกับวิธีวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาด เพื่อการบริโภคและอุปโภค การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย เป็นต้น


2. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


            สำหรับสาขานี้ก็จะเรียนการบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

3. สาขาส่งเสริมสุขภาพ


            สาขานี้จะเรียนในส่วนการประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ นวัตกรรมในงานสร้างเสริมสุขภาพ ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย โภชนาการและสุขภาพ กิจกรรมทางกายและสุขภาพ การพัฒนาประชากรสูงวัยแบบบูรณาการ เป็นต้น


4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล


            สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาลก็จะเรียนในเรื่องวิทยาระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การบริหารงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ การสุขาภิบาลและการจัดการน้ำสะอาดและน้ำเสีย เทคโนโลยีการกำจัดขยะ การจัดการและการควบคุมพาหะนำโรค


5. สาขาสุขศึกษา


            สาขาสุขศึกษาจะเป็นเนื้อหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สุขภาพและความอยู่ดีมีสุข โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โภชนศาสตร์และสุขภาพผู้บริโภค สุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ การส่งเสริมสุขภาพ เพศศึกษาและการวางแผนชีวิตที่ต้องเรียน


6. สาขาอนามัยชุมชน


            สาขาอนามัยชุมชนจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับระบาดวทิยาประยุกต์ในงานอนามยัชุมชน ระบบสารสนเทศสุขภาพ การบำบัดรักษาเบื้องต้นรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพ การประเมินสุขภาพชุมชน หลักการและการจัดการบริการอนามัยชุมชน  การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างชุมชนสุขภาพดีคือเนื้อหาทั้งหมดที่จะเรียนในสาขานี้


7. สาขาการบริหารโรงพยาบาล


            สำหรับสาขานี้จะเน้นเนื้อหาในเรื่องคุณภาพของโรงพยาบาล การตลาดโรงพยาบาล ระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน วิทยาการระบาดและการจัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับโรงพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล


8. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ


            สาขานี้จะเรียนเรื่องอาหารโภชนาการและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพในวิถีเมตาบอลิก เทคโนโลยีและการพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ หลักโภชนาการ การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง  ความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงของอาหาร การวางแผนการทดลองในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์


9. สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร


            สำหรับสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารจะเน้นเนื้อหาที่ต้องเรียน คือ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ พยาธิสรีรวิทยา ชีวเคมีทางอาหาร เภสัชวิทยาสำหรับโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร หลักการประเมินภาวะโภชนาการ การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค หลักการวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เป็นต้น

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนพื้นฐาน

สำหรับปี 1 ก็จะเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนที่เรียน ม.ปลายเลย ก็จะมีวิชา เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ แคลคูลัส ปีนี้ก็จะเรียนไม่หนักมาก ก็จะมีเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ

ปี 2

เรียนเจาะลึกมากขึ้น

พอขึ้นปี 2 มาก็เรียน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชีวะเคมี สรีรวิทยา กายวิภาค เพื่อต่อยอดสำหรับปี 3 จะเรียนเน้นไปทางวิชาแกนวิทย์ (กายวิภาคศาสตร์) เรียนกับอาจารย์ใหญ่ด้วย จะมีเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพเพิ่มขึ้น

ปี 3

ฝึกงาน

ปี 3 ก็จะเรียนในเรื่องของแกนสาธารณสุข และสำหรับปีนี้เราก็จะได้เลือกวิชาเอกของเราก็จะได้เรียนวิชาเอกที่เลือกสำหรับปีนี้ก็จะมีฝึกภาคสนามด้วยและก็ฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ของเรา

ปี 4

เรียนวิชาเอกในสาขาที่เลือก + ฝึกงาน

สำหรับปี 4 ก็จะเรียนเฉพาะวิชาเอกของเราเต็มที่เลยและจะเรียนเน้นเกี่ยวการวิชาการ การรักษาพยาบาลสำหรับการเรียน ชั้นปีที่ 1 จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐาน Biology1, Math1, ฟิสิกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก


สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. GAT
  2. PAT 2
  3. สามัญคณิต
  4. สามัญไทย
  5. สามัญสังคม
  6. สามัญอังกฤษ
  7. สามัญฟิสิกส์
  8. สามัญเคมี
  9. สามัญชีวะ

คณะสาธารณะสุขต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

สาธารณสุข Rank A (ขอนแก่น)   

คะแนนแนะนำ    17700

สาธารณสุขขอนแก่น

สาธารณสุขธรรมศาสตร์

สาธารณสุขมหิดล

ไทย (10%)  คะแนนแนะนำ 70

สังคม (10%)  คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (20%)  คะแนนแนะนำ 60

คณิต (15%)  คะแนนแนะนำ 50

ชีวะ (15%)  คะแนนแนะนำ 60

ฟิสิกส์ (15%)  คะแนนแนะนำ 50

เคมี (15%)  คะแนนแนะนำ 60

สามัญชีวะ 30 คะแนนขึ้นไป

สาธารณสุข Rank A (ธรรมศาสตร์) 

คะแนนแนะนำ 17660

ONET (33.33%)  คะแนนแนะนำ  180

GAT (33.33%)  คะแนนแนะนำ     180

PAT2 (33.33%) คะแนนแนะนำ    170

สาธารณสุข Rank C (มศว) คะแนนแนะนำ 15600

สาธารณสุขศรีนครินทรวิโรฒ

สาธารณสุขสุรนารี

GAT (20%)  คะแนนแนะนำ       180

อังกฤษ (15%)  คะแนนแนะนำ     50

คณิต (15%)  คะแนนแนะนำ        50

ชีวะ (20%)  คะแนนแนะนำ         50

ฟิสิกส์ (15%)  คะแนนแนะนำ      50

เคมี (15%)  คะแนนแนะนำ          50

upload success
upload fail
File
uploading