รวมข้อมูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ถาม :  คณะสัตวแพทยศาสตร์เรียนยากไหม?

ตอบ : ถ้าถามว่ายากไหม ตอบเลยว่ายาก แต่ความยากนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ เพราะการเรียนเราต้องใช้ความละเอียดและใช้ความจำเยอะมาก เพราะตั้งแต่ระดับเซลล์ร่างกายของสัตว์ การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในช่วงปี 1 – 3 ปี 4 – 5 จะพบกับเคสจริง ๆ แต่คิดว่าคงไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจของเรา

_____________________________________________________________________________________________________________________

ถาม :  คณะสัตวแพทยศาสตร์นี้ไม่มีแบ่งสาขา แล้วถ้าต้องการเรียนเฉพาะทางสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่จะทำยังไง?

ตอบ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอด 6 ปี ไม่มีการแบ่งสาขา ต้องเรียนรู้สัตว์ทุกอย่างทั้งสัตว์เล็กและใหญ่ เพื่อให้เป็นคุณหมอที่รักษาสัตว์ได้ทุกชนิด เมื่อหลังเรียนจบแล้วก็จะพบว่าตัวเองชอบแนวไหนและสามารถเลือกเป็นคุณหมอรักษาสัตว์ประเภทนั้นได้ เราสามารถเปลี่ยนสายการรักษาได้เพราะเราได้เรียนรู้สัตว์ทุกประเภทมาแล้วนั่นเอง ถ้าใครอยากศึกษาต่อหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว ตามสถาบันต่าง ๆ ก็มีหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทางเปิดสอน

_____________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ในโลกนี้มีสัตว์เยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพัน แล้วต้องเรียนสัตว์ทุกอย่างเลยมั้ย?

ตอบ : จะเรียนตัวแทนของสัตว์สายพันธุ์นั้น ๆ หรือสัตว์ที่มีระบบโครงสร้างร่างกายคล้ายกัน เช่น  สุนัข แมว แทนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไก่แทนสัตว์ปีก วัวกับม้าหรือแมวกับเสือก็มีโครงสร้างที่คล้ายกัน

_____________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ถ้าจะเรียนสัตวแพทย์ GPA ต้องมากกว่าเท่าไหร่?
ตอบ : ต้องทำ GPA ให้มากกว่า 3.00 นอกจากนี้ยังต้องฝึกทักษะในการเรียนให้ได้ความรู้ ฝึกทักษะในการสอบให้ได้คะแนน และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพด้วย

_____________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนสายศิลป์มาสามารถเรียนสัตวแพทย์ได้ไหม?

ตอบ : สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนสายศิลป์มาแล้วพึ่งค้นพบตัวเอง ก็สามารถเรียนสัตวแพทย์ได้เหมือนกัน ต้องเตรียมตัวสอบเตรียมตัวอ่านหนังสือ มีบางมหาลัยที่เปิดรับ

_____________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : สัตวแพทย์เรียนหนักไหม?

ตอบ : เรียนหนักมาก นอกจากการเรียนแล้วจะต้องได้ฝึกงานการฝึกงานอาจจะหนักหน่อยในช่วงปี 5 เราจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพด้วย มีความอดทนก็ผ่านไปได้

_____________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เตรียมตัวเข้าสอบสัตวแพทย์ยังไงบ้าง?

ตอบ : สำหรับน้อง ม.ปลาย ที่อยากเรียนสัตวแพทย์ อันดับแรกแนะนำให้แบ่งเวลาตั้งใจเรียนและทบทวนบทเรียนและแบ่งเวลาอ่านหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าคณะสัตวแพทย์

_____________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : วิชาที่ใช้สอบเข้าคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มีวิชาอะไรบ้าง?

ตอบ : สำหรับวิชาที่ใช้สอบเข้าก็จะมีวิชาชีววิทยา เคมี ภาษาอังกฤษ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะนี้ อยากให้ติดตามประกาศของแต่ละมหาลัย เพราะแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

_____________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะสัตวแพทยศาสตร์มีอะไรบ้าง ?

สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีสาขาเฉพาะทางซึ่งจะมีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

            สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์จะแบ่งออกตามระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ตามคุณวุฒิ คือ นักเทคนิคการสัตวแพทย์, เจ้าหน้าที่เทคนิคการสัตวแพทย์, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จะเรียนหลายหมวดวิชาด้วยกัน เช่น หมวดวิชาสัตว์เลี้ยง หมวดวิชาสุกร หมวดวิชาม้า เป็นต้น วิชาที่เรียนมีทั้งวิสัญญีวิทยาทางคลินิก, โรคสุกรและการวินิจฉัยขั้นสูง, จักษุวิทยาในม้า, เทคโนโลยีชวภาพสำหรับการชันสูตรโรคสัตว์น้ำ เป็นต้น

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์

            จะศึกษาทางด้าน ชีวิวิทยาระดับโมเลกุลพันธุกรรม ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล การเชื่อมโมเลกุล และเชื่อมโยงความรู้ด้านพื้นฐานเข้ากับเวชศาสตร์ทำให้เกิดความรู้ใหม่ และนวัตกรรมใหม่ทางการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคในสัตว์

3. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์

            คือสาขาวิชาที่รวมถึงการตรวจหา จุลชีพที่ได้จากตัวอย่างสัตว์ป่วย ซากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์

            การฝึกพิเศษทางวิทยาภูมิคุ้มกัน เน้นด้านการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการสัตวแพทย์ สำหรับการวินิจฉัยและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์ ระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อที่ก่อโรค ในสัตว์และโรคสัตว์สู่คน วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลทางการสัตวแพทย์ การวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำทางจุลชีววิทยา การตรวจอาหารปลอดภัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย์ เป็นต้น

4. สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์

            จะเป็นการศึกษาวิจัยด้านยา สารเคมี และสารพิษชนิดต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ เป็นการศึกษาทั้งทางด้านการออกฤทธิ์ ประสิทธิภาพการตกค้างของยาและสารต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวสัตว์

5. สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

            เป็นการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดของสัตว์รวมไปถึงการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสำหรับโรคนั้น ๆ

6. สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์

            จะศึกษาเกี่ยวกับด้านเชื้อปรสิตที่ทำให้เกิดโรคทั้งคนและสัตว์ รวมทั้งด้านระบาดวิทยาของโรคปรสิตในสัตว์ วิทยาภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อปรสิต ปรสิตวิทยาโมเลกุล เชื้อปรสิตที่นำโดยอาหาร น้ำ และสัตว์ เป็นต้น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ต้องเรียนอะไรบ้างในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนปรับพื้นฐาน

            ในช่วงปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น ฟิสิกส์ทางการแพทย์ เคมีทั่วไป ชีววิทยาทั่วไป เคมีอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งวิชาพื้นฐานบางตัวต้องไปตัดเกรดกับคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ด้วยและจะมีการทำแล็บอีกด้วย

ปี 2

เรียนวิชาเกี่ยวกับสัตวแพทย์มากขึ้น

            ปี 2 จะเริ่มเรียนวิชาของคณะฯ ซึ่งการเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่ได้เรียนแค่เฉพาะสุนัขหรือแมวเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนไปถึง ม้า หมู ไก่ วัว ปลา วิชาที่จะเจอ เช่น จุลกายวิภาควิทยา หลักสัตวบาล สรีรวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม เภสัชวิทยา เป็นต้น เรียนตั้งแต่โครงสร้างของสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นและมองไม่เห็น จนถึงสุขอนามัยในฟาร์มเลี้ยงสัตว์


ปี 3

ช่วงปิดซัมเมอร์ก่อนขึ้นปี 4

            ปี 3 ปีนี้จะจบไตรภาคสมบูรณ์ในเทอมนี้ จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เรียนหนักมาก ๆ ในช่วงปิดซัมเมอร์ก่อนขึ้นปี 4 จะมีการฝึกงานทางด้านสัตวบาลภาคสนามจะฝึกงาน 1 เดือนโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ในปีนี้ก็จะเรียนแบ่งเป็น 2 เทอม วิชาที่ต้องเรียน เช่น วิชาไวรัสวิทยา วิชาพยาธิวิทยาทั่วไป เป็นต้น

ปี 4

เริ่มเรียนการรักษา

            ปี 4 เริ่มเข้าสู่วิชาเกี่ยวกับการรักษามากขึ้น กำลังก้าวที่จะเป็นคุณหมอ วิชาเรียนก็จะเจาะลึกลงไปอีก เช่น อายุรศาสตร์ตามระบบอวัยวะ เทคนิคการวินิจฉัยและการรักษาโรคสัตว์ รังสีวิทยา พิษวิทยา หลักการศัลยศาสตร์และวิสัญญี เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ของสัตว์ สุขศาสตร์อาหาร กฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นต้น เป็นช่วงเวลาที่มีทั้งเรียนแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ รายงานเพิ่มขึ้น

ปี 5

สวัสดีคลินิก

            ปี 5 จะเป็นวิชาคลินิกแบบเต็มตัว ก็จะมีวิชาคลินิกแบบเต็มตัว เช่น คลินิกสัตว์เล็ก คลินิกสุกร คลินิกสัตว์ปีก คลินิกม้า โค สูติวิทยา

ปี 6

เริ่มฝึกงานจริง

            ช่วงปี 6 ก็จะเป็นคลินิกปฏิบัติเราจะต้องออกไปฝึกงานตามที่ต่าง ๆ ระยะเวลาฝึกงานก็จะขึ้นอยู่ที่มหาลัยการฝึกงานในส่วนนี้เราจะได้ไปฝึกงานเป็นสัตวแพทย์จริง ๆ อยู่ในโรงพยาบาลสัตว์ ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ เช่น หมู วัว แพะ ก็จะฝึกงานที่ฟาร์ม


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

สามัญคณิต

สามัญไทย

สามัญสังคม

สามัญอังกฤษ

สามัญฟิสิกส์

สามัญเคมี

สามัญชีวะ

ความถนัดแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ RANK A            

คะแนนแนะนำ     59.4

สัตวแพทย์จุฬาฯ

สัตวแพทย์มหิดล

ความถนัดแพทย์ (30%)     คะแนนแนะนำ     65

แพทย์ เชาวน์ปัญญา คะแนนแนะนำ  65

แพทย์ เชื่อมโยง  คะแนนแนะนำ     65

แพทย์ จริยธรรม  คะแนนแนะนำ    65

วิทย์ (40%) คะแนนแนะนำ  50

เคมี คะแนนแนะนำ  50

ฟิสิกส์ คะแนนแนะนำ  50

ชีวะ คะแนนแนะนำ  60

คณิตศาสตร์ 1 (20%) คะแนนแนะนำ  50

ภาษาอังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ  50

ภาษาไทย (10%) คะแนนแนะนำ    60

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ  60

คณะสัตวแพทยศาสตร์ RANK B                    

คะแนนแนะนำ     57.2

สัตวแพทย์เกษตร

สัตวแพทย์เชียงใหม่

สัตวแพทย์ขอนแก่น

ความถนัดแพทย์ (30%) คะแนนแนะนำ        60

แพทย์ เชาวน์ปัญญา  คะแนนแนะนำ 60

แพทย์ เชื่อมโยง  คะแนนแนะนำ    60

แพทย์ จริยธรรม  คะแนนแนะนำ    60

วิทย์ (40%) คะแนนแนะนำ  50

เคมี คะแนนแนะนำ  50

ฟิสิกส์ คะแนนแนะนำ  50

ชีวะ คะแนนแนะนำ  50

คณิตศาสตร์ 1 (20%) คะแนนแนะนำ  50

ภาษาอังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ  50

ภาษาไทย (10%) คะแนนแนะนำ    60

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ  50

คณะสัตวแพทยศาสตร์ RANK C

คะแนนแนะนำ     55

สัตวแพทย์มหานคร

สัตวแพทย์สงขลานครินทร์

สัตวแพทย์มหาสารคาม

ความถนัดแพทย์ (30%) คะแนนแนะนำ  55

แพทย์ เชาวน์ปัญญา คะแนนแนะนำ  55

แพทย์ เชื่อมโยง  คะแนนแนะนำ  55

แพทย์ จริยธรรม  คะแนนแนะนำ   55

วิทย์ (40%) คะแนนแนะนำ  50

เคมี คะแนนแนะนำ  50

ฟิสิกส์ คะแนนแนะนำ  50

ชีวะ คะแนนแนะนำ  50

คณิตศาสตร์ 1 (20%) คะแนนแนะนำ   50

ภาษาอังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ   50

ภาษาไทย (10%) คะแนนแนะนำ    50

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ  50

upload success
upload fail
File
uploading