รวมข้อมูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ถาม : อยากเข้าสถาปัตยกรรมต้องเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ถึงเข้าได้?
ตอบ : น้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนสถาปัตยกรรมต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 แต่ถ้าจะให้ดีขอแนะนำเป็นเกรดเฉลี่ย 3.00 จะดีกว่า

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : วาดรูปไม่เป็นและไม่สวยเลย เรียนสถาปัตยกรรมได้ไหม?
ตอบ : ไม่จำเป็นว่าต้องวาดรูปสวย แค่เข้าใจหลักการวิธีการวาด เพื่อแสดงแบบอาคารที่เราออกแบบให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย เราต้องรู้ว่าวิธีการวาดแบบแบบไหนเหมาะสำหรับอธิบายรูปแต่ละแบบอย่างไร

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าสถาปัตย์ต้องจบมัธยมปลายสายอะไร?
ตอบ : ส่วนใหญ่การสอบคัดเลือกเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครว่าต้องเรียนจบสาย วิทย์-คณิต เท่านั้น แต่ไม่ใช่ทุกที่เพราะบางที่ก็รับสายอื่นด้วย

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เตรียมตัวอย่างไรบ้างในการสอบเข้าสถาปัตย์?

ตอบ : ในการเรียนในห้องเรียนน้อง ๆ ก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนดี ๆ รวมไปถึงถ้ามีเวลาว่างมาก พอแนะนำให้เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ซึ่งเรียนเสริมมาตั้งแต่ม.4 เตรียมตัวฝึกความถนัดทางสถาปัตยกรรม

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : นอกจากการติวแล้วมีตัวช่วยเสริมอะไรบ้างในการเตรียมตัวสอบเข้าสถาปัตยกรรมศาสตร์?
ตอบ : น้อง ๆ สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ในส่วนของแอปพลิเคชันและสื่อต่างๆเช่น Pinterest, Arch daily, Issue เหมือนเป็นคลังความรู้หลัก ๆ เลยที่เข้าไปหาความรู้ได้ง่ายมาก ๆ และรวมถึงเข้าเวปไซต์ไม่ได้มีแค่งานสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ศิลปะแขนงอื่น ๆ

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ทักษะอะไรที่จำเป็นเมื่อเข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์?
ตอบ : ทักษะที่น้อง ๆ จะต้องมีเลยก็คือ ทักษะการออกแบบ วาดภาพ เขียนแบบ และ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์รวมไปถึงทักษะทางภาษาอังกฤษด้วย

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : สถาปัตยกรรมจบมาทำงานอะไร?
ตอบ : จบจากคณะสถาปัตยกรรมสามารถเป็นนักออกแบบเพื่อการสื่อความหมาย สื่อโฆษณาบนพื้นผิวสองมิติและสามมิติ  ออกแบบสัญลักษณ์และเอกลักษณ์เพื่อความงาม เพื่อการค้า ออกแบบสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ หนังสือ นอกจากอาชีพอิสระแล้ว ผู้ที่จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังสามารถรับราชการตามกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และตามหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ได้หากไม่อยากทำงานเป็นสถาปนิกหรือนักออกแบบ เรียนจบคณะนี้แล้วสามารถเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็ได้

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปีต่างกันอย่างไร?
ตอบ : หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระหว่างหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี หลักสูตร 5 ปีจะเป็นหลักสูตรสายตรงของสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิ (สถ.บ.) ส่วนหลักสูตร 4 ปี จะเป็นการบูรณาการของสถาปัตย์กรรมเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ การออกแบบการบริหาร ดังนั้น หลักสูตร 4 ปี จะมีความหลากหลายหลักสูตรด้วยกัน เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ศิลปะศาสตรบัณฑิต(ศล.บ.) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) เป็นต้น

___________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีสาขาไหนบ้าง ?

สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีสาขาเฉพาะทางซึ่งจะมีสาขาต่างๆ ดังนี้

  1. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม หรือ ศิลปอุตสาหกรรม


สาขานี้จะเรียนในเรื่องการออกแบบผลงานให้สวยงามน่าสนใจ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา, การออกแบบงานโลหะ,การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น และออกแบบสิ่งต่างๆ ให้ทั้งสวยงามและเหมาะกับการใช้งาน มีโดยสาขานี้จะมีชื่อเรียกและสังกัดคณะแตกต่างกันไป

2. สาขาสถาปัตยกรรมไทย


เป็นสาขาที่เรียนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและศึกษาแหล่งที่มาอิทธิพลขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยศึกษารวมไปถึงฝึกเขียนลายไทยชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่ง่ายไปจนถึงการบรรจุลายลงบนส่วนประกอบสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องตามหน้าที่

3. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง


เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการวางผังเมืองให้ดีและมีประโยชน์ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง การทำงานเกี่ยวกับผังเมืองนั้นรวมถึงการออกแบบเพื่อจัดระเบียบภูมิทัศน์ของบ้านเมือง อนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า นอกจากนี้แล้ว จะต้องวางแผนผังเมืองเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อภัยภิบัติต่าง ๆ

4. สาขาสถาปัตยกรรม


สาขาหลักของคณะสถาปัตยกรรมหลัก ๆ แล้วจะได้เรียนทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมการใช้วัสดุ วิธีการก่อสร้าง และความรู้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

5. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน


จะเป็นการเรียนในเรื่องงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายในเป็นวิชาชีพทางด้านการออกแบบที่เน้นการจัดที่ว่างภายในอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความงามโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมวัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ความรู้ทางวิศกรรมการประหยัดพลังงานและทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม

6. สาขาภูมิสถาปัตย์


สาขานี้จะเน้นทางด้านการปรับแต่งสิ่งแวดล้อมของมนุษย์และธรรมชาติให้มีความสมดุลกันรวมไปถึงศึกษา
ด้านสุนทรียภาพและการใช้สอยของเมืองและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และออกแบบสวนสาธารณะ สวนสัตว์
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่า ต้นน้ำ ตลอดจนการอนุรักษ์โบราณ

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

วิชาพื้นฐานและการเขียนแบบ

ปี 1 ในปีที่ 1 น้องๆจะได้เรียน วิชาพื้นฐานในการออกแบบ การเขียนแบบสถาปัตยกรรม, พหุวัฒนธรรม,โครงสร้างสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิชาเบื้องต้น เช่น วิชาภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์
ส่วนตัววิชาเรียนของคณะจะเป็นวิชา เช่น องค์ประกอบศิลป์ วาดภาพ เขียนแบบประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทุกวิชาที่เรียนในปีนี้ก็เพื่อเป็นพื้นฐาน

ปี 2
วิชาเรียนที่เพิ่มมากขึ้น

ในปี 2 ก็จะได้เรียนวิชาที่เป็นตัวต่อจากปีที่ผ่านมา รวมถึงวิชาแนวคิดและทฤษฎีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ระบบอาคาร คอมพิวเตอร์สำหรับเขียนแบบแล้วเจาะลึกลงไปและเข้าสู่วิชาคณะมากขึ้นและมีโปรเจคให้ทำเรื่อย ๆ

ปี 3
การทำโปรเจค

ในปีที่ 3 นอกจากการออกแบบแล้วน้องๆ ก็จะได้เรียนวิชาตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรมไทย อาจารย์เริ่มสั่งโปรเจค ทำปิดเทอมของหลาย ๆ สถาบันก็ออกค่ายไปสร้างบ้านจริง ๆ ให้กับเด็กบนเขาบ้าง หรือผู้ด้อยโอกาสบ้าง

ปี 4
ปีที่หนักพร้อมกับฝึกงาน

ส่วนปีที่ 4 จะมีเรียนวิขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์, การประมาณราคา, การจัดการก่อสร้างรวมถึงการฝึกงานอีกด้วย ปี 4 วิชาเรียนเริ่มน้อยลงบ้าง แต่งานไม่ได้น้อยลง วิชาเรียนในปีนี้ก็ยังมีวิชาออกแบบอยู่ทุก ๆ เทอม เริ่มเรียนออกแบบภายใน ทฤษฎีและปรัชญาในการออกแบบและเตรียมตัวไปฝึกงานด้วย

ปี 5
ปีสุดท้าย

ในปีสุดท้าย น้องๆก็จะทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษาต้องทำทั้งโปรเจคและธีสิส โดยเป็นงานที่มีสเกลค่อนข้างใหญ่ มีรายละเอียดยิบย่อย


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด>> คลิก

อยากสอบติด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. สามัญคณิต
  2. สามัญอังกฤษ
  3. สามัญฟิสิกส์
  4. GAT
  5. PAT 4
  6. O-NET

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

สถาปัตย์หลัก Rank A (จุฬาฯ) คะแนนแนะนำ 24000

สถาปัตย์จุฬาฯ (สถาปัตย์)

คณิต (20%) คะแนนแนะนำ80

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ80

ฟิสิกส์ (20%) คะแนนแนะนำ80

PAT4 (40%) คะแนนแนะนำ240

สถาปัตย์หลัก Rank B (ลาดกระบัง)

คะแนนแนะนำ21600

สถาปัตย์ลาดกระบัง (สถาปัตย์)

GAT (40%) คะแนนแนะนำ 240

PAT4 (60%) คะแนนแนะนำ 200

สถาปัตย์หลัก Rank B (ศิลปากร)

คะแนนแนะนำ 21200

สถาปัตย์ศิลปากร (สถาปัตย์)

คณิต (20%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 70

ฟิสิกส์ (20%) คะแนนแนะนำ 70

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 220

PAT4 (20%) คะแนนแนะนำ 210

สถาปัตย์หลัก Rank C (เกษตรฯ) คะแนนแนะนำ 19300

สถาปัตย์เกษตร (สถาปัตย์)

คณิต (15%) คะแนนแนะนำ 60

อังกฤษ (15%) คะแนนแนะนำ 60

ฟิสิกส์ (15%) คะแนนแนะนำ 60

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 210

PAT4 (35%) คะแนนแนะนำ 200

สถาปัตย์หลัก Rank C (ขอนแก่น)

คะแนนแนะนำ 18600

คณิต (18%) คะแนนแนะนำ 60

อังกฤษ (18%) คะแนนแนะนำ 60

ไทย (13%) คะแนนแนะนำ 60

สังคม (13%) คะแนนแนะนำ 60

วิทย์ทั่วไป (18%) คะแนนแนะนำ 60

PAT4 (20%) คะแนนแนะนำ 210

สถาปัตย์ภายใน Rank A (จุฬาฯ) 

คะแนนแนะนำ   22000

สถาปัตย์จุฬาฯ (ภายใน)

คณิต (20%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 80

ฟิสิกส์ (20%) คะแนนแนะนำ 70

PAT4 (40%) คะแนนแนะนำ 220

สถาปัตย์ภูมิ Rank B (ธรรมศาสตร์)

คะแนนแนะนำ 20331

สถาปัตย์ธรรมศาสตร์ (ภูมิ)

คณิต (16.7%) คะแนนแนะนำ 60

วิทย์ทั่วไป (16.7%) คะแนนแนะนำ 60

GAT (33.3%) คะแนนแนะนำ 220

PAT4 (33.3%) คะแนนแนะนำ 210

สถาปัตย์ภูมิ Rank C (เกษตรฯ)  คะแนนแนะนำ 18650

สถาปัตย์เกษตร (ภูมิ)

คณิต (15%) คะแนนแนะนำ 60

อังกฤษ (15%) คะแนนแนะนำ 60

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 200

ฟิสิกส์ (15%) คะแนนแนะนำ 50

PAT4 (35%) คะแนนแนะนำ 200

สถาปัตย์ผังเมือง Rank A (ธรรมศาสตร์)

คะแนนแนะนำ 22425

สถาปัตย์ธรรมศาสตร์ (ผังเมือง)

GAT (30%) คะแนนแนะนำ 240

ไทย (35%) คะแนนแนะนำ 75

อังกฤษ (35%) คะแนนแนะนำ 70

upload success
upload fail
File
uploading