รวมข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ถาม : อยากเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องจบสายไหน?

ตอบ : สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบจากสายวิทย์-คณิต เท่านั้น สายศิลป์ สายอาชีพ หรือเทียบโอน ก็เข้ามาเรียนได้ ก่อนเรียนจะมีการปรับความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

______________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนจบวิศวะทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

ตอบ : จบวิศวกรรมศาสตร์สามารถทำอาชีพอื่นนอกจากวิศวกรได้ เช่น นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และนักพัฒนาหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมและงานธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์กราฟิกและอาร์ตดีไซเนอร์ เป็นต้น รวมถึงอาชีพใหม่ ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้น เช่น วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่องหรือ วิศวกรข้อมูล เป็นต้น

______________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าวิศวะ มีเทคนิคเตรียมตัวให้สอบติดยังไงบ้าง?

ตอบ : ต้องศึกษาข้อมูลคะแนนวางแผนในการอ่านหนังสือทำโจทย์และวิเคราะห์หาจุดที่ผิดพลาด ตั้งใจกับการเรียนและการสอบในโรงเรียนด้วย เรียนพิเศษหาตัวเพิ่มใหม่ ๆ และที่สำคัญหาเวลาพักผ่อนด้วยอย่ากดดันมากเกินไป

______________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าวิศวะเรียนหนักและยากไหม?

ตอบ : เรียนหนักไหมแน่นอนเรียนหนักเรียน ส่วนยากหรือไม่ยาก ขึ้นอยู่ละบุคคลว่าจะมีความขยันมากแค่ไหนจะเก็บเกี่ยวเอาความรู้มาได้มากแค่ไหน

______________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้เรียนวิชาอะไรบ้าง?

ตอบ : สำหรับคนที่จะเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิชาพื้นฐานหลัก ๆ ที่ต้องเจอในชั้นปีแรกเลย คือ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และแคลคูลัสสำหรับวิศวกร จากนั้นก็จะเป็นวิชาแกนของสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่วิศวะไฟฟ้า เครื่องกล โยธา คอมพิวเตอร์ วิศวการแพทย์อุตสาหการ ปิโตรเคมี ปิโตรเลียม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ดียังไง?

ตอบ : ข้อดีของคณะนี้ คือฝึกในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักเหตุผล ที่สามารถจัดความคิดได้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้สามารถทำงานอะไรก็ได้ แม้จะไม่ใช่งานด้านวิศวกรรมก็ตาม เด็กวิศวะนอกจากจะสามารถออกไปเป็นวิศวกรแล้ว จะสามารถไปเป็นนักวิจัย นักบริหาร นักการเงิน นักธุรกิจ _____________________________________________________________________________________________________

ถาม : ผู้หญิงเรียนวิศวะได้ไหมเห็นส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายที่เรียน?

ตอบ : เรียนได้ เรียนไปเลย เรียนในสาขาที่ตัวเองชอบแล้วเรียนให้เก่งรับรองเลือกงานได้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถเรียนวิศวกรรมศาสตร์ได้ทุกสาขา ขึ้นอยู่กับความชอบ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นและพยายาม เพราะผู้หญิงกับผู้ชายก็มีความสามารถและทักษะไม่น้อยไปกว่ากันเลย

______________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องเก่งวิชาอะไร?

ตอบ : จริง ๆ แล้ว น้อง ๆ ต้องทำความเข้าใจทุก ๆ วิชาเพราะทุกวิชาสำคัญหมด ถ้าให้ดีเก่งทุก ๆ วิชาจะดีเลย

______________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาไหนบ้าง ?

            สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาเฉพาะทางซึ่งจะมีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


            ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะได้เรียนศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเน็ทเวิร์คต่าง ๆ ทั้งหมด และวิศวกรรมไฟฟ้าบางส่วนด้วย

2. วิศวกรรมอุตสาหการ


            วิศวกรรมอุตสาหการจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ การออกแบบอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตต่าง ๆ รวมไปถึงการควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตสมัยใหม่

3. วิศวกรรมไฟฟ้า


            เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ การประยุกต์การใช้ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การใช้งานสมการในการวิเคราะห์ การผลิตและส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้า การจัดการกับสัญญาณไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ฯลฯ

4. วิศวกรรมโยธา


            สำหรับสายงานของวิศวกรโยธา จะเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ระบบขนส่ง อาคาร ระบบสุขาภิบาล วิจัยและให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. วิศวกรรมชีวการแพทย์


            สาขาวิชานี้เป็นการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง เช่น การสร้างอวัยวะเทียม หรือพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นใหม่ ๆ

6. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

            เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมถึงการผลิตน้ำประปาและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม


7. สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

            เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการบังคับน้ำ และ การควบคุมปริมาณและระดับน้ำไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการ และการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการการจัดการคุณภาพน้ำ

8. สาขาวิศวกรรมวัสดุ

            สำหรับสาขานี้จะบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุเชิงวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุประกอบ วัสดุนาโนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น

9. วิศวกรรมเครื่องกล


            ศวกรรมเครื่องกลคือสาขาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เน้นศึกษาความรู้ด้าน ฟิสิกส์ เคมี มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงาน รวมถึงการออกแบบเครื่องจักรกล เช่น ระบบไฮดรอลิก หุ่นยนต์ พลศาสตร์การบิน การควบคุมการผลิตเครื่องจักร

10. วิศวกรรมเคมี


            วิศวกรรมเคมีสาขานี้จะศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน ควบคุมกระบวนการทางเคมี และพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการกายภาพ เคมี หรือชีวเคมี ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม สถานะ และคุณสมบัติของวัตถุดิบให้กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการอย่างปลอดภัย

11. วิศวกรรมการบินและอวกาศ

            สาขานี้จะเป็นเรื่องของการวิจัย ออกแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่างทางพลศาสตร์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ระบบขับเคลื่อน วัสดุและกรรมวิธีในการผลิต การวางแผนและควบคุมการสร้างเครื่องบิน ขีปนาวุธ ยานอวกาศ ดาวเทียม รวมไปถึงการทดสอบหรือการซ่อมบำรุงด้วย

12. วิศวกรรมปิโตรเลียม


            สำหรับสาขานี้จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนขุดเจาะและการผลิตไฮโดรคาร์บอน ซึ่งได้แก่ น้ำมันหรือก๊าช อันถือถือว่าอยู่ในภาค “ต้นน้ำ” ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ สถานที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่คือนอกชายฝั่งหรือประจำแท่นขุดเจาะที่มีความเสี่ยง

13. วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์


            สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านการออกแบบ และควบคุม สำหรับการขนส่ง จัดเก็บ เคลื่อนย้าย สินค้าและบริการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ วิจัยปัญหาในภาคอุตสาหกรรม และส่วนที่ เกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทาน

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

ปี 1 ทำความรู้จักเพื่อนๆและกิจกรรม

สำหรับปี 1 เรียนยังไม่หนักมากจะเน้นการทำกิจกรรมมากกว่าจะได้เจอกับเพื่อน ๆ ต่างคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของกิจกรรมกันในส่วนการเรียนไม่ค่อยต่างจากมัธยมปลายมากเท่าไหร่แต่จะมีส่วนวิชาที่เพิ่มขึ้นมา จะเรียนในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เเคลคูลัส

ปี 2

เรียนวิชาของสาขา

ปี 2 กิจกรรมก็จะไม่เยอะแล้วในส่วนการเรียนจะเป็นการนำความรู้ตั้งแต่ ม.ปลายกับที่เราเรียนปี 1 มาประยุกต์ใช้ในการเรียนในปีนี้ เกินครึ่งในวิชาเรียนของคณะนี้เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ขั้นสูงเกือบทั้งหมดเลย ปีนี้ถ้าเน้นหัดทำโจทย์บ่อย ๆ แบบบ่อยจริง ๆ

ปี 3

เรียนวิชาเฉพาะของสาขาและเรียนหนักขึ้น

พอขึ้นปี 3 ปีนี้จะเรียนหนักขึ้นเริ่มเรียนเข้าสู่วิชาเฉพาะ คือ เรียนอะไรที่เกี่ยวกับวิศวะมากขึ้นนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้กับวิศวะโดยตรงอีกทั้งช่วงปิดเทอมก่อนขึ้นปี 4 จะมีฝึกงานด้วย

ปี 4

ปีแห่งโปรเจคจบ

สำหรับปีสุดท้ายนี้ปี 4 วิชาหรือชั่วโมงที่ต้องเรียนจะน้อยลงหน่อยแต่ก็จะเป็นปีที่เหนื่อยมากเราจะต้องทำโปรเจคจบหลัก ๆ ก็คือการเตรียมตัวเพื่อไปทำงาน

ทดลองเรียนฟรี >> คลิก


สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. GAT
  2. PAT 1
  3. PAT 2
  4. PAT 3
  5. O-NET

คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

วิศวะเครื่องกล

วิศวะเครื่องกล Rank A (จุฬาฯ)   

คะแนนแนะนำ     23400

วิศวะจุฬาฯ (เครื่องกล) (เลือกปี2)

GAT (20%)   คะแนนแนะนำ   260

PAT1 (20%)   คะแนนแนะนำ   220

PAT3 (60%)   คะแนนแนะนำ   230

วิศวะเครื่องกล Rank B (ขอนแก่น)

คะแนนแนะนำ  21275

วิศวะขอนแก่น (เครื่องกล)

อังกฤษ (20%)   คะแนนแนะนำ   70

คณิต (25%)   คะแนนแนะนำ   75

ฟิสิกส์ (25%)   คะแนนแนะนำ   70

เคมี (10%)   คะแนนแนะนำ   60

PAT3 (20%)   คะแนนแนะนำ   220

          วิศวะเครื่องกล Rank B (ธรรมศาสตร์)

คะแนนแนะนำ  21275

วิศวะธรรมศาสตร์ (เครื่องกล)

PAT1 (33%)   คะแนนแนะนำ   200

PAT3 (67%)   คะแนนแนะนำ   220

วิศวะเครื่องกล Rank C (เกษตรฯ)

คะแนนแนะนำ  20200

วิศวะเกษตร (เครื่องกล)

วิศวะลาดกระบัง (เครื่องกล)

วิศวะเชียงใหม่ (เครื่องกล)

วิศวะธนบุรี(บางมด) (เครื่องกล)

GAT (30%)   คะแนนแนะนำ        240

PAT1 (20%)   คะแนนแนะนำ        160

PAT2 (20%)  คะแนนแนะนำ        160

PAT3 (30%)   คะแนนแนะนำ        220

วิศวะเครื่องกล Rank C (ลาดกระบัง)

คะแนนแนะนำ  20300

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 240

PAT1 (30%) คะแนนแนะนำ 150

PAT3 (50%) คะแนนแนะนำ 220

วิศวะเครื่องกล Rank C (บางมด) คะแนนแนะนำ 19875

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 240

GPAX (30%) คะแนนแนะนำ 3.5

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 120

PAT2 (10%) คะแนนแนะนำ 120

PAT3 (20%) คะแนนแนะนำ 180

วิศวะโยธา

วิศวะโยธา Rank A (จุฬาฯ)      คะแนนแนะนำ   23400

วิศวะจุฬาฯ (โยธา) (เลือกปี2)

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 260

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 220

PAT3 (60%) คะแนนแนะนำ 230

วิศวะโยธา Rank B (ขอนแก่น)   คะแนนแนะนำ 21275

วิศวะขอนแก่น (โยธา)

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 65

คณิต (25%) คะแนนแนะนำ 75

ฟิสิกส์ (25%) คะแนนแนะนำ 70

เคมี (10%) คะแนนแนะนำ 70

PAT3 (20%) คะแนนแนะนำ 220

วิศวะโยธา Rank B (ลาดกระบัง)

คะแนนแนะนำ 20800

วิศวะลาดกระบัง (โยธา)

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 240

PAT1 (30%) คะแนนแนะนำ 200

PAT3 (50%) คะแนนแนะนำ 200

วิศวะโยธา Rank B (ธรรมศาสตร์)

คะแนนแนะนำ   20670

วิศวะธรรมศาสตร์ (โยธา)

PAT1 (33%) คะแนนแนะนำ 200

PAT3 (67%) คะแนนแนะนำ 210

วิศวะโยธา Rank C (บางมด)   คะแนนแนะนำ 20670

วิศวะธนบุรี(บางมด)(โยธา)

วิศวะสงขลานครินทร์ (เลือกปี2)

วิศวะเกษตร (โยธา)

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 200

GPAX (30%) คะแนนแนะนำ 3.5

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 150

PAT2 (10%) คะแนนแนะนำ 150

PAT3 (20%) คะแนนแนะนำ 180

วิศวะโยธา Rank C (เกษตรฯ)    คะแนนแนะนำ 19100

GAT (30%) คะแนนแนะนำ 210

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 170

PAT2 (20%) คะแนนแนะนำ 170

PAT3 (30%) คะแนนแนะนำ 200

วิศวะไฟฟ้า

    วิศวะไฟฟ้า Rank A (จุฬาฯ)   คะแนนแนะนำ 23400

วิศวะจุฬาฯ (เลือกปี2) (ไฟฟ้า)

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 260

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 220

PAT3 (60%) คะแนนแนะนำ 230

วิศวะไฟฟ้า Rank B (ลาดกระบัง)

คะแนนแนะนำ 21600

วิศวะลาดกระบัง (ไฟฟ้า)

วิศวะขอนแก่น (ไฟฟ้า)

วิศวะเชียงใหม่ (ไฟฟ้า)

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 240                                                                     

PAT1 (30%) คะแนนแนะนำ 210

PAT3 (50%) คะแนนแนะนำ 210

วิศวะไฟฟ้า Rank B (ขอนแก่น)คะแนนแนะนำ  21150

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 60

คณิต (25%) คะแนนแนะนำ 75

ฟิสิกส์ (25%) คะแนนแนะนำ 75

เคมี (10%) คะแนนแนะนำ   70

วิศวะไฟฟ้า Rank B (ธรรมศาสตร์)

คะแนนแนะนำ20330

วิศวะธรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)

วิศวะเกษตร (ไฟฟ้า)

วิศวะศรีนครินทรวิโรฒ (ไฟฟ้า)

วิศวะธนบุรี(บางมด) (ไฟฟ้า)

PAT1 (33%) คะแนนแนะนำ 210

PAT3 (67%) คะแนนแนะนำ 200

วิศวะไฟฟ้า Rank C (เกษตรฯ/มศว.)

คะแนนแนะนำ 20100

GAT (30%) คะแนนแนะนำ 210

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 210

PAT2 (20%) คะแนนแนะนำ 180

PAT3 (30%) คะแนนแนะนำ 200

วิศวะไฟฟ้า Rank C (บางมด)   คะแนนแนะนำ 20075

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 200

GPAX (30%) คะแนนแนะนำ 3.5

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 150

PAT2 (10%) คะแนนแนะนำ 160

PAT3 (20%) คะแนนแนะนำ 180

วิศวะเคมี

    วิศวะเคมี Rank A (จุฬาฯ)   คะแนนแนะนำ 23400

วิศวะจุฬาฯ (เลือกปี2) (เคมี)

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 260

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 220

PAT3 (60%) คะแนนแนะนำ 230

วิศวะเคมี Rank B (ขอนแก่น)   คะแนนแนะนำ  21150

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 60

คณิต (25%) คะแนนแนะนำ 75

ฟิสิกส์ (25%) คะแนนแนะนำ 75

เคมี (10%) คะแนนแนะนำ 70

PAT3 (20%) คะแนนแนะนำ 210

วิศวะเคมี Rank B (ลาดกระบัง) คะแนนแนะนำ 20700

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 220

PAT1 (30%) คะแนนแนะนำ 210

PAT3 (50%) คะแนนแนะนำ 200

วิศวะเคมี Rank C (เกษตรฯ)    คะแนนแนะนำ    20100

GAT (30%) คะแนนแนะนำ 210

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 210

PAT2 (20%) คะแนนแนะนำ 180

PAT3 (30%) คะแนนแนะนำ 200

วิศวะเคมี Rank C (บางมด)      คะแนนแนะนำ    20075

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 200

GPAX (30%) คะแนนแนะนำ 3.5

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 150

PAT2 (10%) คะแนนแนะนำ 160

PAT3 (20%) คะแนนแนะนำ 180

วิศวะเคมี Rank C (ธรรมศาสตร์)

คะแนนแนะนำ    19670

PAT1 (33%) คะแนนแนะนำ 190

PAT3 (67%) คะแนนแนะนำ 200

วิศวะคอมพิวเตอร์

 วิศวะคอมฯ Rank A (จุฬาฯ)   คะแนนแนะนำ  23400

วิศวะจุฬาฯ (เลือกปี2)(คอมพิวเตอร์)

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 260

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 220

PAT3 (60%) คะแนนแนะนำ 230

วิศวะคอมฯ Rank C (เกษตรฯ)

คะแนนแนะนำ    21800

วิศวะเกษตร (คอมพิวเตอร์)

วิศวะลาดกระบัง (คอมพิวเตอร์)

วิศวะธรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

วิศวะธนบุรี(บางมด) (คอมพิวเตอร์)

วิศวะขอนแก่น (คอมพิวเตอร์)

GAT (30%) คะแนนแนะนำ 230

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 220

PAT2 (20%) คะแนนแนะนำ 210

PAT3 (30%) คะแนนแนะนำ 210

วิศวะคอมฯ Rank C (ลาดกระบัง)

คะแนนแนะนำ21700

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 230

PAT1 (30%) คะแนนแนะนำ 220

PAT3 (50%) คะแนนแนะนำ 210

วิศวะคอมฯ Rank C (ธรรมศาสตร์)

คะแนนแนะนำ21330

PAT1 (33%) คะแนนแนะนำ 220

PAT3 (67%) คะแนนแนะนำ 210

วิศวะคอมฯ Rank C (บางมด)   คะแนนแนะนำ   21375

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 210

GPAX (30%) คะแนนแนะนำ 3.5

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 190

PAT2 (10%) คะแนนแนะนำ 190

PAT3 (20%) คะแนนแนะนำ 180

วิศวะคอมฯ Rank C (ขอนแก่น)  

คะแนนแนะนำ   21150

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 60

คณิต (25%) คะแนนแนะนำ 75

ฟิสิกส์ (25%) คะแนนแนะนำ 75

เคมี (10%) คะแนนแนะนำ 70

PAT3 (20%) คะแนนแนะนำ 210

upload success
upload fail
File
uploading