รวมข้อมูล คณะรัฐศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะรัฐศาสตร์

ถาม : อยากเข้ารัฐศาสตร์ต้องเรียนมัธยมปลายสายอะไร?


ตอบ : สำหรับคณะรัฐศาสตร์ไม่ได้กำหนดว่าต้องจบ ม.ปลายสายอะไรสามารถเข้าได้หมดทุกสาย

__________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : รัฐศาสตร์เรียนอะไรทำไมถึงอยากเรียน ?

ตอบ : เป็นการนำรายละเอียดของสังคมศาสตร์มาเรียนรวม ๆ กัน หรือการเรียนศาสตร์แห่งรัฐให้มีการบริหารจัดการรัฐให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รัฐศาสตร์เป็นการเรียนที่ทำให้คนทำงานหลายสาขามาก เพราะเป็นศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ ใช้งานได้จริง และสอนให้คนเปิดใจ ยอมรับที่จะปรับตัวกับสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

__________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ระยะเวลาเรียนทั้งหมดกี่ปี?
           

ตอบ : ใช้เวลาเรียน 4 ปี

__________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ต้องเตรียมตัวก่อนเรียนยังไงและเน้นเรื่องอะไร?


ตอบ :
 สำหรับการเตรียมตัวในสาขานี้ไม่ยากเลยคือต้องมีความรู้ทางด้านสังคม และ ภาษาไทย รวมทั้งมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานการณ์บ้างเมือง และ เศรษฐกิจภายในประเทศ และอีกเรื่องที่ต้องฝึกฝนคือการเขียนการเขียนเป็นลำดับขั้นตอน

__________________________________________________________________________________________________________________


ถาม : จบรัฐศาสตร์ทำงานราชการได้ไหม?


ตอบ : สามารถรับราชการได้ เช่น ปลัดอำเภอ และข้าราชการตามกรม กอง และกระทรวงต่าง ๆ

__________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : จบรัฐศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง?


ตอบ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล,นักการทูตและนักการเมืองรวมไปถึงพนักงานในหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร และบริษัทเอกชน

__________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : รัฐศาสตร์เรียนยากไหม?

ตอบ : ถ้าตั้งใจและขยันสม่ำเสมอก็ไม่ยากทบทวนอ่านทบทวนบ่อยๆ คิดอะไรอย่างเป็นระบบ และ มีเหตุผล

__________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ กับ รัฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร?

ตอบ : รัฐศาสตร์จะเรียนเรื่องการเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ ส่วนรัฐประศาสนศาสตร์เรียนเรื่องการบริหาร การบริหารภาครัฐทั้งหมด

__________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะรัฐศาสตร์มีสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ ?

  สำหรับคณะรัฐศาสตร์ มีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

  1. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

            การศึกษาในสาขานี้ จะเรียนเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองเช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมือง และสังคมที่สำคัญๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ฯลฯ เป็นการทำความเข้าใจกับปรากฎการณ์ทางการเมืองและสังคมที่แวดล้อมตัวเรา

2. สาขาการระหว่างประเทศ

            เป็นสาขาที่มุ่งทำความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ มีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

3. สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

            การศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ การบริหารบุคคล การคลัง งบประมาณ และการวางแผนจัดทำโครงการ เทคโนโลยีการบริหาร

4. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

            ในส่วนของสาขานี้จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นสิ่งนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างและการจัดระเบียบ แต่ละสังคมที่แตกต่างกันตามลักษณะวัฒนธรรม และศึกษาการประยุกต์หลักการประยุกต์หลักวิชาเพื่อการปฏิบัติตามลักษณะวัฒนธรรม และศึกษาการประยุกต์หลักวิชาเพื่อการปฏิบัติงาน

5. สาขางานยุติธรรมและความปลอดภัย

            สำหรับสาขานี้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานในระบบงานยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ  จะเรียนหนักไปในเรื่องหลักและทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและการบริหารคดี หลักการสืบสวนสอบสวน ทฤษฎีทางอาญาวิทยา  การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันอาชญากรรมและปัญหาสังคม หลักยุติธรรมชุมชน และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดในสังคม 

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนพื้นฐานทุกวิชา

ชั้นปีที่ 1 ในส่วนของการเรียนนั้นชั้นปี 1 ทุกคนจะเรียนรวมกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะวิชาที่เรียนจะเป็นหมวดที่เรียกว่า วิชาแกน เช่น วิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น ,ระบบรัฐและประชาชน และกฎหมายเบื้องต้นในชั้นปีที่ 1 นี้ เป็นวิชาที่เราจะเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของทั้ง 3 เอก เพื่อไปเป็นพื้นฐานต่อยอดในวิชาเอกตอนปีสูง ๆ ขึ้นไปเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้รู้ว่าตัวเองชอบหรือเหมาะกับการเรียนเอกไหนมากกว่ากันจะได้ใช้ในการตัดสินใจอีกรอบ ก่อนที่จะแยกกันไปเรียนตามเอกของตนเองในปี 2

ปี 2

เข้าสู่วิชาเอก

ชั้นปีที่ 2 การเรียนนั้นจะมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น เนื่องจากเราจะได้เริ่มเรียนในรายวิชา เอกบังคับ เป็นวิชาเฉพาะเอกที่เราเลือกซึ่งวิชาเอกที่ว่านี้ก็เป็นเหมือนตัวต่อเนื่องมาจากปี1จะเริ่มเรียนจากขั้นพื้นฐานและจะเป็นหมวดของ วิชาโท ซึ่งวิชาโทตัวนี้เหมือนเป็นวิชาที่เราสามารถเลือกได้มาอยากเรียนวิชาของคณะนอกจากวิชาเอก

 ปี 3

เข้าสู่วิชาเอก

ชั้นปีที่ 3 เป็นชั้นปีที่มีความเข้มข้นทางเนื้อหามากเพราะจากการที่เราปูพื้นมาจากรายวิชาในปี 2 แล้วนั้น การเรียนในชั้นปีที่ 3 จะเป็นเหมือนการนำเอาเหล่าเนื้อหาทฤษฎีที่เรียนมาในตอนปี 2 มาประยุกต์ใช้ในเชิงคิดวิเคราะห์ อาจจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบของเลคเชอร์มากมายนั้น แต่จะเน้นไปที่รูปแบบของทำงานกลุ่มหรือการอ่านเปเปอร์ในจำนวนมาก จะมีการทำรายงานที่เป็นบทความวิชาการและก็จะมีการพรีเซ็นต์นำเสนอต่าง ๆ

 ปี 4

เข้าสู่วิชาเอก + ฝึกงาน

ชั้นปีที่ 4 ในชั้นปีนี้ เทอม 1 เราจะเรียนวิชาในเอกของเราเพียงไม่กี่ตัว ประมาณ 3-5 ตัว ซึ่งที่ตารางเรียนไม่ได้แน่นมาก ซึ่งถ้าและเทอม 2 จะเป็นการฝึกงานทั้งเทอมเลย โดยก่อนจะสิ้นเทอม 1 ทางอาจารย์จะให้เราเลือกที่ฝึกงานกันเองโดยเราสามารถเลือกติดต่อไปได้ทั้งบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานราชการก็ได้

ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด>> คลิก

อยากสอบติด คณะรัฐศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. GAT
  2. PAT 1
  3. O-NET

คณะรัฐศาสตร์ต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

รัฐศาสตร์ Rank A (จุฬาฯ)   คะแนนแนะนำ    25500

รัฐศาสตร์จุฬาฯ

GAT (70%) คะแนนแนะนำ 270

PAT1 (30%) คะแนนแนะนำ 220

มนุษย์ รัฐฯ Rank B (ขอนแก่น) คะแนนแนะนำ 21000

รัฐศาสตร์เชียงใหม่

มนุษย์ฯ(รัฐศาสตร์)ขอนแก่น

รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ไทย (15%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (15%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (40%) คะแนนแนะนำ 70

PAT1 (15%) คะแนนแนะนำ 210

PAT2 (15%) คะแนนแนะนำ 210

รัฐศาสตร์RankB(ธรรมศาสตร์) คะแนนแนะนำ 21800

GAT (30%) คะแนนแนะนำ 260

วิชาเฉพาะ (70%) คะแนนแนะนำ 200

สังคม รัฐศาสตร์ Rank C (เกษตรฯ)

คะแนนแนะนำ 19150

สังคม(รัฐศาสตร์)เกษตร

รัฐศาสตร์บูรพา

GPAX (20%) คะแนนแนะนำ 3

ONET (20%) คะแนนแนะนำ 200

GAT (30%) คะแนนแนะนำ 200

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 150

ไทย (2.5%) คะแนนแนะนำ 60

สังคม (2.5%) คะแนนแนะนำ 60

อังกฤษ (2.5%) คะแนนแนะนำ 50

คณิต (2.5%) คะแนนแนะนำ 50

upload success
upload fail
File
uploading