รวมข้อมูล คณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Management & Service)

กลุ่ม Management & Service การบริการ และการจัดการ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. BM MUIC: หลักสูตรการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดสอนสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (Travel and Service Business Entrepreneurship) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตผู้นำในยุคอนาคตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งน่าสนใจมาก ๆ เพราะเราทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมโรงแรมและงานอีเว้นต์เหล่านี้ล้วนมีอัตราการเติบโตสม่ำเสมอแม้มีวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ทักษะเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว การต้อนรับและการจัดกิจกรรมยังเป็นทักษะที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ ทำให้น้อง ๆ ที่เรียนจบสาขานี้สามารถเลือกและหางานได้อย่างหลากหลาย

          ทั้งนี้หลักสูตรนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ หลายแห่งทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรได้มีโอกาสเดินทางศึกษาต่อแลกเปลี่ยน รวมถึงมีโอกาสในการฝึกงานภาคปฏิบัติกับทั้งหน่วยงานภายใน (ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิเลียน) รวมถึงหน่วยงาน บริษัท และภาครัฐ ภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายกับ MUIC ได้อีกด้วย 

สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 69 (Writing ≥ 22)

          IELTS ≥ 6.0 (Writing ≥ 6.0)

          PTE ≥ 50 (Writing ≥ 50)

          DET ≥ 55

   –  MATH Score (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          ACT Math ≥ 18

          SAT Math ≥ 500

          PAT1 ≥ 80

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ค่าเทอม : 794,400 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/thai/programs/undergraduate-programs/management/international-hospitality-management/

คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


2. KITMAN KU: คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดสอนสาขา การจัดการการท่องเที่ยงเชิงบูรณาการ (Kasetsart Integrated Tourism Management)

หลักสูตรนี้จะเน้นบูรณาการสหสาขาวิชาทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการ การตลาด การบริหาร การเงิน และภาษา เรียกได้ว่า ครบถ้วนพร้อมสำหรับการออกไปเผชิญกับการทำงานหรือธุรกิจด้านนี้โดยตรง ความโดดเด่นของหลักสูตรคือ ผู้เรียนจะได้เรียนทักษะการสื่อสารในวัฒนธรรมต่างๆ เรียนรู้กฎหมายสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ เรียนรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และเรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถทำงานในบริบทนานาชาติได้เลย 

สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL PBT ≥ 460 IBT ≥ 42

          IELTS ≥ 4.5

          OOPT ≥ 41

          KU-EPT ≥ 26

          SAT Verbal ≥ 529

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ค่าเล่าเรียน 60,600 บาท ต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ku.ac.th/th/international-course

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


3. Bachelor of Arts: วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดสอน 2 สาขาวิชาได้แก่       

          1. การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

          2. ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          CU-TEP & Speaking ≥ 60

          TOEFL PBT ≥ 500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 5.0

    –  SAT (Math + Verbal) ≥ 1,000)

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค่าเล่าเรียน : 50,000 -60,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7877

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

upload success
upload fail
File
uploading