รวมข้อมูล คณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Business)

กลุ่ม Business
(บริหาร/ บัญชี/ เศรษฐศาสตร์)

BBA
(Bachelor of Business Administration) บริหารธุรกิจ


เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจในระดับนานาชาติซึ่งจะเน้นไปตามสาขาวิชาที่เฉพาะลงไป เช่น

การบัญชี (Accounting)  เรียนเกี่ยวกับการบันทึกและวิเคราะห์รายการค้าทางธุรกิจโดยครอบคลุมแนวคิดและเครื่องมือด้านการบัญชี การเงิน และการบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการแปลความหม่ายของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนธุรกิจ


การจัดการ (Management)  เรียนรู้กระบวนการบริหารการจัดการให้ธุรกิจเกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างกลยุทธ์ การจัดการผลิต การออกแบบการผลิต และการควบคุมการผลิตของภาคธุรกิจในระดับอินเตอร์


การเงิน (Finance) เรียนรู้แนวคิดและพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการ การลงทุนในโครงการต่างๆ การจัดหาเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง การลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ทางการเงินรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน


การตลาด (Marketing) เน้นการผลิตผู้บริหารการตลาดมืออาชีพ ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างลึกซึ้งและทันเหตุการณ์ สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ


การเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship) เน้นการสร้างผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม หรือ Start Up ในระดับสากล


การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) หลักสูตรนานาชาติที่ต้องตอบโจทย์แนวโน้มธุรกิจในปัจจุบัน ในยุคโลกไร้พรมแดน (Borderless) หลักสูตรที่ผลักดันนักศึกษาสู่ธุรกิจระดับสากล ทั้งในฐานะ Start Up เจ้าของธุรกิจ นักธุรกิจในบริษัททั้งไทยและบริษัทต่างชาติ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. BBA CU : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
         
1. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

2. การบัญชี (Accounting)

สอบอะไรบ้าง

- English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          CU-TEP & Speaking > 111
          TOEFL PBT > 550 / IBT > 79
          IELTS > 6.0
          SAT Verbal > 500   

SAT & CU-ATT (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้         
          CU - AAT (Verbal Section และ Math Section) > 1,100
          SAT I (Math & Verbal) > 1,100

- สอบสัมภาษณ์

เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าเล่าเรียน : 87,000 บาทต่อภาคการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bba.acc.chula.ac.th

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


2. BBA TU : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
          1. การบัญชี (Accounting)
          2. การเงิน (Finance)
          3. การตลาด (Marketing)

สอบอะไรบ้าง

   - English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          TU-GET PBT > 550 / IBT > 80
          TOEFL PBT > 550 / IBT > 80
          IELTS > 6.0

   -  SAT & GSAT (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          Math > 600
          SAT Verbal > 460
          รวม > 1,200

   –  Essay + สัมภาษณ์


เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าเล่าเรียน : 882,400 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.bba.tbs.tu.ac.th

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


3. BBA MUIC : หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่
          1.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
          2.การเงิน (Finance)
          3. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

          4. การตลาด (Marketing)
          *+โครงการพิเศษ MBA4+1 [หลักสูตร 5 ปี ปริญญาตรี ควบปริญญาโท (MBA)]

 สอบอะไรบ้าง

   - English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          TOEFL IBT > 69 ( Writing > 22
          IELTS > 6.0 (Writing > 6.0)

          PTE > 50 (Writing > 50)
          DET > 55

   -  MATH Score (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          ACT Math > 25

          SAT Math > 600
          PAT1 > 110

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ค่าเทอม : 843,900 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/business-administration/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


4. BBA KU : คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
          1. การตลาด (Marketing)
          2. บริหารธุรกิจ (Business Administration
)

 สอบอะไรบ้าง

   - English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          TOEFL > 543 / IBT > 72  
          IELTS > 5.5

          OOPT > 61
          KU-EPT > 51
          SAT Verbal > 530
          CEFR > B2
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตบางเขน
ค่าเล่าเรียน : 648,000 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bba.bus.ku.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


5. BBA KMITL : คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
          1. การเป็นผู้ประกอบการระดับนานาชาติ (Global Entrepreneurship)
          2. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

 สอบอะไรบ้าง

   - English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT > 61
          IELTS > 5.0

          CU-TEP > 60
          TU-GET > 500 


เรียนที่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าเล่าเรียน : 320,000 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.kbs.kmitl.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


6. BBA SUIC : หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีความโดดเด่นจากมหาวิทยลัยอื่นโดยการเปิดสอนสอน 2 หลักสูตรที่แตกต่างออกไป ได้แก่

          1. การจัดการโรงแรม (Hotel Management) หลักสูตร 2 ปริญญา เป็นหลักสูตรที่จะจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่ความสำเร็จในวิชาชีพด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติด้วยความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของทฤษฎีอุตสาหกรรมบริการ โดยในปีที่ 3 จะได้เดินทางไปฝึกงาน ที่ประเทศฝรั่งเศส (หรือประเทศอื่นๆ)

          2. การจัดการตราสินค้าหรู (Luxury Brand Management) หลักสูตร 2 ปริญญา เป็นหลักสูตรที่จะเตรียมพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและเพิ่มพูนประสบการณ์แบบพิเศษเฉพาะตัว พร้อมทั้งการบริหารและการพัฒนาตราสินค้า และการพัฒนาด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของความหรูหรา และได้ไปศึกษาที่ Paris School of Business (เป็นเวลา 7 เดือน ช่วงปี 3) เพื่อเรียนรู้เรื่อง Luxury Brands อย่างลึกซึ้ง

 สอบอะไรบ้าง

   - English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL PBT > 543 / IBT > 72 (สาขาการจัดการโรงแรม)
          TOEFL PBT > 550 / IBT > 61 (สาขาการจัดการตราสินค้าหรู)
          IELTS >  5.5

          SAT Verbal >  450

   - Motivational Interview

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร (และ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส)
ค่าเล่าเรียน : 756,400 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.kbs.kmitl.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


BE (Bachelor of Economics)

          เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับกับระบบเศรษฐกิจในภาพกว้าง ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินในระดับประเทศและระดับนานาชาติมีเนื้อหาการเรียนทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทฤษฎีคณิตศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สถิติ และการเงิน การบัญชี รวมถึงการวิเคราะห์สภาพสังคมและความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศ เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจในอนาคต

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. EBA CU : คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร EBA (The Bachelor of Arts Program in Economics)

 สอบอะไรบ้าง

   - English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          CU-TEP & Speaking > 104
          TOEFL IBT > 83
          IELTS > 6.5
          SAT Verbal > 450

   -  Math Score 
       CU - AAT Math  > 700
       SAT Math > 700


เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าเล่าเรียน : 738,500 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.eba.econ.chula.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


2. BE TU : คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : BE (Bachelor of Economics Program)

 สอบอะไรบ้าง

   - English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          TU-GET PBT 550 / IBT 80 
          TOEFL IBT > 80
          IELTS > 6.5

          SAT Verbal > 450

          GSAT Verbal >  450

   -  SAT & GSAT 
          Math > 600

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ค่าเล่าเรียน : 600,000 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.be.econ.tu.ac.th

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


3. B.Econ. SWU  : คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อหลักสูตร : B. Econ. (Bachelor of Economics Program)

สอบอะไรบ้าง

   - English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          CU-TEP & Speaking > 60
          TOEFL PBT > 477 / IBT >  123

          IELTS >  4.5
    -  SAT (Math + Verbal) > 1,000
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ค่าเล่าเรียน : 50,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://econ.swu.ac.th 

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี


4. BEcon และ EEBA  KU : คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดสอน 2 หลักสูตร

          1. BEcon (Bachelor of Economics) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สอบอะไรบ้าง

   - English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          TOEFL IBT >  62
          IELTS >  5.0
          OOPT >  60

          KU-EPT > 60

          CU-TEP > 70

          TU-GET > 500 

          SAT Verbal  > 350

          GAT2 (Eng) > 75

  - Math Score (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT Math > 530
          GPAX Math (5 เทอม) > 2.75

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ค่าเล่าเรียน 64,200 บาท ต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://becon.eco.ku.ac.th

          2. EEBA (Bachelor of Arts in Entrepreneurial Economics) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ

เปิดสอน 4 สาขา (เลือกตอนปี 3)

          1. Economic of Logistics
          2. Economic of Agricultural Business and Food
          3. Economic of Information Technology, Communication and Innovation
          4. Economic of Tourism and Hospitality

 สอบอะไรบ้าง

   - English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
          TOEFL > 520 / IBT  > 72
          IELTS  > 5.0

          OOPT  > 60

          KU-EPT > 60

          SAT Verbal  > 529

          GAT2 (Eng) > 75

  - Math Score (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT Math > 450
          PAT1 > 45

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ค่าเล่าเรียน : 72,200 บาท ต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://eeba.eco.ku.ac.th

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

upload success
upload fail
File
uploading