รวมข้อมูล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะบริหารธุรกิจและบัญชี

ถาม : คณะบริหารธุรกิจและบัญชี เรียนอะไรบ้าง?

ตอบ : จะศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี การจัดทำบัญชีการเงิน การวางระบบบัญชี การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม ระบบบัญชีธนาคาร การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง วิชาชีพการสอบบัญชี การตรวจสอบและควบคุมภายใน กฎหมายภาษีและการบัญชีภาษีอากร การวิเคราะห์รายงานการเงิน เป็นต้น

_________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะบริหารธุรกิจและบัญชีเรียนยากไหม?

ตอบ : ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากไปซะทีเดียวขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่า ตั้งใจและพยายามมากพอไหม เพราะคณะนี้ยังไงก็ต้องเจอตัวเลขไม่ว่าจะเลือกสาขาไหน ถ้าน้องถนัดวิชาเลขก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ ความยาก-ง่าย มันต่างกันไปตามสาขาที่น้องเลือก

________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะบริหารธุรกิจและบัญชีจบมาทำงานอะไร?

ตอบ : จบมาสามารถทำงานได้หลากหลายเลย เช่น นักบัญชี พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่ทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี  ผู้ตรวจสอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ที่ปรึกษาทางบัญชี รวมไปถึงธุรกิจส่วนตัว

________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : แนะนำได้ไหม อยากเข้าคณะบริหารธุรกิจและบัญชีต้องจบสายอะไร?

ตอบ : สาขาวิชาด้านบัญชี แนะนำให้เลือกเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิตฯ หรือ แผนการเรียนศิลป์คำนวณ

________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะบริหารธุรกิจและบัญชีน่าเรียนไหมและมีข้อดียังไง?

ตอบ : ข้อดีหลังเรียนจบเลยเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการไม่ตกงาน มีสายงานรองรับเกือบ 100 % เลย และค่าตอบแทนในการทำงานค่อนข้างสูงและเป็นสายงานที่มีโอกาสเติบโตได้สูงมาก

________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเรียนคณะบริหารธุรกิจและบัญชีต้องเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่?

ตอบ : ใช้เกดเฉลี่ยอย่างต่ำ 2.00 ขึ้นไป แต่ถ้าจะให้ดีแนะนำเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จะดีกว่ามีโอกาสเข้าเรียนในหลาย ๆ มหาลัยมากกว่า

________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะบริหารธุรกิจและบัญชีต้องเจอวิชาอะไรบ้าง?

ตอบ : วิชาหลักที่จะต้องเจอก็คือ เศรษฐศาสตร์และการเงิน คณิตศาสตร์ รวมถึงความรู้ในเรื่องการจัดการเบื้องต้น และกฏข้อบังคับของสถาบันการเงิน อุตสาหกรรม เป็นต้น

________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะบริหารธุรกิจและบัญชีจำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษมั้ย?

ตอบ : ความจริงแล้ว ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษก็เรียนได้ แต่คนที่เรียนเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วจะได้เปรียบมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่อยากเรียนจริง ๆ

________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะบริหารธุรกิจและบัญชีมีสาขาไหนบ้าง ?

  สำหรับคณะบริหารธุรกิจและบัญชี มีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. สาขาวิชาการบัญชี

          เรียนเกี่ยวกับตัวเลขการทำงบประมาณ, งบดุล, รูปแบบการทำบัญชีต่าง ๆ และเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงิน, รูปแบบการทำภาษี เป็นต้น

 2. สาขาวิชาการตลาด

         การเรียนในสาขาวิชานี้คือ การวางแผนการตลาด สร้างสรรค์เพื่อสร้างยอดขาย โดยศึกษาความรู้ต่าง ๆ เข้ามาประกอบ เช่น วิจัยทางการตลาด, เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อกระตุ้นสินค้าให้ได้รับความนิยมและติดตลาด

 3. สาขาวิชาการเงิน

         เรียนเกี่ยวกับเงิน แต่เป็นการศึกษาเรื่องการบริหารเงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์กฎหมายเกี่ยวข้องกับการเงิน เป็นอีกหนึ่งสาขาน่าสนใจได้ความรู้ที่หลายด้านเรื่องเงินต่อยอดการทำงานได้หลายทาง

4. สาขาวิชาการจัดการ

         เป็นการเรียนด้านการบริหารการจัดการให้องค์กรเกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่อง การวางแผนกำหนดนโยบายธุรกิจ, รูปแบบการวางแผนงานต่าง ๆ, กลยุทธ์ในการทำงาน, การนำความรู้มาวางแผนพัฒนารูปแบบองค์กร

5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

          สาขาวิชานี้เรียนด้านการพัฒนาองค์กรและคนในองค์กร ให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบต่อการทำงาน ใช้หลักการบริหารผสมกับไอเดียในการวางแผนคนในองค์กร

 6. สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

          ศึกษารูปแบบการเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่หลักการคิดธุรกิจ, วิธีการทำธุรกิจ, วางแผนการประกอบธุรกิจ, การจัดการปัญหา

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

            สาขานี้จะได้ความรู้เรื่องการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหาร และการบริหารงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการทำงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เพื่อใช้บริหารงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นหลัก

 8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

            สาขานี้เป็นการเรียนรู้เรื่องระบบการทำธุรกิจกับองค์กรต่างประเทศ ความรู้เรื่องการตลาดของต่างประเทศ วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจในต่างประเทศ ศึกษาหลักการทำธุรกิจ เป็นต้น

  9. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

             เนื้อหาที่ต้องเรียน คือ พื้นฐานของงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ลักษณะงานต้องเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างไร ทำความเข้าใจวิธีการทำธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย, เงินลงทุน, ผลกำไร, ราคาที่พัก, การจัดการธุรกิจ,กลยุทธ์การทำธุรกิจ

10. สาขาวิชาด้านการจัดการโลจิสติกส์

             สาขานี้จะได้ความรู้เรื่องการแข่งขันของตลาดการค้าของผู้ประกอบการ กลไลระบบการจัดส่งสินค้าให้ได้คุณภาพ วิธีการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพ การควบคุมระบบขนส่งและการดูแลการจัดเก็บในทุกรูปแบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางเรือ เรียนรู้กระบวนการขนส่งโลจิสติกส์ทั้งระบบ และวิธีการทำงานแบบนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น

11. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

               สาขาวิชานี้เป็นการเรียนเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการ, การตลาด, กระบวนการผลิต, การบริหารคนในการทำงาน, การเงิน, รูปแบบธุรกิจในต่างประเทศ, การเติบโตของธุรกิจแต่ละรูปแบบ, วิเคราะห์การทำธุรกิจ วิธีการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และหลักการแก้ปัญหาในการทำธุรกิจ เป็นต้น

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนไม่หนักเน้นกิจกรรม

สำหรับปี 1 จะได้เรียนแคลคูลัสเหมือนคนเรียนบริหารทุกคนต้องเจอ แล้วแต่ว่ามหาลัยแต่ละมหาลัยด้วยว่าจะให้ลงตัวไหนปีแรกเด็กทุกคนจะมีกิจกรรมเยอะ เช่น ซ้อมเชียร์ สปอร์ตเดย์ หรือรับน้อง วิชาเรียนปีนี้ลยไม่หนักมาก

 ปี 2

เรียนเพิ่มมากขึ้น

ปี 2 ก็จะเจอ แสตท ค่าสถิติเริ่มเข้าสู่วิชาแกนของคณะ เช่น ภาษีอากร สถิติธุรกิจ การเงิน การตลาดเบื้องต้น และภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เป็นต้น

ปี 3

ได้เรียนวิชาเอก + ฝึกงาน

พอปี 3 น้องก็จะได้ออกไปดูงานนอกสถานบ้างและสำหรับปีนี้จะได้ฝึกงานด้วยส่วนวิชาเรียนนั้นอยู่ที่เอกที่เราเลือกซึ่งแต่ละเอกก็ต่างกัน

ปี 4

ปีสุดท้าย + งานวิจัย

ปี 4 เป็นปีสุดท้ายสำหรับปีนี้น้อง ๆ ก็เหนื่อยหน่อยเพราะเป็นช่วงสุดท้ายสำหรับการเรียนก่อนได้ไปทำงานจริงและปีนี้น้อง ๆ จะได้ทำงานวิจัยและเลือกหัวข้อที่เราสนใจ


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. สามัญคณิต
  2. สามัญไทย
  3. สามัญสังคม
  4. สามัญอังกฤษ
  5. GAT
  6. PAT 1
  7. PAT 2

คณะบริหารธุรกิจและบัญชีต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

บัญชี Rank A (จุฬาฯ)         คะแนนแนะนำ 25200

บัญชีจุฬาฯ

GAT (40%) คะแนนแนะนำ 270

PAT1 (60%) คะแนนแนะนำ 240

บัญชี Rank A (ธรรมศาสตร์)    คะแนนแนะนำ 23700

บัญชีธรรมศาสตร์

ไทย (10%) คะแนนแนะนำ 80

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (40%) คะแนนแนะนำ 80

คณิต (40%) คะแนนแนะนำ 80

บริหาร บัญชี Rank B (เกษตรฯ) คะแนนแนะนำ 21825

GPAX (10%) คะแนนแนะนำ 3.5

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 240

PAT1 (30%) คะแนนแนะนำ 210

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 65

คณิต (20%) คะแนนแนะนำ 70

บริหาร บัญชี Rank C (มศว)    คะแนนแนะนำ19600

บริหาร(บัญชี)ศรีนครินทร์วิโรฒ

บริหาร(บัญชี)ขอนแก่น

วิทยาการจัดการ(บัญชี)สงขลานครินทร์

GAT (40%) คะแนนแนะนำ 220

PAT1 (40%) คะแนนแนะนำ 180

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 60

บริหาร บัญชี Rank C (ขอนแก่น)

คะแนนแนะนำ 19500

ไทย (10%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ 60

อังกฤษ (40%) คะแนนแนะนำ 60

คณิต (40%) คะแนนแนะนำ 70

upload success
upload fail
File
uploading