รวมข้อมูล คณะนิเทศศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะนิเทศศาสตร์

ถาม : คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?

ตอบ : วิชาที่เจอ วิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ เรียนรู้การทำสื่อยังไง ให้ออกมาผู้รับสารเข้าใจ วิธีการนำเสนอสื่อผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจ ให้สามารถกระจายไปสู่วงกว้างและได้รับการตอบรับที่ดีกลับมา ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ การแสดง และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนิเทศศาสตร์เรียนกี่ปี

ตอบ : สำหรับนิเทศศาสตร์จะเรียนทั้งหมด 4 ปี

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนิเทศศาสตร์เรียนยากไหม

ตอบ : ถ้าถามว่าเรียนนิเทศยากมั้ย ตอบว่ายากทุกคณะยากหมดอยู่ที่เราถนัดด้านไหน ชอบอะไร มากกว่าถ้าเราเลือกที่จะเรียนที่ชอบก็ยิ่งดีและจะยิงง่ายขึ้นและทำความเข้าใจกับมันได้เร็ว

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะนิเทศศาสตร์ต้องเรียนสายอะไรตอน ม.ปลาย

ตอบ : ไม่ว่าจะสายวิทย์-คณิตหรือสายศิลป์-คำนวณได้หมดเลย

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนนิเทศจบมาทำงานอะไร

ตอบ : ผู้เขียนบทภาพยนตร์หรือเขียนบทละคร,นักข่าว,กราฟฟิกดีไซน์,เจ้าหน้าที่ตัดต่อนักโฆษณา หรือ ครีเอทีฟโฆษณาและผู้ประกาศข่าวเป็นต้นและยังมีอีกหลายๆอาชีพเลยจบคณะนิเทศศาสตร์ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทำ

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้านิเทศศาสตร์ต้องเตรียมตัวยังไง

 ตอบ : อย่างแรกเลยปูพื้นฐานความรู้ในเบื้องต้น เช่น หลักกฎหมายมหาชนและหลักกฎหมายเอกชน      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ถึงเข้าเรียนนิเทศศาสตร์ได้

ตอบ : เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 แต่ถ้าให้ดีแนะนำเป็น 3.00 ขึ้นนะกำลังดีเลย

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนิเทศศาสตร์น่าเรียนไหม

ตอบ : การเรียนของคณะนิเทศศาสตร์ของหลายๆ ที่จะเน้นการทำงานจริงๆ ได้ฝึกหัดการคิดงาน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันกับเพื่อน ถ้าใครชอบหรือมีใจรักด้านการทำงานครีเอทีฟจะสนุกกับการเรียนและจะทำมันได้ดีเลยเรียนสนุกไม่เครียด

__________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะนิเทศศาสตร์มีสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ ?

 สำหรับคณะนิเทศศาสตร์มีสาขาต่างๆ ดังนี้

1. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

            เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการตลาด

2. สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์/การจัดการนิทรรศการ

            เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้หลักการออกแบบที่มีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้ประกอบการและทักษะด้านการผลิตแบบนิเทศศาสตร์ เพื่อนามาสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ หรือนิทรรศการที่แปลกใหม่ โดยที่เราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่แนวความคิด รูปแบบ กระบวนการผลิตงานอย่างมืออาชีพ

3. สาขาวิชาวารสารศาสตร์

            จะเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลจากบุคคลและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการรู้จักวิธีการปาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล

4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง

            เป็นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้านบันเทิง ทั้งการแสดงสดและธุรกิจบันเทิงในระบบดิจิทัลโดยที่จะได้เรียนรู้ทั้งด้านการแสดง การท่ากับการแสดง การเขียนบท เพื่อนำเสนอผลงานที่แปลกใหม่และน่าติดตาม

5. สาขาวิชาการสื่อสารตรา

            จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ธุรกิจบริการ สร้างแบรนด์อีเว้นท์ สร้างแบรนด์สถานที่ สร้างแบรนด์องค์กร และการสร้างแบรนด์บุคคล ฯลฯ

6. สาขาวิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

            จะเป็นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และภาพนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎี การวิจัย สุนทรียศาสตร์ การวางแผน การวิเคราะห์ และการวิจารณ์ภาพยนตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถ ทางด้านศาสตร์ศิลปะภาพยนตร์และภาพนิ่ง

7.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

            ในสาขาวิชานี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และการนำแนวความคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

8. สาขาวิชาการโฆษณา

            ในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างครบวงจรและมีมาตรฐาน เพื่อให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถน่าผลงานโฆษณาไปใช้งานได้จริง ทั้งในรูปแบบของสื่อโฆษณาออนไลน์ และการสื่อโฆษณาแบบกราฟิก

9. สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

            สำหรับสาขานี้จะได้เรียนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธรุกิจขององค์กร โดยจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารและแบรนด์ขององค์กรให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในแต่ละกลุมให้ได้มากที่สุด

10. สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

            สาขานี้จะเน้นการเรียนรู้ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งจะมีการอาศัยความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี ออนไลน์ การสื่อการ การตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางด้านการวิเคราะห์ มาผสมผสานงานเข้าด้วยกัน

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนปรับพื้นฐาน

ในปี 1 จะเป็นวิชาพื้นฐานที่ได้เรียนรวมกันทั้งคณะอย่างนิเทศศาสตร์เบื้องต้น, การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, การถ่ายภาพเบื้องต้น และวิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์, จิตวิทยาทั่วไป เป็นต้น

ปี 2

วิชาเรียนเริ่มเฉพาะทางและยากขึ้น

พอขึ้นปี 2 วิชาเรียนก็จะเริ่มยากขึ้นและจะได้เรียนในส่วนของวิชาหลักส่วนใหญ่วิชาที่จะได้เรียน เช่น วิชาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารขั้นสูง การเขียนข่าว การพูด วิชาการสื่อสารด้วยภาพ

ปี 3

เรียนวิชาเฉพาะของสาขา

เมื่อขึ้นปี 3 จะได้ลองเรียนผ่านการทำกิจกรรมหรือ โปรเจคงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นโปรเจคงานแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับสาขาที่น้องเลือกเรียน เช่น เอกสารแสดง ก็อาจจะต้องวางแผนทำการแสดงโชว์จริง ๆ

ปี 4

ปีสุดท้ายฝึกงาน

ในปี 4 นี้จะมีทั้งวิชาเลือกและการฝึกงานรวมไปถึงปริญญานิพนธ์จะขึ้นอยู่มหาวิทยาลัยด้วยว่ามีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไรสำหรับปีนี้ก็จะเป็นปีที่เหนื่อยสุดๆอีกปีหนึ่งแต่ก็เป็นปีสุดท้ายที่น้องๆจะได้เรียนก่อนแยกย้ายกันไปทำงานจริง ๆ


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะนิเทศศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. GAT
  2. PAT 1
  3. O-NET

คณะนิเทศศาสตร์ต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

วารสาร Rank A (ธรรมศาสตร์) คะแนนนำ 24400

วารสารธรรมศาสตร์

นิเทศจุฬาฯ

GAT (40%) คะแนนนำ 280

PAT1 (60%) คะแนนนำ 220

นิเทศ Rank A (จุฬา)          คะแนนนำ 24400

GAT (40%) คะแนนนำ 280

PAT1 (60%) คะแนนนำ 220

มนุษย์ นิเทศ Rank C (เกษตร) คะแนนนำ 20500

ไทย (25%) คะแนนนำ 70

สังคม (25%) คะแนนนำ 60

อังกฤษ (25%) คะแนนนำ 70

GAT (25%) คะแนนนำ 220

upload success
upload fail
File
uploading