รวมข้อมูล คณะนิติศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะนิติศาสตร์

ถาม : อยากเข้าคณะนิติศาสตร์ต้องเรียน ม.ปลาย สายอะไร?

ตอบ : สำหรับคณะนิติศาสตร์จะเรียนสายอะไรใน ม.ปลายก็ได้ทุกสายเลย วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณได้หมดเลย

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะนิติศาสตร์ต้องใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่?

ตอบ : ต้องใช้เกดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แต่ถ้าจะให้ดีเลยแนะนำเป็น 3.00 ขึ้นจะดีมาก

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนิติศาสตร์เรียนยากมั้ย?

ตอบ : เรียนยากมั้ย ตอบได้เลยว่ายาก แต่ถ้าอยากเรียนจริง ๆ ไม่มีอะไรยากเกินความพยายาม ตั้งใจเรียนขยันอ่านหนังสือแค่นี้ก็ไม่เหนื่อยมากสำหรับการเรียน

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนจบนิติศาสตร์ต้องเป็นทนายอย่างเดียวเลยใช่ไหม?

ตอบ : คนที่เรียนจบนิติศาสตร์ ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานกฎหมายอย่างเดียว สามารถทำงานอย่างอื่นโดยไม่จำเป็นต้องเป็นทนายความทุกคน เช่น อาชีพตำรวจ, นิติกร, เจ้าหน้าที่สินเชื่อ หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนจบนิติศาสตร์ ทํางานอะไรได้บ้าง?

ตอบ : เรียนจบคณะนิติศาสตร์มีอาชีพมากมายให้เลือกทำ เช่น ทนายความ อาชีพทนายความ คือ  สายตรงที่เรียนกฎหมายมาทั้งหมดจะได้ใช้อย่างแน่นอน,ที่ปรึกษากฎหมาย,นิติกร,อัยการ,ผู้พิพากษา ผู้พิพากษา ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของการประกอบอาชีพนักกฎหมายเลยก็ว่าได้ โดยทำหน้าที่ตัดสินคดีความต่าง ๆ ที่มีการฟ้องร้องมายังศาลยุติธรรม หรือจะเป็นอาจารย์ ในส่วนอาชีพงานราชการอื่น ๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็น ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานบังคดี หรือในกรมต่าง ๆ เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพากร เป็นต้น และงานธนาคารงานในธนาคารหรือสถาบันการเงิน ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยม สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสายงานเอกชน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนิติศาสตร์เรียนกี่ปี?

ตอบ : นิติศาสตร์ ถ้าน้องตั้งใจเรียนไม่เปลี่ยนใจที่จะย้ายคณะเรียนตามแผนการเรียนก็จะเรียน 4 ปี

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนไม่เก่งสามารถเรียนนิติศาสตร์ได้ไหม?

ตอบ : คณะนิติศาสตร์ไม่ได้ต้องการคนที่เรียนเก่งและฉลาดที่สุด  หรือความจำดีที่สุด แต่ต้องการคนที่นำกฎหมายไปใช้ได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนิติศาสตร์เรียนแค่กฎหมายอย่างเดียวใช่ไหม?

ตอบ : เรียนนิติศาสตร์ก็ไม่ได้เรียนแค่ตัวบทกฎหมายอย่างเดียว แต่จะเรียนเป็นประวัติศาสตร์ ภาษา เศรษฐศาสตร์ สถิติพื้นฐาน หรือแม้แต่จิตวิทยา ก็ได้เรียนด้วย เพราะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ทั้งกฎหมายของแต่ละยุคสมัย กฎหมายระหว่างประเทศ การค้าขาย การเสียภาษี รวมถึงจิตวิทยาในการทำงาน

__________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะนิติศาสตร์มีสาขาไหนบ้าง ?

 สำหรับคณะนิติศาสตร์ มีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

  1. สาขากฎหมายอาญา

            เป็นกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดและกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับความผิดนั้นๆเป็นการศึกษาประมวลกฎหมายอาญาทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 2 พาท คือ

  1. ภาคทั่วไป จะเป็นการอธิบายว่าการกระทำใดที่จะมีความรับผิดทางอาญา เหตุยกเว้นโทษต่าง ๆ
  2. ภาคความผิด เป็นการเรียนรู้ฐานความผิดต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ว่าการกระทำใดเป็นความผิดฐานใด

2. สาขากฎหมายเอกชน

            สำหรับเนื้อหาของสาขานี้จะเป็นเรื่องกฎหมายเน้นกำหนดสถานะระหว่างเอกชน เช่น การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท การจัดหาทุน หรือการทำนิติกรรมทางพาณิชย์ เป็นต้น

3. สาขากฎหมายธุรกิจ

            สาขานี้เกี่ยงข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเน้นไปที่กฎหมายที่เกี่ยวกับ การซื้อขายแลกเปลี่ยน การเช่าซื้อการจ้างแรงงาน การค้ำประกัน การจำนอง-จำนำ การประนีประนอมต่าง ๆ เพื่อให้ไม่เสียเปรียบ

4. สาขากฎหมายมหาชน

            กฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ รัฐกับองค์กรของรัฐหรือรัฐกับเอกชน เพื่อประโยชน์มหาชนทั่วไป เช่น ประโยชน์จากการป้องกันภัยของประเทศโดยกำลังทหาร การรักษาความปลอดภัยของตำรวจการคุ้มครองทางภาษี เป็นต้น

5. สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

            สำหรับสาขากฎหมายระหว่างประเทศจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมกัน ที่บังคับใช้ระหว่างประเทศต่างๆ รวมไปถึงมีเนื้อหาครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่สิทธิมนุษยชนไปจนถึงข้อตกลงทางการค้า  กฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูต เช่น การทำสนธิสัญญา การได้สัญชาติ เป็นต้น

6. สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

            สาขานี้จะเน้นกฎหมายที่ดูเกี่ยวข้องทางด้านทรัพย์สินที่ไม่ใช่วัตถุทางกายภาพ แต่เป็นของมีสิทธิโดยชอบธรรม เช่น เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าออกแบบความลับทางการค้าสิทธิบัตร ไม่ว่าจะเป็นสิทธบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยสาขานี้

7. สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับสาขากฎหมายสิ่งแวดล้อม เนื้อหาจะครอบคลุมปัญหาในด้านกฎหมาย การเมือง และสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

8. สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

            สาขานี้จะเรียนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการระหว่างบุคคลซึ่งอยู่กันคนละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนำเข้าหรือส่งออก

9. สาขากฎหมายภาษี

            จะเน้นไปที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน หลักทรัพย์และภาษีอากร เป็นต้น

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนวิชาพื้นฐานทั่ว ๆ ไป

ในช่วงปี 1 จะเรียนจิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ทำความเข้าใจข้อบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมจะเน้นการปูพื้นฐานช่วงเทอมแรก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล เพื่อเป็นการปูทางไว้ต่อยอดในปี 2 และในเทอม 2 เนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นก็ ซึ่งจะมีวิชากฎหมายเพิ่มเข้ามาเยอะ หลัก ๆจะเป็นกฎหมายแพ่ง และกฎหมายมหาชน แต่ยังมีวิชาพื้นฐานอยู่

ปี 2

เริ่มเรียนวิชาบังคบเพิ่มขึ้น

ปี 2 ปีนี้จะเริ่มเรียนกฎหมายในลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิด เช่นซื้อขาย เช่า จำนอง จำนำ กู้ยืม เรียนกฎหมายอาญาภาคทั่วไป กฎหมายมหาชนเบื้องต้น และเรียนวิชาเลือกที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่นการใช้ศัพท์และสำนวนกฎหมายภาษาอังกฤษวิชากฎหมายเข้ามาแทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของน้อง ๆคณะนิติศาสตร์ และยังมีวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยอยู่แต่น้อยลง จะได้เริ่มเรียนกฎหมายหลากหลายสาขามาก

ปี 3

เรียนเนื้อหาด้านกฎหมายที่เข้มข้นขึ้น

ปี 3 ในปีนี้หากใครที่ผ่านวิชาพื้นฐานหมดแล้วจะเป็นการศึกษากฎหมายล้วนๆ ลึกขึ้นกว่าเดิม และมีวิชาใหม่เข้าจะได้เรียนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กฎหมายลักษณะครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายภาษีและวิชาเลือก

ปี 4

เรียนเนื้อหาเชิงลึกขึ้นกว่าเดิม

ปี 4 ปีสุดท้ายของการศึกษาความเข้มข้นก็ยังคงมีอยู่แต่จะมีกฎหมายพิเศษต่างๆมากมายให้เราได้ศึกษาก็จะมีเรียนกฎหมายนิติปรัชญา เช่น แนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและเรียนหลักวิชาชีพนักกฎหมาย กฎหมายแรงงาน หลักวิชาชีพนักกฎหมาย กฎหมายการคลัง การภาษีอากร และวิชาเลือกทางกฎหมายที่คณะกำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพต่อไป

ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะนิติศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. สามัญไทย
  2. สามัญสังคม
  3. สามัญอังกฤษ
  4. GAT
  5. PAT 1
  6. O-NET

คณะนิติศาสตร์ต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

นิติ Rank A (จุฬาฯ)     คะแนนแนะนำ 22400

นิติเชียงใหม่

นิติจุฬาฯ

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 270

PAT1 (20%) คะแนนแนะนำ 190

ไทย (20%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (20%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 80

นิติ Rank B (ธรรมศาสตร์)    คะแนนแนะนำ21800

นิติธรรมศาสตร์

สังคม(นิติ)เกษตร

GAT (30%) คะแนนแนะนำ 260

วิชาเฉพาะ (70%) คะแนนแนะนำ 200

นิติ Rank C (นเรศวร)        คะแนนแนะนำ19900

นิตินเรศวร

รัฐศาสร์(นิติ)บูรพา

GPAX (20%) คะแนนแนะนำ 3

ONET (30%) คะแนนแนะนำ 180

GAT (50%) คะแนนแนะนำ 200

upload success
upload fail
File
uploading