รวมข้อมูล คณะจิตวิทยา ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะจิตวิทยา

ถาม : จิตวิทยาคืออะไร ?

ตอบ : การศึกษาทางด้านจิตวิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางจิตใจ , ความคิด ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะจิตวิทยาเรียนอะไรบ้างแล้วเรียนกี่ปี

ตอบ : คณะจิตวิทยาเรียน 4  ปี จะเรียนเรื่องศาสตร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื้อหาที่เรียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เน้นชีววิทยา และเรียนลึกถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ พฤติกรรม และความรู้สึก ของบุคคล รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมของคนเรา เป็นต้น

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : จิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไง ?

ตอบ : ต่างกันคือจิตแพทย์เป็นบุคคลที่จบแพทยศาสตร์ 6 ปี แล้วเรียนต่อเฉพาะทางในสาขาจิตเวช แต่นักจิตวิทยา คือ บุคคลที่เรียนจิตวิทยาโดยตรง ไม่ได้เรียนแพทย์มา ดังนั้น จิตแพทย์จึงจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ ยา และการรักษาด้วยการผ่าตัด มากกว่านักจิตวิทยา ศาสตร์ของจิตวิทยาจะชัดเจนตรงที่เรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกต พฤติกรรม ภาวะจิตใจ อารมณ์ และการบำบัด

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนจิตวิทยา จบไปแล้วไปเป็นจิตแพทย์หรือเปล่าคะ?
ตอบ : ไม่สามารถเป็นได้ หากสนใจอยากจะเป็นจิตแพทย์แนะนำให้เรียนคณะแพทยศาสตร์ น้อง ๆ ที่เรียนทางด้านจิตวิทยาเมื่อจบไปแล้วสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของมนุษย์ได้ทั้งหมด เช่น นักจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาลจิตเวช กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเป็นนักจิตวิทยาต้องเรียน 6 ปีเหมือนจิตแพทย์หรือเปล่า?

ตอบ : จิตวิทยาไม่ได้เรียน 6 ปีนะแต่เรียนสามารถจบภายใน 4 ปีเลย

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะจิตวิทยาเรียนยากไหม

ตอบ : ไม่ยากนะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากจะเรียนจริง ๆ เรียนสนุกไม่เครียดแค่น้อง ๆ ตั้งใจเรียน

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนจิตวิทยาดียังไง?

ตอบ : เมื่อเรียนจบสาขานี้มาสามารถเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ทำหน้าที่ให้การปรึกษา พูดคุย ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีสุขภาพจิต ไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเครียดจากการทำงาน ผู้ที่มีความวิตกกังวล ไปจนถึงการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพเลย

___________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะจิตวิทยาต้องเรียนมัธยมปลายสายอะไร?

ตอบ : รับทุกแผนการเรียนเลยแต่เข้ามาแล้วก็จะมีเรียนวิชาสถิตินิดเดียวแล้วก็เรียนชีววิทยาเบื้องต้น ดังนั้นน้องสายวิทย์ก็อาจจะได้เปรียบมากกว่า

___________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะจิตวิทยามีสาขาไหนบ้าง ?

 สำหรับคณะจิตวิทยา มีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

  1. จิตวิทยาทั่วไป

            จิตวิทยาทั่วไปจะศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลักการทั่วไปทางจิตวิทยา

2. จิตวิทยาการศึกษา

             ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเรียน การสอนรวมทั้งวิธีผลักดันประสิทธิภาพของผู้เรียนโดยนำหลักทางจิตวิทยาเข้ามาประยุกต์ใช้ ทั้งในการสำรวจปัญหาด้านการศึกษา ตลอดจนสร้างหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษา

3. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

            ศึกษาในเรื่องการประยุกต์หลักทางจิตวิทยาการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการอยู่ร่วมกันของบุคลากรทุกระดับในสถานที่ทำงานเป็นการนำความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล พัฒนา การบริหาร

4. จิตวิทยาคลินิก

            จิตวิทยาคลินิกเป็นการศึกษาการนำหลักจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาปัญหาทางจิต เช่น ปัญหาการก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด เป็นต้น

5. จิตวิทยาชุมชน

            สาขาจิตวิทยาชุมชนจะอยู่รวมกับสาขาจิตวิทยาคลินิก แต่แยกสาขาออกมาเพื่อศึกษาในแง่ของการป้องกันอย่างละเอียดมากขึ้น สาขานี้เปรียบเสมือนจุดกึ่งกลางระหว่างจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจิตวิทยาสังคม เป็นต้น

6. จิตวิทยาการปรึกษา

            สาขานี้เรียนเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ผู้ที่มีปัญหาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของตนได้อย่างลึกซึ้งและมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาจะทำหน้าที่เป็นผู้เอื้อให้ผู้มีปัญหาได้เข้าใจปัญหาของตนอย่างชัดเจน

7. จิตวิทยาการแนะแนว

            จะศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเชิงแนะแนวการศึกษา เช่น การแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน การความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

8. จิตวิทยาสังคม

            จะศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์เน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เช่น การรับรู้ การตอบสนองระหว่างบุคคล อิทธิพลของบุคคลที่มีต่อผู้อื่นทำความเข้าใจอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่างที่มีผลต่อพฤติกรรม

9. จิตวิทยาการทดลอง

            จิตวิทยาการทดลองศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์โดยใช้วิธีการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือกระบวนการทดลอง เพื่อทำความเข้าใจถึงสาเหตุและผลของพฤติกรรมมากขึ้น

10. จิตวิทยาพัฒนาการ

            ศึกษาในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายทำความเข้าใจการพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลในแต่ละช่วงวัยให้เป็นไปตามพัฒนาการ

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

ปีแรกสำหรับการเรียนพื้นฐานทั่วไป + กิจกรรม

ในช่วงปี 1 กิจกรรมก็จะเยอะเป็นปกติเป็นเวลาที่เราจะได้ทำความรู้จักเพื่อน ๆ ในส่วนของวิชาเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน อย่างเช่น จิตวิทยาขั้นพื้นฐาน เคมี ชีววิทยา เป็นต้น ปีนี้จะเรียนไม่หนักมากแต่กิจกรรมจะค่อนข้างเยอะ

ปี 2

เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อเลือกวิชาเอก

พอขึ้นปี 2 จะเรียนพื้นฐานของจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการปรึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานของแต่ละสาขา เพื่อให้น้อง ๆ ให้รู้ตัวเองว่าชอบอะไรและเป็นตัวเลือกทำให้ตัดสินใจเลือกวิชาเอกของตัวเอง

ปี 3

วิชาของสาขา

ในปี 3 เนื้อหาที่เรียนก็จะเยอะมากขึ้นปีนี้จะได้เรียนในส่วนวิชาเอกที่เราเลือก เช่น  ถ้าเลือกเรียนจิตวิทยาการปรึกษา คือเรียนเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษาและพูดคุยเป็นการบำบัด นักจิตวิทยาสังคมจะเรียนรู้เกี่ยวกับคน ไปรู้จักสามารถโน้มน้าวคนได้ เป็นต้น

ปี 4

ทำวิจัยในเรื่องที่สนใจด้านจิตวิทยา

สำหรับการเรียนปี 4 เป็นปีสุดท้ายการเรียนจิตวิทยาจะเน้นการสร้างนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาดังนั้นการทำวิจัยในปี 4 จึงมีความสำคัญมาต้องค้นหาคันคว้าข้อมูลที่ยังไม่มีใครได้คำตอบแล้วทำการสมมติฐานว่าจริงไหม เมื่อผ่านวิจัย หน่อยกิตครบ ก็จบการศึกษา


ทดลองเรียนฟรี>>คลิก

สอบถามรายละเอียด>>คลิก

อยากสอบติด คณะจิตวิทยา
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. สามัญคณิต
  2. สามัญไทย
  3. สามัญสังคม
  4. สามัญอังกฤษ
  5. สามัญชีวะ
  6. GAT
  7. PAT 1

คณะจิตวิทยาต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

มนุษย์ จิตวิทยา Rank A (มศว) คะแนนแนะนำ 23700

มนุษย์(จิต)ศรีนครินทร์วิโรฒ

จิตวิทยาจุฬาฯ

GAT (50%) คะแนนแนะนำ 270

ไทย (10%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 70

คณิต (10%) คะแนนแนะนำ 60

จิตวิทยา คณิต Rank A (จุฬา) คะแนนแนะนำ 22200

GAT (60%) คะแนนแนะนำ 250

PAT1 (40%) คะแนนแนะนำ 180

มนุษย์ จิตวิทยา Rank B (ธรรมศาสตร์)

คะแนนแนะนำ 21000

ไทย (25%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (25%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (25%) คะแนนแนะนำ 70

PAT7 (25%) คะแนนแนะนำ 210

ศึกษาจิตวิทยาRankC (ศิลปากร)

คะแนนแนะนำ 20000

GAT (100%) คะแนนแนะนำ 200

*ส่วน Eng 80 ขึ้นไป

upload success
upload fail
File
uploading