รวมข้อมูล คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะครุศาสตร์

ถาม : ครุศาสตร์เหมาะกับคนแบบไหนแล้วเหมาะกับเรามั้ย?

ตอบ :  อย่างแรกเลยคนที่อยากเรียนครุศาสตร์ต้องเป็นคนที่ มีจิตวิญญาณความเป็นครู คือมีความรัก และเมตตาต่อลูกศิษย์เชื่อมั่นว่านักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกับนักเรียนเสมอ รักการเรียนรู้และรักการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

_______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนครุศาสตร์ จบมาทำงานอะไร?

ตอบ :   สอบบรรจุรับราชการครู สอบบรรจุเข้าคุรุสภา ดูแลด้านนโยบาย หลักสูตร การประเมิน โรงเรียน และอาจรวมไปถึงการตรวจสอบสถานศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุ สภา เป็นต้น หรือครูสอนพิเศษ ,นักวิชาการด้านการศึกษา ทำอาชีพเฉพาะทาง ตามสาขาที่ เรียนมา เช่น เอกอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ ก็สามารถเป็นล่าม นักแปล ไกด์ สาขาธุรกิจ สามารถสมัครงานบริษัทเอกชนในสายการตลาดหรือการขาย เป็นต้น

_______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ครุศาสตร์เรียนกี่ปี?

ตอบ : คณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่ได้ปรับหลักสูตรให้ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี โดยปีที่ 5 จะเป็นปี สุดท้ายที่นักศึกษาทำการฝึกสอน ก่อนจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู แต่จะมีบางสาขา เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 4 ปี

_______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเรียนครุศาสตร์ต้องจบ ม.ปลาย สายอะไร?

ตอบ : ไม่ได้กำหนดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย สามารถเรียนได้ทุกแผนกรวมทั้ง ปวช.  กศน. ที่เทียบ และ มัธยมปลายทุกสายส่วนบางสาขาก็จะมีรับเฉพาะแผนกวิชาคณิต เช่น สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

_______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ไม่ได้เรียนจบสาขาครูโดยตรงสามารถเป็นครูได้ไหม?

ตอบ : สามารถเป็นครูได้เพียงแต่การบรรจุรับราชการครูกรณีที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นมาก็จะต้อง สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูก่อนใช้เวลาเรียนทั้งหมด 1 ปี หลังจากนั้นติดต่อสอบเพื่อใบประกอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ต่างกันยังไง

ตอบ : สองคณะนี้เหมือนกัน แล้วแต่สถาบันว่าจะใช้ชื่อไหนเป็นหลักสูตรครูวิชาการทั่วไป

_______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ครุศาสตร์เรียนอะไร?

ตอบ : เป็นการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการสอน และการเรียนรู้ของมนุษย์ น้องๆ จะ ได้ทำความเข้าใจว่า มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้สอนที่ดีสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ รวมทั้งจริยธรรมให้นักเรียนของเราเข้าใจ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าครุศาสตร์ต้องเกดเฉลี่ยเท่าไหร่

ตอบ : เกดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 บางมหาลัยขั้นต่ำ 2.75 แต่ถ้าให้ดีต้อง 3.00 ขึ้นถ้าต่ำกว่าอาจสอบเข้าเรียนลำบากและมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่น

_______________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะครุศาสตร์มีสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ ?

 สำหรับคณะครุศาสตร์ มีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

  1. สาขาการศึกษาปฐมวัย

            สำหรับสาขานี้จะศึกษาผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกันในด้านศิลปะและด้านพัฒนาการ รวมไปถึงการเล่านิทาน การร้องเพลง จิตวิทยาและสื่อการสอน การแสดงสำหรับเด็ก พลศึกษา

2. สาขาประถมศึกษา

            สำหรับสาขานี้สมารถเลือกได้ว่าจะศึกษาเอกไหนตามความชอบ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเอกวิชาที่เราอยากจะสอน

3. สาขามัธยมศึกษา

            ในส่วนสาขามัธยมศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 เอก คือ เอกมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์และเอกมัธยมศึกษามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์สำหรับเอกมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์จะเน้นในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ และ เอกมัธยมศึกษามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์จะเรียนเน้นวิชาภาษาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน สังคมศึกษา จิตวิทยา โดยทั้ง 2 เอกนี้จะเรียนเจาะลึกมากกว่าสาขาอื่นๆ

4. สาขาวิชาสุขศึกษา/พลศึกษา

            เป็นสาขาการสอนวิชาเฉพาะศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการดูแลสุขภาพ

5. สาขาศิลปศึกษา

            สาขานี้จะสอนวิชาเฉพาะด้านทฤษฎีและปฏิบัติในกลุ่มศิลปะ เช่น การวาดเส้น ประวัติศาสตร์ศิลปะ จิตกรรม ภาพพิมพ์ เป็นต้น

6. สาขาดนตรีศึกษา

            เป็นสาขาวิชาเฉพาะจะศึกษาวิชาเอกที่ชอบแยกเป็นเอกดนตรีไทย ดนตรีสากล จะจัดการเรียนการสอนสร้างวงดนตรีเพื่อการแสดงและการประกวดรวมไปถึงสร้างสื่อการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านดนตรี

7. สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

            สาขานี้จะศึกษาการให้คำปรึกษาในด้านแนะแนวการศึกษานำวิธีการและเทคนิคต่างๆมาใช้ในงานแนะแนว เช่น การแนะแนวพัฒนานักเรียน

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนวิชาทั่วไป

เริ่มต้นปี 1 เป็นเฟรชชี่กิจกรรมค่อนเยอะก็จะเน้นกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่การเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพื้นฐานของคณิตศาสตร์และวิชาชีพครู เช่น วิชาพลเมืองดี ศาสตร์พระราชา

ปี 2

วิชาชีพครู+วิชาเฉพาะ

ปี 2 การเรียนในปี 2 ก็จะยากขึ้นมาอีกระดับมีทั้งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิต แคล 2 แต่ก็มีความสนุกแตกต่างกันออกไปและ วิชาผลิตสื่อการสอนต้องคิดสื่อออกมาให้ตอบโจทย์ระดับชั้นที่สอน เรื่องที่สอน และปีนี้จะมีวิชาเฉพาะสาขาหรือเอกที่เราเลือกมาแล้ว เช่น ถ้าเลือกศิลปะ ก็จะมีวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม

ปี 3

วิชาด้านการสอนมากขึ้น

ปี 3 ปีนี้ก็จะเรียนน้อยกว่า 2 ปีแรกเริ่มมีวันหยุดบ้างแต่วิชาเรียนยังคงความยากเริ่มลงลึกไปที่วิชาด้านการสอนและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับปีนี้มีทำโปรเจ็ค ทำโมเดล ทำเป็นโปรเจ็ค 5 บท

ปี 4

ฝึกสอน

ปี 4ปีนี้ก็จะสบายหน่อยส่วนใหญ่ก็เรียนเป็นวิชาเลือก วิชาเสรี แต่จะมาหนักที่ต้องออกสังเกตการณ์สอน เราจะได้ไปคลุกคลีกับการใช้ชีวิตในโรงเรียนแบบจริงๆจังๆ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการออกฝึกสอนในปี 5 ค่ะ (สำหรับคนที่เรียน 5 ปีจะต้องออกไปฝึกการสอน)


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะครุศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. สามัญอังกฤษ
  2. สามัญไทย
  3. GAT
  4. PAT 1
  5. PAT 5

คณะครุศาสตร์ต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

ครุศาสตร์(คณิต)

  ครุศาสตร์คณิตRank A (จุฬาฯ)     

คะแนนแนะนำ 21500

ครุศาสตร์จุฬาฯ (คณิต)

ครุศาสตร์สวนสุนันทา (คณิต)

ศึกษาเชียงใหม่ (คณิต)

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 220

PAT5 (30%) คะแนนแนะนำ 220

PAT1 (50%) คะแนนแนะนำ 210

ศึกษา คณิต Rank B (ขอนแก่น) คะแนนแนะนำ 20475

ศึกษาขอนแก่น (คณิต)

ไทย (15%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (35%) คะแนนแนะนำ 65

คณิต (40%) คะแนนแนะนำ 70

PAT5 (10%) คะแนนแนะนำ 210

ศึกษา คณิต Rank C (เกษตรฯ) คะแนนแนะนำ 19950

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 210

PAT5 (30%) คะแนนแนะนำ 200

ไทย (12.5%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (12.5%) คะแนนแนะนำ 60

อังกฤษ (12.5%)  คะแนนแนะนำ 60

คณิต (12.5%) คะแนนแนะนำ 70

ครุศาสตร์(ไทย)

       ครุ ไทย Rank A (จุฬาฯ)  คะแนนแนะนำ  23650

ครุจุฬาฯ (ไทย)

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 260

PAT5 (30%) คะแนนแนะนำ 240

ไทย (25%) คะแนนแนะนำ 80

อังกฤษ (25%) คะแนนแนะนำ 70

ศึกษา ไทย Rank B (ขอนแก่น) คะแนนแนะนำ 21700

ศึกษาขอนแก่น (ไทย)

ไทย (55%) คะแนนแนะนำ 80

อังกฤษ (35%) คะแนนแนะนำ 60

PAT5 (10%) คะแนนแนะนำ 220

ศึกษา ไทย Rank C (นเรศวร)

คะแนนแนะนำ 20050

ศึกษาเชียงใหม่ (ไทย)

ครุศาสตร์สวนสุนันทา (ไทย)

ศึกษานเรศวร (ไทย)

GPAX (20%) คะแนนแนะนำ3.5

ONET (30%) คะแนนแนะนำ180

GAT (20%) คะแนนแนะนำ200

PAT5 (30%) คะแนนแนะนำ180

ครุศาสตร์(อังกฤษ)

                  ศึกษา อังกฤษ Rank A (ขอนแก่น)

คะแนนแนะนำ 22700

ศึกษาขอนแก่น (อังกฤษ)

ศึกษาเชียงใหม่ (อังกฤษ)

ศึกษาศิลปากร (อังกฤษ)

ไทย (10%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ 60

อังกฤษ (70%) คะแนนแนะนำ 80

PAT5 (10%) คะแนนแนะนำ 200

ศึกษา อังกฤษ Rank A (ศิลปากร)

คะแนนแนะนำ 22500

ไทย (10%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ 60

อังกฤษ (60%) คะแนนแนะนำ 80

GAT (10%) คะแนนแนะนำ 220

PAT5 (10%) คะแนนแนะนำ 200

ศึกษา อังกฤษ Rank B (นเรศวร) คะแนนแนะนำ 21300

ศึกษาทักษิณ (อังกฤษ)

ครุนครศรีธรรมราช (อังกฤษ)

ศึกษาสงขลานครินทร์ (อังกฤษ)

GPAX (20%) คะแนนแนะนำ 3

ONET (30%) คะแนนแนะนำ 200

GAT (20%) คะแนนแนะนำ 240

PAT5 (30%) คะแนนแนะนำ 200

upload success
upload fail
File
uploading