รวมข้อมูลคณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Language)

กลุ่ม Language

กลุ่มวิชานี้จะเรียน ภาษาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงรากที่มาทางภาษา แต่ในภาคอินเตอร์จะมีการเรียนการสอนเน้นไปทางการนำความรู้ด้านภาษาไปใช้ประยุกต์กับวิชาที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ เช่นวิชาบริหารธุรกิจต่างชาติ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. BALAC CU : คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร : BALAC (Bachelor of Arts in Language and Culture) ภาษาและวัฒนธรรม

          หลักสูตรนี้แตกต่างจากฝั่งไทย ไม่ได้เน้นการลงลึกทางภาษาศาสตร์มากๆ แต่จะเน้นการปฏิบัติเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น วิชาวรรณกรรม ก็เน้นการดูหนัง ฟังเพลง หรือวิเคราะห์สื่อต่างๆในการนำเสนอวัฒนธรรม มีวิชาเรียนที่ออกแบบมาใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น

 สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          CU-TEP ≥ 90

          TOEFL PBT  ≥  587 / IBT ≥ 95

          IELTS ≥ 7.0

   –  SAT & CU-ATT (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT Verbal ≥  480

          CU – AAT Verbal  ≥ 480

          ACT (English) ≥ 22

เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าเล่าเรียน : 82,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.arts.chula.ac.th/balac/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

2. BAS /  BEC TU : คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดสอน 2 สาขาวิชาได้แก่

          1.หลักสูตร : BAS (British and American Studies) อังกฤษและอเมริกันศึกษา

          เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาวัฒนธรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ แนวคิดทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร โดยเรียนและสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จากครูชาวอเมริกันและอังกฤษเจ้าของภาษา

 สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET PBT ≥ 550 / CBT ≥ 70

          TOEFL IBT ≥ 80

          IELTS ≥ 6.5

          SAT Verbal ≥ 400

  – สอบสัมภาษณ์

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ค่าเล่าเรียน : 65,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.basthammasat.org

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

          2.หลักสูตร : BEC (Business English Communication)
การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

          เป็นหลักสูตร สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธุรกิจและต้องการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเชิงธุรกิจให้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ นอกจากเนื้อหาวิชาจะมุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษแล้วนั้น ยังครอบคลุมถึงศาสตร์แขนงอื่น ๆ อาทิ การบริหาร โฆษณา เศรษฐศาสตร์ การเจรจาต่อรอง และอื่น ๆ อีกด้วย

 สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET CBT ≥ 70

          TOEFL IBT ≥ 80

          IELTS ≥ 6.5

          SAT Verbal ≥ 400

  – Portfolio + สอบสัมภาษณ์

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ค่าเล่าเรียน : 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.tubec.net/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

3. PBIC TU : วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดสอน 3 สาขาวิขา ได้แก่

          1. จีนศึกษา (Chinese Study)

          2. อินเดียศึกษา (India Study)

          3. ไทยศึกษา (Thai Study)

          โดยหลักสูตรการเรียนการสอน จะเป็นการบูรณาการ 5 สาขาด้านสังคมศาสตร์ในรูปแบบสหวิทยาการเข้าด้วยกัน ทั้งด้านสังคมวิทยา การเมืองการปกครองหรือรัฐศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม การจัดการการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเศรษฐศาสตร์หรือกลไกทางเศรษฐกิจ

 สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET ≥ 500

          TOEFL  PBT  ≥  500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 6.0

          SAT Verbal ≥ 400

  – HSK4 ผ่านเกณฑ์  ≥ 180 (*สำหรับจีนศึกษา)

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ + มหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่จีนหรืออินเดีย
ค่าเล่าเรียน : 449,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://pbic.tu.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

4.  ICCU MUIC : คณะมนุษยศาสตร์และภาษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

ชื่อหลักสูตร : ICCU : Intercultural Study and Languages Program (วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา)

          เป็นการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมของหลายๆภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ๆ และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจะมี กลุ่มวิชาเอก 3 กลุ่มคือ

-ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

-การวิจารณ์ภาษาอังกฤษ

-จริยธรรม ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์

 สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 69 ( Writing ≥ 22)

          IELTS ≥ 6.0 (Writing ≥ 6.0)

          PTE ≥ 50 (Writing ≥ 50)

          DET ≥ 55


เรียนที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าเล่าเรียน : 787,800 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/thai/programs/undergraduate-programs/humanity-language/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

5. B.A. SWU : คณะมนุษยศาสตร์และภาษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่

     1. ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Language for Communication) –  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกคู่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะภาษา ต่างประเทศ 2 ภาษาในระดับปฏิบัติการสื่อสารได้ อันประกอบด้วยภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือภาษาเวียดนาม หรือภาษาเขมร คู่กับวิชาเอกภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและภายในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับภูมิภาคอื่น โดยสามารถใช้ความรู้ความสามารถและทักษะภาษาต่างประเทศ สองภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          CU-TEP ≥ 60

          TOEFL  PBT  ≥  500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 5.0

     2. ภาษาเพื่ออาชีพ (Language for Careers) – เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีแผนการศึกษาให้นิสิตเลือก 3 สาขา ได้แก่ ภาษาเพื่อธุรกิจ ภาษาเพื่อการบริการ และภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน และสนับสนุนให้นิสิตไปศึกษาบางรายวิชาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศโดยสามารถเทียบโอนรายวิชากับหลักสูตรได้ นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถเลือกเรียนภาษาที่ 3 อาทิ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี กับสถาบันการศึกษาในประเทศเจ้าของภาษาได้เช่นกัน

สอบอะไรบ้าง

   – GAT / PAT7.1-7.4 / สามัญอังกฤษ 

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค่าเล่าเรียน : 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://ling.hu.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6908

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

6. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

          เปิดสอนหลักสูตรที่เป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ (หรือคนไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก) ที่สนใจเรียนภาษาไทย โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับชาวต่างประเทศ ผู้อยากประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับภาษาไทย ได้แก่ นักวิชาการทางภาษาไทย ครู อาจารย์สอนภาษาไทยในต่างประเทศ หรือสอนแก่นักเรียนต่างชาติ ล่าม และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

สอบอะไรบ้าง

   – ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย (จัดสอบโดยทางมหาวิทยาลัย)

   – สอบสัมภาษณ์

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ค่าเล่าเรียน : 61,700 บาท ต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://thlg.human.ku.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

upload success
upload fail
File
uploading