รวมข้อมูลคณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Innovation)

กลุ่ม Innovation

1. BAScii CU : สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดสอนหลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการ (Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation) -เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนทักษะที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการความรู้ 3 แขนงหลักๆ เข้าไว้ด้วยกันคือ Business, Design และ Technology เน้นการเรียนผ่าน Project-based Learning & Mentorship ที่มีเหล่าคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ของให้คำปรึกษาและกำกับดูแล โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ดังนี้

          1. กลุ่มสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุข (Health and Wellbeing)

          2. กลุ่มชุมชนเสมอภาคและเมืองอัจฉริยะ (Inclusive Community and Smart City)

          3. กลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

          4. กลุ่มปัญญาดิจิทัลเชิงประยุกต์ (Applied Digital Intelligence)

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          CU-TEP ≥ 100

          TOEFL PBT ≥ 550 / IBT ≥ 80

          IELTS ≥ 6.5

          SAT (Verbal) ≥ 500

          CU – AAT (Verbal) ≥ 400

          ACT (Eng) ≥  37

          DET ≥ 105

   –  Math Score (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT (Math) ≥  600

          SAT II (Math) ≥  570

          IB (Math) HL ≥  5

          ACT (Math) ≥  25

          A-Level (Math) ≥ B

          CU – AAT (Math) ≥ 580

   – Portfolio

   – สัมภาษณ์

เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าเล่าเรียน : 221,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.chula.ac.th/program/arts-and-science-in-integrated-innovation/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

2. BSI TU : วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมบริการ (Bachelor of Arts Program in Service Innovation) – จากการเปิดเสรีในด้านต่างๆ 12 ด้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งครอบคลุมทั้งการประกอบธุรกิจและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมบริการ ประเทศต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการให้บริการ

          หลักสูต BSI มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ โดยการสอนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การวิเคราะห์ วางแผน กระทั่งความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้อยางมีประสิทธิภาพ

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET ≥ 500

          TOEFL PBT ≥ 500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 6.0

   – สัมภาษณ์

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ค่าเล่าเรียน : 449,000 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร) *ไม่ค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.citu.tu.ac.th/bsi/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

3. BASc MUIC : หลักสูตรเทคโนโลยีสร้างสรรค์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Bachelor of Arts and Science in Creative Technology) เป็นหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการสอนด้านเทคโนโลยีและการออกแบบเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในโลกปัจจุบัน มีการเรียนการสอนด้าน Computer Science / Gaming / VR Technology หรือความรู้ด้านศิลปะ เช่น Graphic Design / Fine Arts หรือ กระทั่ง Music Production เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจที่ครอบคลุมถึงความต้องการที่แตกต่างหลากลาย

สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 69 ( Writing ≥ 22)

          IELTS ≥ 6.0 (Writing ≥ 6.0)

          PTE ≥ 50 (Writing ≥ 50)

          DET ≥ 100

    – Math Score (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT Math ≥ 600

          ACT ≥ 25

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ค่าเล่าเรียน : 94,500 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

upload success
upload fail
File
uploading