รวมข้อมูลคณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Social Science)

กลุ่ม Social Science
(จิตวิทยา/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/สังคมศาสตร์)

1. JIPP CU : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร : JIPP (Joint International Psychology Program)

เปิดสอนสาขา วิทยาศาสตร์จิตวิทยา

          โดยเนื้อหาหลักๆในเรื่องของการเรียนก็จะเน้นในเรื่องของ “จิตใจมนุษย์” ทั้ง กระบวนการของจิต , กระบวนความคิด, รวมไปถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ผ่านการมองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะรวมอยู่ในเนื้อหาอย่างเช่น การศึกษากระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์ , อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  นอกจากนี้ยังศึกษาในเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยากับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (อย่างเช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว, ระบบการศึกษา, การจ้างงานเป็นต้น)

 สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          CU-TEP ≥104

          TOEFL IBT ≥ 88

          IELTS ≥ 6.5

   –  SAT & CU-ATT (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT (Math & Verbal) ≥  1100

          CU – AAT (Math & Verbal) ≥ 1030

เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
ค่าเล่าเรียน : 81,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ที่จุฬาฯ) และ ประมาณ 300,000 บาท (ที่ออสเตรเลีย)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://jippcuuq.wixsite.com/jipp

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

2. PGS CU : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร : PGS (Politics and Global Studies) การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา หลักสูตร 2 ปริญญา

          เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนหลากสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการเมืองและโลกสัมพันธ์ยุคใหม่ ผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย รายวิชาหลักๆ จะเน้นหลักปรัชญา การเมือง นโยบายสาธารณะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางวิชาการ มีงานสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ที่หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้กับผู้เรียนตลอดเวลา ในสภาพสังคมจริง และด้วยแนวคิดของทางหลักสูตร ที่ต้องการสร้างผู้นำความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้น 3 หลัก คือ ความรู้ แรงบันดาลใจ และการลงมือทำ ซึ่งนั่นจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทของสังคมโลกได้อย่างแท้จริง

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 87 (Writing ≥ 21 / Listening ≥ 19 / Reading ≥ 19 / Speaking ≥ 20)

          IELTS ≥ 6.5

   –  SAT & CU-ATT (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT (Math & Verbal) ≥  1200 or SAT Verbal ≥ 500

          CU – AAT (Math & Verbal) ≥ 1200 or CU-AAT Verbal ≥ 500

เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย (2 ปี) หรือ The University of Essex ประเทศอังกฤษ (2 ปี)
ค่าเล่าเรียน : 490,000 บาท(ตลอดหลักสูตร – ที่จุฬาฯ) และ ประมาณ 1,248,000 บาท (ที่ออสเตรเลีย 2 ปี) หรือ ประมาณ 1,270,000 บาท (ที่อังกฤษ 2 ปี)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://pgschula.org/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

3. BIR TU : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : BIR (Bachelor of Political Science : Politics and International Relations) การเมืองและการต่างประเทศ

          ถือเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางการปกครอง / กฎหมาย ในช่วงปีแรกแต่จะเน้นไปทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต เน้นการติดตามความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปในส่วนต่างๆของโลกใบนี้ และสามารถเลือกเรียนแผนการเรียนที่ไทยทั้ง 4 ปี หรือหลักสูตร 2 ปริญญา เรียนที่ไทย 2 ปี + ที่มหาวิทยาลัยเมจิของญี่ปุ่น อีก 2 ปี ก็ได้

สอบอะไรบ้าง

     – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET PBT ≥ 500 / CBT ≥ 61

          TOEFL  PBT  ≥  500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 6.0

          SAT Verbal ≥ 400

     – Portfolio (สำหรับรอบพอร์ต)

     – ข้อสอบวิชาเฉพาะ สำหรับรอบรังตรงร่วมกัน (วิชารัฐศาสตร์ และ เรียงความ / เนื้อหา:   

       ประวัติศาสตร์, ความรู้รอบตัว และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ (และมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น)
ค่าเล่าเรียน : 476,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.polsci.tu.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

4. LLB TU : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : LLB (Bachelor of Laws Program in Business Law) กฎหมายธุรกิจ

          เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นสำคัญผนวกกับการต้องตีความตัวบทกฎหมายค่อนข้างที่จะมีความลึกซึ้งกว่าการใช้ภาษาในระดับปกติ  โดยวิชาที่เรียนนั้น มีหลายวิชาที่เป็นกฎหมายในระดับนานาชาติ เช่น International Trade Law, International Monetary and Financial Law, ASEAN Law หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Law on Information Technology ซึ่งถูกออกแบบมาให้เพื่อให้นักศึกษาได้ มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับกฎหมายในระดับนานาชาติทั้งในแง่วิธีพิจารณา การตีความ ตลอดจนแนวคิดของนานาชาติ

สอบอะไรบ้าง

     – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET PBT ≥ 500 / CBT ≥ 61

          TOEFL  PBT  ≥  500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 6.0

     – คะแนนวิชาพิเศษแยกตามรอบ

          Portfolio : Portfolio + SAT (Math & Verbal) ≥ 1200 (SAT Verbal  ≥  550)

          Admission1 : TUAdLaw (อ่านอย่างมีวิจารณญาณ / การใช้เหตุผล / การเขียนเรียงความ)

          Admission2 : SAT (Math & Verbal) ≥ 1200 (SAT Verbal  ≥  550)


เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ค่าเล่าเรียน : 60,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://interllbthammasat.wixsite.com/interlawtu

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

5. SPD TU : คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : SPD (Social Policy and Development) นโยบายสังคมและการพัฒนา

          เป็นหลักสูตรที่มาจากแนวคิด “Preparing tomorrow’s decision-makers” นั่นหมายถึง การเตรียมความพร้อมให้เกิดนักคิดนโยบายเพื่ออนาคต ศาสตร์การเรียนเรื่องนโยบายและการพัฒนาสังคมนั้น มีลักษณะคล้ายกับการเรียนเศรษฐศาสตร์ที่จะเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ บริหารธุรกิจ แต่การเรียน SPD จะเน้นในเรื่องการพัฒนาสังคม ทำอย่างไรให้สังคมในยุคปัจจุบันและอนาคตเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ บัณฑิตจะต้องมีความรู้ในเรื่องนโยบายและวิชาการในการบริหารจัดการสังคมอย่างมีจริยธรรมและยุติธรรม ประกอบกับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้สังคมเจริญก้าวหน้า ผุ้เรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั้งทางสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

สอบอะไรบ้าง

     – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET PBT ≥ 500 / CBT ≥ 61

          TOEFL  PBT  ≥  500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 6.0

          SAT Verbal ≥ 450


เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ค่าเล่าเรียน : 560,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.spdtu.com/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

6. GSSE TU : วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : GSSE (Global Studies and Social Entrepreneurship) หลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

          เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ (Global Studies) และศาสตร์การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ที่ผนวกรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งในส่วนแรกคือ Global Studies ที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริบทที่หลากหลายและซับซ้อนของโลก รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ Global Studies จึงเป็นการทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับในระดับมนุษย์ ชุมชน และประเทศ ไปจนถึงระดับโลก เป็นการศึกษาเชิงลึกจากปัญหาในระดับท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างระดับนานาชาติไปด้วยกัน

          ในศาสตร์ต่อมาคือ Social Entrepreneurship หรือจิตวิญญาณของผู้ริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาโลกยุคใหม่อย่างเป็นระบบ สิ่งที่อยู่ภายใต้ศาสตร์นี้ก็คือการเชื่อมต่อองค์ความรู้ของการออกแบบ การบริหารธุรกิจ การตลาด ไปจนถึงการพัฒนา Social Innovation อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิผล การผนวกความรู้เข้มข้นจากหลายกระแสนี้เข้าด้วยกัน จึงทำให้เกิดความสามารถและ Mindset ในการประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจปัญหา และช่วยเหลือส่งเสริมสังคมผ่านกลไกธุรกิจที่ยั่งยืนนั่นเอง

สอบอะไรบ้าง

     – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET PBT ≥ 500 / CBT ≥ 61

          TOEFL  PBT  ≥  500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 6.0

     – Portfolio

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ค่าเล่าเรียน : 85,500 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sgs.tu.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

7. PPE TU : วิทยาลัยสหวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : PPE (Philosophy Politics Economics) สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์    เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการมองโลกอย่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้ฝึกการตั้งคำถามและการคิดอย่างนอกกรอบ รู้กลไกการทำงานของรัฐ กฏหมาย แนวคิดต่างๆ ที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ ฝึกความเป็นผู้นำ รวมถึงเรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปตามระบบเศรษฐศาสตร์อีกด้วย

          การเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

          – หลักสูตรปกติ ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรประมาณ 4 ปี สามารถจบได้ภายใน 3.5 ปี                   
– หลักสูตร 2 ปริญญา โดยจะเรียนที่ท่าพระจันทร์ 2 ปี และ Northern Illinois University 2 ปี

สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET PBT ≥ 500 / CBT ≥ 61

          TOEFL  PBT  ≥  500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 6.0

   – คะแนนทดสอบความรู้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT (Verbal) ≥  450 or

          SAT (Math) ≥  600 or

          SAT (Math & Verbal) ≥  1000

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ค่าเล่าเรียน : 69,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://ci.tu.ac.th/ppe-inter

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

upload success
upload fail
File
uploading