รวมข้อมูลคณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Medical & Healthcare)

กลุ่ม Medical & Healthcare
(แพทยศาสตร์/ พยาบาล)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. CU-MEDi : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    เป็นหลักสูตรที่รับเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ เรียนหลักสูตร 4 ปี

– ภาคเรียนที่ 1-3 : pre-clerkship

                    – ภาคเรียนที่ 4-5 : clerkship

                    – ภาคเรียนที่ 6-8 : externship (ไปฝึกงานที่ อเมริกา หรือ สหราชอาณาจักร อย่างน้อย 8 สัปดาห์)

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 85

          IELTS ≥ 7.0

  –  MCAT Score

  – สัมภาษณ์แบบหลายช่องทาง (MMIs)

เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี รวมทั้งฝึกงานที่สหราชอาณาจักร หรือ อเมริกา
ค่าเล่าเรียน : 4,500,000 (ตลอดหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.chula.ac.th/program/international-medical-program-cu-medi/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

2. DENT MU : คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบอะไรบ้าง

  – GPAX ≥ 3.00

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 79

          IELTS ≥ 6.5

  –  คะแนนสอบวัดความรู้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          BMAT

          SAT II  (เลือก 3 วิชาจาก Biology /Chemistry / Physics / Math Lv2) แต่ละวิชา  ≥ 650

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าเล่าเรียน :  675,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://dt.mahidol.ac.th/en/mahidol-international-dental-school/apply-to-mids/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

3. MD SWU : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มาหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (Doctor of Medicine Program (The Joint Medical Program Srinakharinwirot University and the University of Nottinham, UK)

การเรียนการสอน       

                    – ปีที่ 1-3 เรียน Pre-Clinic ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

                    – ปีที่ 4-6 เรียน Clinical Training ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบอะไรบ้าง

  – GPAX ≥ 3.00

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 80

          IELTS ≥ 7.0

  –  มีคะแนนสอบ BMAT

  – สัมภาษณ์แบบหลายช่องทาง (MMIs)

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ the University of Nottingham สหราชอาณาจัร
ค่าเล่าเรียน : 4,700,000 (ตลอดหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7867   

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

4. MD KMITL : คณะแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถือเป็นหลักสูตรแพทย์น้องใหม่ ที่พึ่งเปิดการเรียนการสอนในปี 2561 โดยเน้นมุ่งหมายที่จะผลิตแพทย์ที่มีความเป็นนักวิจัย โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          ปี 1 เรียนวิชาทั่วไป

          ปี 2-3 เรียน Pre-Clinic

          ปี 4 เน้นให้ทำวิจัยเป็นหลัก และให้ดูแลผู้ป่วยนอก (แตกต่างกับที่อื่นที่จะดูแลคนไข้บนวอร์ด)

          ปี 5-6 ดูแลคนไข้บนวอร์ด และต้องทำวิทยานิพนธ์เพื่อประกอบการจบหลักสูตร

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 94

          IELTS ≥ 7.0

   – BMAT Section1&2 ≥ 5.0 / Section3 ≥ 2.5C

    – Personal Statement ≤ 1,000 words

เรียนที่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าเล่าเรียน : 3,000,000 (ตลอดหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://md.kmitl.ac.th/admission-policy/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

5. DENT KMITL : คณะทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดการเรียนการสอนปี 2565 มุ่งเน้นที่จะสร้าง นวัตกรทางด้านการแพทย์ เพื่อพัฒนาให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านสุขภาพของประชาชน

          ชั้นปีที่ 1 มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาทักษะรอบด้าน เพื่อสามารถรับมือกับวิถีชีวิตของศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องมีทักษะหลายด้าน ทั้ง Innovative Thinking, Critical Thinking, Teamwork Skill, Communication Skill เป็นต้น และสามารถเลือกในศาสตร์ที่ตนสนใจเป็นพิเศษตามต้องการได้เช่นกัน เช่น Unbox Innovation, Innovative Entrepreneur, Robotics and AI ตลอดจนความรู้ด้านบริหารในเชิงของการเป็นผู้ประกอบการ

          ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบบการทำงานของร่างกาย

          ชั้นปีที่ 3 ศึกษาระบบการทำงานของฟัน และอวัยวะช่องปาก และทักษะการเป็นทันตแพทย์ในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย

          ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาเริ่มงานดูแลรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรมในเคสที่ไม่ซับซ้อนด้วยระบบการทำงานที่มีเครื่องมือทันสมัย

          ชั้นปีที่ 5 เพิ่มเติมทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และมีโอกาสไปดูงานด้านการเรียนการสอนหรือด้านนวัตกรรมในสถาบันต่างประเทศ

          ชั้นปีที่ 6 นักศึกษาจะมีทักษะที่พร้อมจะเป็นทันตแพทย์ในอนาคตในการดูแลสุขภาพช่องภาพของผู้ป่วย รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานดูแลผู้ป่วยในชุมชน

สอบอะไรบ้าง

  – GPAX ≥ 3.00

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 79

          IELTS ≥ 6.5

          CU-TEP ≥ 90

          KMITL-TEP ≥ 110

   – BMAT Section1&2 ≥ 4.0 / Section3 ≥ 2.5C

    – Personal Statement

เรียนที่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าเล่าเรียน : 550,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://md.kmitl.ac.th/admission-policy/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

6. CICM : วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดสอนในสาขาวิชาแพทย์ทรวงอก

          หลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษของ CICM เป็นหลักสูตร 6 ปี 3 ปีแรกเป็น Pre-Clinical ซึ่งเรียนในห้องเรียน เมื่อถึงปี 3 จึงสามารถเลือกไปเรียนที่ University of British Columbia ในแคนาดาราว 4-6 สัปดาห์  สำหรับปี 4-5 นั้นเป็นการขึ้นวอร์ด ส่วนในปี 6 นักเรียนสามารถเลือกเรียนที่ UCLA หรือ University of Illinois at Chicago ที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET PBT ≥ 500 / CBT ≥ 61

          TOEFL PBT ≥ 500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 6.5

   – สอบ BMAT

   – สัมภาษณ์แบบหลายช่องทาง (MMIs)

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ค่าเล่าเรียน : 475,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.cicm.tu.ac.th/cicmN4/academicMainMedDent.php

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

7. BNS TU : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : BNS (Bachelor of Nursing Science) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

          การเรียนการสอนของหลักสูตรมีทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพ และการเรียนภาคปฏิบัติ ซึ่งจะเรียนทั้งที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมถึงฝึกปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติงานจริงในทุกระดับ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศรีธัญญา และโรงพยาบาลในต่างประเทศที่ทางหลักสูตรมีข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน เช่น The George Washington University, The university of Illinois at Chicago เป็นต้น และหลักสูตรตระหนักถึงการแข่งขันทางวิชาชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งการเตรียมตัวเรื่องประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จึงทำให้หลักสูตรตระหนักถึงการพัฒนาด้านวิชาชีพพยาบาลให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสถานการณ์โลก และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตามหลักมาตรฐานสากล และยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมศาสตร์ คือมีคุณธรรมและเสียสละ

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET PBT ≥ 500 / CBT ≥ 61

          TOEFL PBT ≥ 500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 6.0

  – คะแนนสอบวิชาการ (ONET)

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ค่าเล่าเรียน : 35,300 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.cicm.tu.ac.th/cicmN4/academicMainMedDent.php

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

8. BNS CMU : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อหลักสูตร : BNS (Bachelor of Nursing Science) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

          ผู้เรียนพยาบาลจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิชาเฉพาะทางการพยาบาล ซึ่งทั้งหมดมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น

สอบอะไรบ้าง

  – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL PBT ≥ 500 / IBT ≥ 61

          IELTS ≥ 5.5

  – มีผลคะแนนสอบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT

          IGCSE

          NCEA

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ค่าเล่าเรียน : 45,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.nurse.cmu.ac.th/web/Admission.aspx?menuId=19&subSubMenuId=19

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

upload success
upload fail
File
uploading