คำศัพท์ออกบ่อย A-Level Eng 1200 คำ!!

คำศัพท์ที่ออกบ่อยทั้ง A-Level ENG & TGAT ENG

ท่องจำตามนี้ คะแนนสูงแน่นอน!!

1. achievement : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความสำเร็จ

2. acknowledge : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : รับทราบ

3. acquaintance : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : คนรู้จัก

4. acquire : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ได้รับ

5. advocate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : สนับสนุน

6. affirm : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ยืนยัน

7. afford : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : จ่ายได้

8. against : Part of Speech (prep.)

            ความหมาย : กับ

9. anxious : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : กังวล

10. appalling / shocking / horrific : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ตกตะลึง

11. appeal : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : อุทธรณ์ / คำเรียกร้อง

12. appearance : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : รูปร่าง

13. appetizer : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : อาหารเรียกน้ำย่อย

14. appliance : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : เครื่องใช้ไฟฟ้า

15. application : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : แอปพลิเคชัน

16. apply : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : นำมาใช้

17. appreciate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ยินดี

18. approach : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : การเข้าใกล้ / เข้าใกล้

19. approximate : Part of Speech (adj.v.)

            ความหมาย : โดยประมาณ / คาด

20. approximately : Part of Speech (adv.)

            ความหมาย : โดยประมาณ

21. architecture : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : สถาปัตยกรรม

22. bandage : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ผ้าพันแผล

23. barely / hardly / rarely / scarcely : Part of Speech (adv.)

            ความหมาย : แทบจะไม่

24. bargain : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : ต่อรอง / ต่อ

25. basis / foundation : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : พื้นฐาน

26. bear / tolerate / withstand / endure : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : อดทน

27. be over the moon : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ดีใจมากๆกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

28. bias : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : อคติ

29. billionaire : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : มหาเศรษฐี

30. bother / disturb : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : รบกวน

31. channel : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ช่อง

32. cheerful / jovial / jolly : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ร่าเริง

33. chronic : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : เรื้อรัง

34. cite / quote : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : อ้างอิง

35. civil : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : พลเรือน

36. clarify : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ชี้แจง / อธิบาย

37. classify : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : จำแนกประเภท

38. coincidence : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : เหตุบังเอิญ

39. collaboration / cooperation : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การทำงานร่วมกัน

40. collapse : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ทรุด

41. concern : Part of Speech (v.n.)

            ความหมาย : ห่วง / กังวล

42. concerning / regarding : Part of Speech (prep.)

            ความหมาย : เกี่ยวกับ

43. condemn : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : กล่าวโทษ

44. condition : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : เงื่อนไข

45. condolence : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความเสียใจ

46. conduct : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : จัดการ

47. confess : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : สารภาพ

48. confident : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : มั่นใจ

49. confidential : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : เป็นความลับ

50. confine / restrict : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : จำกัด

51. conflict / clash : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : ขัดแย้ง / ปะทะกัน

52. conform : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : สอดคล้อง

53. confuse / baffle / baffle : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : สับสน

54. congregate / assemble : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ชุมนุมกัน

55. congress : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : รัฐสภา

56. conscious : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : มีสติ

57. consecutive : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ติดต่อกัน

58. consensus : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ฉันทามติ

59. consent : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : ยินยอม / ตกลง

60. conservative : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ซึ่งอนุรักษ์นิยม

61. conserve / preserve : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : อนุรักษ์

62. consequence : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ผลที่ตามมา

63. consequently / as a result : Part of Speech (adv.)

            ความหมาย : เพราะเหตุนี้

64. consider : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : พิจารณา

65. considerable : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : มาก

66. considerate : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : มีน้ำใจ

67. considerately : Part of Speech (adv.)

            ความหมาย : อย่างรอบคอบ

68. consist : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ประกอบด้วย

69. consistent : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : สม่ำเสมอ

70. consistency : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความสม่ำเสมอ

71. constant / continuous : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : คงที่

72. constrict : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : หดตัว

73. construct / build : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : สร้าง

74. consult / confer with : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ปรึกษา

75. consumption : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การบริโภค

76. contain : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ประกอบด้วย, บรรจุ

77. contemplate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ครุ่นคิด

78. contamination : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การปนเปื้อน

79. contemporary / modern : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ร่วมสมัย

80. content : Part of Speech (n.adj.v.)

            ความหมาย : เนื้อหา / สะใจ / กระแสความ

81. context : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : บริบท / สิ่งแวดล้อม

82. contingency : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : เหตุฉุกเฉิน

83. continue : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ดำเนินการต่อ

84. contract : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : สัญญา / หด

85. contradict : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ขัดแย้งกัน

86. contrary / opposite : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ตรงกันข้าม

87. contrast : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ตัดกัน

88. contribute : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : มีส่วนช่วย

89. controversy / dispute : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การโต้เถียง

90. dedication : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การอุทิศ

91. deduction : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การหักเงิน

92. defeat : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : ความพ่ายแพ้ / สยบ

93. defend / protect / guard : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ปกป้อง

94. deficient / defective / lacking : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ขาด

95. definition : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : คำนิยาม

96. defy : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ท้า

97. degeneration : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความเสื่อม

98. degrade : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : เสื่อมโทรม

99. deliberately / on purpose / intentionally : Part of Speech (adv.)

            ความหมาย : จงใจ

100. delicate : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ละเอียดอ่อน

101. demonstrate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : สาธิต, ทำให้ดู

102. demonstration : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : สาธิต

103. dense : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : หนาแน่น

104. deny : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ปฏิเสธ

105. department / division / section : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : แผนก

106. departure : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : เที่ยวบินขาออก

107. diabetes : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : โรคเบาหวาน

108. diagnose : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : วินิจฉัย

109. direction : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ทิศทาง

110. disruptive : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ที่น่ารำคาญ

111. distant / remote : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ห่างไกล

112. distract : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : กวนใจ

113. distribute / disperse / hand out : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : แจกจ่าย

114. distribution / giving out : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การกระจาย

115. dive : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ดำน้ำ

116. diverse / various / assorted / varied : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : หลากหลาย

117. diversity / variety : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความหลากหลาย

118. document : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : เอกสาร

119. enclose : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : แนบ (เอกสาร)

120. encounter / confront : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : เผชิญ / เผชิญหน้า

121. encourage : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ผลักดัน, สนับสนุน

122. endanger : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : อันตราย

123. endless : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ไม่มีที่สิ้นสุด

124. endure / tolerate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : อดทน

125. energize : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : เติมพลัง

126. enforce : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : บังคับใช้

127. engage : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : หมั้น / จ้าง

128. enormous / tremendous / massive : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : มหาศาล

129. enroll : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ลงทะเบียนเรียน

130. ensure : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : รับรอง

131. entertain : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ความบันเทิง

132. enthusiasm : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความกระตือรือร้น

133. enthusiastic : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : กระตือรือร้น

134. entire : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ทั้งหมด

135. entrepreneur : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ผู้ประกอบการ

136. envious / jealous : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : อิจฉา

137. equality : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความเท่าเทียมกัน

138. equivalent : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : เทียบเท่า

139. establish : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : สร้าง

140. estate : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : อสังหาริมทรัพย์ / ที่ดิน

141. ethical / moral / virtuous : Part of Speech (adj)

            ความหมาย : มีจริยธรรม /ศีลธรรม

130. evacuate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : อพยพ

142. evade : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : หลบเลี่ยง

143. even if / even though : Part of Speech (conj.)

            ความหมาย : แม้ว่า

144. evidence / proof : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : หลักฐาน

145. exaggerate / overstate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : พูดเกินจริง

146. examine / inspect : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : พิจารณา

147. example / paradigm / model : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ตัวอย่าง

148. excellent / distinguished / outstanding : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ยอดเยี่ยม

149. excess : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ซึ่งมากเกินไป

150. expansion : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การขยาย

151. expense : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ค่าใช้จ่าย

152. extracurricular : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : นอกหลักสูตร

153. extraordinary / exceptional : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : พิเศษ

154. extravagance : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความฟุ่มเฟือย

155. extreme / drastic : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : สุดขีด

156. exultant : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ชื่นชมยินดี

157. fabulous / superb / splendid : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : เลิศ

158. face / undergo : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : เผชิญหน้า

159. factor : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ปัจจัย

160. factual : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ข้อเท็จจริง

161. failure : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความล้มเหลว

162. glare / stare angrily : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ส่องแสงจ้า

163. global : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ทั่วโลก

164. gloves : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ถุงมือ

165. greedy : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : โลภ

166. grief / sorrow / anguish / distress : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความเศร้าโศก

167. gross : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ทั้งหมด

168. guarantee : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : การประกัน / การรับรอง / รับประกัน / รับรอง

169. guideline : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : แนวทาง

170. habit : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : นิสัย

171. habitat : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ที่อยู่อาศัย

172. hands-on : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ลงมือปฏิบัติ

173. harass : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ก่อกวน

174. harmless : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ไม่เป็นอันตราย

175. harsh : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : รุนแรง

176. hesitant / reluctant : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ลังเล

177. hideous / revolting / repellent : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : น่าขยะแขยง

178. hinder / inhibit / hamper : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ขัดขวาง

179. hint / clue : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : คำใบ้ / เบาะแส

180. hire / employ : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : จ้าง

181. improve / enhance / get better : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : เพิ่มขึ้น

182. improvise : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ด้นสด

183. in addition : Part of Speech (adv.)

            ความหมาย : นอกจากนี้

184. inadequate / lacking : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ไม่เพียงพอ

185. inadvertently / accidentally : Part of Speech (adv.)

            ความหมาย : โดยไม่ตั้งใจ

186. look after / take care of : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ดูแล

187. look for : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : มองหา

188. look forward to : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ตั้งหน้าตั้งตารอ

189. look up to : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ชื่นชม

190. lucrative / profitable : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ร่ำรวย

191. navigate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : นำทาง

192. necessitate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ทำให้จำเป็น

193. neglect / ignore : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ละเลย

194. negotiate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ต่อรอง

195. neither…nor : Part of Speech (conj.)

            ความหมาย : ไม่ทั้งสอง

196. patience : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความอดทน

197. peculiar : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : แปลกประหลาด

198. penetrate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : เจาะ / บุก

199. perception : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การรับรู้

200. perform : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ดำเนินการ

201. permission : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การอนุญาต

202. persistent : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ดื้อดึง

203. perspective / outlook / aspect : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ทัศนคติ

204. phase / stage / period : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : เฟส / ระยะ

205. phenomenal / exceptional / amazing : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : มหัศจรรย์

206. phenomenon : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ปรากฏการณ์

207. phobia : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความหวาดกลัว

208. pregnancy : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การตั้งครรภ์

209. preliminary : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : เบื้องต้น

210. registration : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การลงทะเบียน

211. regret : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : เสียใจ

212. regular : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ปกติ

213. regulate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ควบคุม

214. regulation : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ระเบียบข้อบังคับ

215. relocate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ย้ายที่ใหม่

216. recover / get better : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ฟื้นตัว

217. relatively : Part of Speech (adv.)

            ความหมาย : ค่อนข้าง

218. relieve / alleviate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : บรรเทา

219. remark : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : ข้อสังเกต / สังเกต

220. remarkable / unique / distinctive : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : เป็นหน้าเป็นตา / พิเศษ

221. remind : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : เตือน

222. renew : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ต่ออายุ

223. renewable : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ต่ออายุได้

224. restructure : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ปรับโครงสร้างใหม่

225. retail : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ขายปลีก

226. retain : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : เก็บไว้

227. retreat : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ล่าถอย

228. reveal / disclose : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : เปิดเผย

229. revenge : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : แก้แค้น

230. revenue / earnings : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : รายได้

231. reverse : Part of Speech (v.adj.)

            ความหมาย : ย้อนกลับ / กลับตาลปัตร

232. review : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : ปริทัศน์ / ทบทวน

233. revise : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ปรับปรุงใหม่

234. revolution : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การปฎิวัติ

235. revolve : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : หมุน

236. ridiculous / absurd : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : น่าขัน

237. rise / ascend / escalate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ลุกขึ้น / ขึ้นไป

238. risk / hazard / harm /danger : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : เสี่ยง

239. route : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : เส้นทาง

240. ruin / destroy : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ทำลาย

241. rural : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ชนบท

242. sacrifice : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : เสียสละ

243. sad / miserable / depressed : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : เศร้า / รันทด

244. salary : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : เงินเดือน

245. sanction / authorize / penalty : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : การลงโทษ / อนุญาต

246. sarcastic : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ประชดประชัน

247. satisfied / pleased / content : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : พอใจ

248. scatter / diffuse / disperse : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : กระจาย

249. scheme : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : โครงการ / วางแผน

250. scope : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ขอบเขต

251. scrutinize : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : กลั่นกรอง / พินิศ

252. seclude / isolate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : สันโดษ

253. secondary : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : รอง / ที่สอง

254. secure : Part of Speech (adj.v.)

            ความหมาย : ปลอดภัย / ได้

255. seize / seize : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ยึด

256. self-conscious : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ประหม่า

257. sincerity : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความจริงใจ

258. spot : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : จุด / แห่ง

259. spouse : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : คู่สมรส

260. stable / firm / steady : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : มั่นคง

261. stagnate : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ซบเซา

262. starvation / famine : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : ความอดอยาก

263. state : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : มลรัฐ / กล่าว

264. statistic : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : สถิติ

265. status : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : สถานะ

266. stereotype : Part of Speech (n.v.)

            ความหมาย : แบบเหมารวม

267. supervise : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : คอยดูแล, คุมงาน

268. supplement : Part of Speech (v. n.)

            ความหมาย : เสริม / เกษียน

269. supply : Part of Speech (v.n.)

            ความหมาย : จัดหา / อุปทาน

270. suppose / assume : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : สมมติ

271. suppress : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ปราบปราม

272. supreme / highest / extraordinary : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : สุดยอด

273. surround / enclose : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ล้อมรอบ

274. survey : Part of Speech (v.n.)

            ความหมาย : สำรวจ / การตรวจวัด

275. suspend : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ระงับ

276. suspicious / doubtful : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : สงสัย

277. surveillance / observation : Part of Speech (n.)

            ความหมาย : การเฝ้าระวัง

278. sustain : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : ยังชีพประคับประคอง

279. sustainable : Part of Speech (adj.)

            ความหมาย : ที่ยั่งยืน

280. suspect : Part of Speech (v.)

            ความหมาย : สงสัย

ดาวน์โหลดไฟล์ คำศัพท์ 1200 คำ >> คลิก


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

upload success
upload fail
File
uploading