รวมข้อมูล คณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Communication Art)

กลุ่ม Communication Art
นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน

          สำหรับกลุ่มนิเทศศาตร์และสื่อสารมวลชนของภาคอินเตอร์จะเน้นไปทางการจัดการสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งจะแตกต่างกับฝั่งไทยที่จะมีภาควิชาและแขนงสาขาให้เลือกมากกว่า โดยแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนจะเน้นสาขาไปเฉพาะทาง

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. CommArts CU: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร : BCM (Bachelor of Communication Arts)

เปิดสอนในสาขาวิชา Communication Management (การจัดการการสื่อสาร)     

           เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อแบบครอบคลุม และสร้างสรรค์การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อธุรกิจเป็นหลัก ส่งผลให้นิสิตที่เรียนโปรแกรมนี้ต้องลงคอร์สเรียนเกี่ยวกับ Business & Management ที่ BBA Chula ด้วย

 สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT Verbal ≥ 500 (คะแนนรวม ≥ 1100)

          CU-AAT Verbal ≥ 440 (คะแนนรวม ≥ 1020)


เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฃ
ค่าเล่าเรียน : 70,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.inter.commarts.chula.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

2. B.J.M. TU : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : B.J.M (Bachelor of Arts Program in Journalism)

เปิดสอนสาขาวิชา Mass Media Studies (สื่อศึกษา)

          เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านสื่อและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ

 สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TU-GET ≥ 550

          TOEFL IBT ≥ 79

          IELTS ≥ 6.5

          SAT Verbal ≥ 450

  –  Portfolio + SOP (Statement of Purpose)         

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ค่าเล่าเรียน : 67,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.jc.tu.ac.th

 *ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

3. B.Com.Arts MUIC : หลักสูตรสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อหลักสูตร : B.Com.Arts (Bachelor of Communication Arts)

เปิดสอนสาขาวิชา Media and Communication Program (สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร)

          เน้นการสร้างนักเล่าเรื่อง,ผู้ผลิตเนื้อหา ที่สามารถใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรรวมทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษารองรับงานสื่อในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการหางานในธุรกิจสื่อทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรแบ่งย่อยอีก 2 สาขา คือ

          – Mass communication and Journalism (สื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์)

          – Creative Content (การสร้างเนื้อหางานสร้างสรรค์)

สอบอะไรบ้าง

   – English Proficiency (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          TOEFL IBT ≥ 69 ( Writing ≥ 22)

          IELTS ≥ 6.0 (Writing ≥ 6.0)

          PTE ≥ 50 (Writing ≥ 50)

          DET ≥ 55

    – Math Score (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

          SAT Math ≥ 500

          ACT ≥ 18

          PAT1 ≥ 80

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ค่าเล่าเรียน : 832,200 บาท (ตลอดทั้งหลักสูตร)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

upload success
upload fail
File
uploading