ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 9 สูตรเวกเตอร์
upload success
upload fail
File
uploading