ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 9 ตัวบ่งปริมาณ
upload success
upload fail
File
uploading