ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 8 สมการกำลังมากกว่าสอง
upload success
upload fail
File
uploading