ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 8 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
upload success
upload fail
File
uploading