ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 8 การหาค่าของฟังก์ชัน
upload success
upload fail
File
uploading