ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 6 การแจกแจงปกติ
upload success
upload fail
File
uploading