ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 6 การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
upload success
upload fail
File
uploading