ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 5 ดีเทอร์มิแนนต์ det
upload success
upload fail
File
uploading