ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 5 การแจกแจงปกติ
upload success
upload fail
File
uploading