ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 4 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
upload success
upload fail
File
uploading