ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 3 ตารางความถี่
upload success
upload fail
File
uploading