ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 29 ค่างวด
upload success
upload fail
File
uploading