ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 23 การประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
upload success
upload fail
File
uploading