ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
upload success
upload fail
File
uploading