ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 17 ฟังก์ชันกำลังสอง
upload success
upload fail
File
uploading