ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 12 ฟังก์ชันลอการิทึม
upload success
upload fail
File
uploading